×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Arbetsgivaralliansen: Vård och omsorg

Kollektivavtalet för dig som jobbar med vård och omsorg i ett företag som tillhör Arbetsgivaralliansen ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och jobbvillkor. Avtalet gäller fram till 2023-04-30

Viktigaste nyheterna i avtalet

Vision har tecknat nya kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen för avtalsområdet vård och omsorg.

Din lön

2020

2021

 • Löneöversyn 1 maj med 3,4 %
 • Lägsta löner höjs med 3,4 % per den 1 oktober 2021
 • OB taket höjs med 3,4 % per den 1 oktober

2022

 • Löneöversyn 1 maj med 2,0 %
 • Lägsta löner höjs med 2,0 % per den 1 oktober 2022
 • OB taket höjs med 2,0 % per den 1 oktober


Dina villkor

 • Sänkt veckoarbetstid vid arbete under helgdagar samt ständig natt genomförs senast 1 januari 2022.
 • Slopad kvalifikationstid för föräldralön.
 • Beordrad tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid utan krav på inställelse räknas som beredskap om det är möjligt att arbetet utförs på distans.
 • Rätt till kvalificerad övertidsersättning vid arbete under jour oavsett sysselsättningsgrad.
 • Möjligheten att avsluta en visstidsanställning – 1 månads uppsägningstid för resp part. Uppsägning från arbetsgivarens sida förutsätter saklig grund.

Arbetsgrupper 
Ett antal partsgemensamma grupper kommer att upprättas för att titta närmare på:

 • Arbetstidskonto – utreda möjligheten att upprätta system för arbetstidskonto.
 • Heltid som norm – Arbetsgrupp tillsammans med Kommunal om att utreda möjligheten att från och med 2022 ha heltid som normgenom att se över arbetstidens förläggning och bemanning.
 • Ob-ersättning
 • Partsgemensamt arbete om förutsättningar för lokalt fackligt arbete - för att möjliggöra lokal samverkan och uppföljning av avtalens intention behövs lokala fackliga företrädare.

Ditt kollektivavtal

Här är några av de förmåner du får genom kollektivavtalet. Särskilda villkor gäller i vissa fall, så läs i avtalstexten för att få reda på vilka villkor som gäller för dig.

Din lön

År 2020 har varit speciellt på många sätt och det har bland annat lett till att avtalen på arbetsmarknaden blivit kraftigt försenade. Avtalen inom Arbetsgivaralliansen följer märket och ger totalt 5,4 % löneökningar på två år. För 2020 utbetalas istället ett engångsbelopp på 6000 kr som kompensation för utebliven löneökning (se villkor nedan). Löneökningarna för Visions medlemmar som grupp ska generera som lägst 3,4 procent från och med den 1 maj 2021 och 2,0 procent från och med den 1 maj 2022.

Varje år ska du ha ett lönesamtal med din chef, där ni pratar om din arbetsinsats i förhållande till de lönekriterier ni bestämt på arbetsplatsen. I lönesamtalet ska din chef ge dig ett förslag till ny lön. 

Villkor för att ta del av engångsbeloppet: 

 • Summan regleras i förhållande till arbetstagarens sysselsättningsgrad.
 • Gäller de som har 2019 års löneläge.
 • Arbetstagare som är sjukskrivna eller föräldralediga med planerad återgång under 2021 utbetalas engångsbelopp när arbetstagaren är tillbaka i tjänst och i förhållande till sysselsättningsgraden.
 • Pensionsgrundande (enbart ITP1 berörs)
 • Gäller endast månadsanställda, ej timanställda. Timavlönade lönesätts enligt lokala rutiner hos enskild arbetsgivare, vid sidan av löneöversynen och löneavtalet.
 • Summan regleras i förhållande till arbetstagarens anställningstid fr om 1 maj till 31 december 2020.

Jour och beredskap

När du har jour finns du på arbetsplatsen utan att utföra arbetsuppgifter, men ska kunna börja arbeta vid behov. Om du har beredskap är du inte i tjänst, men du ska vara anträffbar för att kunna utföra arbete vid behov. Det nya avtalet öppnar för möjlighet till arbete på distans under beredskap, om arbetet så tillåter.

Vid arbete under jour och beredskap har du nu rätt till övertidsersättning oavsett sysselsättningsgrad, istället för mertidsersättning.

Veckoarbetstid

Den ordinarie arbetstiden för heltidsanställd är i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka under en beräkningsperiod om högst sex månader.

Ordinarie arbetstid som är förlagd till vardag såväl som söndag och helgdag är för heltidsanställd i genomsnitt 38 timmar 15 minuter per vecka under en beräkningsperiod om högst sex månader. Senast den 1 januari 2022 ska veckoarbetstiden för schemaläggning dag/kväll/helg/helgdagar istället vara 37 timmar per vecka.

Vid ständigt nattarbete är ordinarie arbetstid för en heltidsanställd i genomsnitt 36 timmar per vecka under en beräkningsperiod om högst 16 veckor. Senast den 1 januari 2022 ska veckoarbetstiden för schemaläggning vid ständig nattjänstgöring istället vara 34 timmar och 20 minuter.

Dygns- och veckovila

Du ska vara ledig minst elva sammanhängande timmar per 24-timmarsperiod (dygnsvila). Du ska också få vara ledig 36 timmar i sträck varje sjudagarsperiod (veckovila). Avvikelser får göras tillfälligtvis, om det inträffar något oförutsägbart. I så fall ska du kompenseras med motsvarande ledig tid. Den kompenserande ledigheten ska vara i nära anslutning till den avbrutna vilan.

Uppsägningstid

Om du blir uppsagd av arbetsgivaren gäller reglerna i LAS. Du har därför mellan en och sex månaders uppsägningstid, beroende på hur länge du varit anställd.

Du kan komma överens om att din tidsbegränsade anställning är uppsägningsbar. I så fall gäller 1 månads ömsesidig uppsägningstid.

Om du är över 55 år och har jobbat hos arbetsgivaren i minst tio år förlängs din uppsägningstid med sex månader om du blir uppsagd pga arbetsbrist.

Semester

Enligt semesterlagen har du rätt till 25 semesterdagar per år, men enligt ditt kollektivavtal får du fler semesterdagar. När du fyller 40 år får du 31 dagar och när du fyller 50 får du 32 dagar. Du har också möjlighet att komma överens med chefen om att växla semesterdagstillägget mot fler lediga dagar.

Föräldrar

Om du är föräldraledig har du rätt till ett extra tillägg från arbetsgivaren, så att du tillsammans med föräldraförsäkringen får 90 procent av din lön under maximalt sex månader. Det nya avtalet innehåller ingen kvalifikationstid för den rätten.

Trygghet vid uppsägning

Omställningsavtalet ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller hälsoskäl. Avtalet kan ge avgångsersättning, AGE. Läs mer på www.trs.se/ 

Tjänstepension

Utöver den allmänna pensionen betalar arbetsgivaren in tjänstepension med en procentsats av din lön. Läs mer om din tjänstepension här.

Dina kollektivavtal

Arbetsgivaralliansen Vård och omsorg

1.Bransch- och löneavtal

Arbetsgivaralliansen, Vård och omsorg
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning, arbete på läger med mera.

Förhandlingsordning

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
OBS: Förändring i förhandlingsordningen från och med 1 januari 2019! Vid ogiltigförklaring av avsked och uppsägning har vi endast 2 veckor på oss att begära central förhandling. Detsamma gäller vid otillåten visstidsanställning där Vision lokalt har krävt att anställningen ska gälla tills vidare.

Korttidsavtal

Arbetsgivaralliansen, Folkhögskola, Högskola, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Skola och utbildning, Vård och omsorg
Förlängning av överenskommelse om korttidsarbete. Alla avtal inom Arbetsgivaralliansen

Mall för lokalt protokoll

Arbetsgivaralliansen, Folkhögskola, Högskola, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Skola och utbildning, Vård och omsorg

Samverkansavtal

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
Avtal om samverkan på arbetsplatsen, arbetsmiljö, inflytande, arbetsplatsträffar, jämställdhet med mera.

Nyheter

Till arkivet

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Rätt lön från början

Rätt lön från början

Lön, Filmvisning

Det är viktigt för Visions medlemmar att få rätt lön från början. Visa filmen "Rätt lön från början" för sommarjobbare eller praktikanter.

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum