Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Kassör eller revisor

Som kassör eller revisor i Vision har du en viktig roll för avdelningens eller klubbens ekonomi. Det handlar om budget, bokföring, bokslut och att följa upp så att alla pengar används på det sätt som medlemmarna har bestämt. Till din hjälp finns flera verktyg och en e-utbildning från Vision.

Kassörens uppdrag

Här finns tips och stöd för din roll som kassör i en styrelse.

Är du ny kassör?

Några saker är särskilt bra att tänka på om du är ny i din roll som kassör.

 • Boka en tid för överlämning med tidigare kassör, om det är möjligt. Förbered dig med frågor.
 • Kontrollera alla balanskonton, alltså kolla så att saldot på banken stämmer överens med vad som står i bokföringen. Räkna eventuell handkassa. Se om det finns några bokförda skulder (utöver eget kapital). Stämmer i så fall dessa skulder? Ju tidigare du hittar frågor eller fel, desto mer sannolikt är det att den tidigare kassören kan hjälpa dig att räta ut frågetecknen.
 • Ta reda på var nödvändiga dokument finns, till exempel tidigare års bokföring och besluts­underlag. Besluts­underlag kan till exempel vara budget, policy­dokument, firma­teckning, attest­ordning, årsmötes­beslut eller styrelse­beslut.
 • Gå igenom dokumentation och se till att ordna administrationen som du vill ha den, för att få den ordning som fungerar för dig. Både du, styrelsen och revisorerna ska kunna hitta bokföringen, konto­utdrag, blanketter från Skatteverket med mer.
 • Lita inte automatiskt på hur det är gjort tidigare. Föreslå förändringar om du hittar något som du inte förstår eller tycker kan göras bättre. Vid större förändringar kan det vara bra att ta upp det i styrelsen, så att alla får samma information och möjlighet att komma med synpunkter.
 • Kontakta revisorerna för att skapa kontakt. Vad förväntar de sig av dig?
 • Se till att ändra firmateckningen. Det kräver ett styrelse­beslut. I de flesta fall är kassören också firma­tecknare. När det finns protokoll på att du är firma­tecknare ska du kontakta banken för att ändra behörigheter och skapa kontakt med banken.
  Exempel firmateckningsbevis (docx)
 • Använd aldrig privata konton för klubbens eller avdelningens medel. Vision rekommenderar starkt att skapa konton för den juridiska personen (klubben eller avdelningen), eftersom det inte är lämpligt att blanda privata konton med annan juridiskt person. Annars kommer till exempel klubben eller avdelningens saldo att ingå i privat­personens dödsbo om privat­personen avlider.

Kassörens uppgifter

Som kassör har du i uppgift att

 • sköta löpande bokföring
 • sköta rapportering och betalning till Skatteverket
 • se till att tillräckligt med pengar finns innan beställning eller köp
 • ha koll på utfall kontra budget och göra prognoser löpande under året
 • förse styrelsen och revisorerna med viktig information under året
 • göra bokslut och ta fram underlag för beslut till årsmötet
 • ta fram ekonomiska underlag för uppföljning till styrelsen
 • förse revisorer med nödvändiga och efterfrågade underlag
 • ta fram lämplig nivå på kommande års lokala medlemsavgift
 • ta fram förslag till kommande års budget.

Att tänka på i rollen som kassör

 • Betala aldrig ut ersättningar till dig själv utan att någon annan i styrelsen har attesterat (skrivit under och godkänt) underlaget.
 • Kvitton är oftast inte arkiv­beständiga, utan texten bleknar relativt fort. All bokföring ska arkiveras i sju år, så det kan vara bra att ta en kopia på originalkvitton och häfta ihop kopian med originalet.
 • Använd nya pärmar vid nytt år, så är det enkelt att hitta och gallra när det är dags.
 • Glöm inte att ta backup om du använder bokförings­program i din dator. Om du använder Swedbanks e-bokföring behöver du inte ta backup, utan då görs det automatiskt.

Revisorns uppdrag

Här finns tips och stöd i din roll som revisor.

Revisorns uppgifter

Som revisor har du i uppgift att

 • göra en ekonomisk granskning vid bokslut, men det bör även göras löpande under året
 • göra verksamhetsgranskning, bland annat kontrollera att beslut som tas stämmer överens med medlemmars och avdelningens eller klubbens intressen och stadgar
 • ta del av relevanta handlingar under året
 • ta initiativ till att förbättra rutiner och arbetssätt
 • vara ett stöd för styrelsen
 • skriva revisions­berättelsen och föreslå det beslutande årsmötet om styrelsen ska få ansvars­frihet (detta är inget självklart beslut, utan du som revisor ska tänka på att du företräder medlemmarnas intressen)
 • delta på årsmötet och där läsa upp revisionsberättelsen.

Så här står det i Visions stadgar om dina uppgifter som revisor:

"Vid årsmötet utses revisorer, och suppleanter för dem, som ska granska styrelsens förvaltning och avdelningens räkenskaper. När revisionen är verkställd ska revisions­berättelsen lämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. Revisorerna ska ha ständig tillgång till avdelningens alla böcker, räkenskaper och övriga handlingar."

När något inte stämmer

Om du som revisor hittar något som inte stämmer ska du agera, till exempel om något i ekonomin avviker från fattade beslut.

 1. Börja med att ta upp saken med den berörda personen. Det kan vara ett missförstånd eller något som enkelt kan justeras.
 2. I andra hand ska du ta kontakt med styrelsen.
 3. I sista hand ska du ta upp saken i revisions­berättelsen som underlag för beslut av medlemmarna på årsmötet. Innan du gör det är det bra om kassören eller styrelsen har haft chans att åtgärda problemen eller felaktigheterna. Om de inte åtgärdar saken kan du ta upp det i revisions­berättelsen.

Checklista för ekonomisk granskning

Revisorerna ska följa ekonomin och verksamheten under året och kan ge stöd och råd till styrelsen samt ta initiativ till förbättringar.

Den ekonomiska granskningen ska ske löpande under verksamhets­året genom kontroll av bokföringen. Bokföringen ska vara förd med noggrannhet och ordning.

Som revisor ska du även granska bokslut och verksamhetsberättelse i slutet av verksamhetsåret.

Löpande granskning

Kontrollera att

 • det finns verifikationer till samtliga transaktioner och att kostnaderna är relevanta för verksamheten
 • det finns utsedd och behörig firmatecknare
 • attestinstruktioner och betalningsrutiner följs
 • attester finns på utbetalningar
 • skyldigheter mot Skatteverket har skötts, till exempel betalning av arbetsgivar­avgifter
 • kontrolluppgifter har lämnats till Skatteverket och berörda personer om skatte­pliktiga ersättningar har betalats ut
 • bokföringen följer uppgjord kontoplan och budget.

Bokslutsgranskning

Kontrollera att

 • balansräkningen balanserar, det vill säga att tillgångs- och skuldsidan är lika stora
 • samtliga balans­poster kan styrkas, till exempel med årsuppgift från banken
 • utgående balans från föregående år stämmer överens med ingående balans för innevarande år
 • årets resultat är detsamma i både resultat- och balansräkningen
 • kostnader och intäkter har blivit bokförda på rätt räkenskapsår.

Verksamhetsgranskning

Kontrollera att

 • uppgifterna i verksamhetsberättelsen och i resultat- och balans­räkningen är korrekta
 • verksamhetsberättelsen och resultat- och balans­räkningen är underskrivna av hela styrelsen
 • beslut inte strider mot stadgarna
 • beslut överensstämmer med medlemmarnas och avdelningens eller klubbens intressen
 • beslut på medlemsmöten och styrelsemöten har verkställts
 • det finns protokoll och att de är riktigt numrerade, underskrivna och justerade.

Avvikelser måste åtgärdas

Om du hittar avvikelser vid granskningarna behöver du som revisor agera.

 • Lämna i första hand anmärkningen muntligt till den eller de personer som är berörda.
 • Revisorerna kan också skriftligt redogöra för synpunkter på styrelsen arbete. Dessa synpunkter och uppgifter behöver inte ingå i revisions­berättelsen.
 • Om felen inte rättas till efter anmärkningarna är det medlemmarna som via revisions­berättelsen på årsmötet ska ta ställning till vad som ska göras.

Vänd dig till Vision om du har frågor eller behöver stöd.

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen är en redovisning av det utförda arbetet som revisorerna lämnar till årsmötet. I den skriver revisorerna också sitt förslag till beslut.

Revisions­berättelsen ska ta upp

 • vad som har granskats
 • förslag till beslut om fastställande av resultat- och balans­räkning
 • förslag till beslut om ansvars­frihet för styrelsens ledamöter.

Ditt uppdrag som kassör eller revisor finns även beskrivet i din uppdragshandling.

Även styrelsen som helhet har ansvar för avdelningens eller klubbens budget och ekonomi.

Ekonomi och budget

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss