Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

 • Fyra personer skriver postit-lappar och lägger ut på ett bord.

Kollektivavtal med Fastigo

Jobbar du i ett fastighetsbolag som tillhör Fastigo? Då omfattas du av kollektivavtal som gäller din lön och arbetsvillkor. Bland annat får du ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldralön, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension.

Avtalsförhandlingar 2023

Under våren 2023 förhandlar Vision fram ett nytt kollektivavtal för dig som arbetar för en arbetsgivare som tillhör Fastigo. Här kan du följa utvecklingen.

Nya kollektivavtal klara

Nu är förhandlingarna om dina kollektivavtal som reglerar din lön och dina villkor på jobbet klara.

Det som är nytt i avtalen är bland annat:

 • Pensionsavsättningarna ska öka även för bolag som har ITP-pensioner. De bolag som har kommunala pensionsavtal har redan från 1 januari 2023 fått utökad avsättning och från 1 april 2023. Höjningen av pensionsavsättningen för ITP kommer ske stegvis med 0,2 procent under 2023 och 0,3 procent 2024. Parterna ska sedan i kommande avtalsrörelser komma fram till hur mycket ökningen ska vara respektive år och målet är att avsättningarna ska öka med 2 procentenheter.
 • Arbetsgivarens ansvar att möjliggöra semesterledighet och kompensationsledighet förtydligas och taket för sparad semester begränsas till 30 dagar. Parterna rekommenderar att antalet sparade komptimmar inte överskrider 40 timmar. Det är viktigt med vila i anslutning till att arbetsbelastningen har varit hög.
 • Förhandlingarna har visat att parterna delar uppfattningen om att flexibla arbetsformer kan vara av värde för både arbetsgivare och anställda. Flexiblare arbetsformer kan både öka trivsel och välbefinnande samt bidra till en mer effektiv verksamhet. Pandemin har förändrat synen på var, när och hur arbetet kan utföras och vi ska gemensamt följa utvecklingen för att ta tillvara fördelarna med flexiblare arbetsformer. Det är inte en självklar rättighet att jobba på flexiblare sätt, men det är en konkurrensfördel för arbetsgivarna i konkurrensen om personal till bolagen.

Din lön
Löneavtalet mellan Vision och Fastigo är även denna gång utan centralt angivna nivåer för minsta löneökning. Historiskt har detta varit gynnsamt för våra medlemmar och Vision menar att medlemmarna även de kommande två åren ska ha löneökningar som är i linje med övriga arbetsmarknaden.

Löneökningarna ska ske genom lokal lönebildning där man ska ta hänsyn till Fastigoföretagets ekonomi, löneökningarna i samhället samt hur den anställde har bidragit till företagets resultat.

Vad händer nu?
Nu kan årets lönerevision ta fart och nya löner kommuniceras. Din nya lön gäller från 1 april och ska betalas ut retroaktivt.

Yrkanden

Den 20 februari växlade arbetsgivare och fack sina yrkanden. Ett yrkande innehåller de delar som parten vill fokusera på i förhandlingarna. Utbytet av yrkanden utgör startskottet för avtalsförhandlingarna. 

Detta är huvudpunkterna i Visions yrkande:

 • Vision vill se en bättre löneprocess som ger våra medlemmar möjlighet att påverka lönen genom hur arbetet utförs.
 • Arbetstiden ska minska och den enskilda medlemmen ska ha inflytande över hur, var och när arbetet ska utföras.
 • Avsättningen till tjänstepension har ökat för vissa medlemmar. Vision yrkar på att alla på avtalsområdet ska få högre avsättningar till tjänstepensionen.

Visions yrkande till Fastigo 2023 (pdf)

Villkor i avtalet med Fastigo

Här är några av de villkor som finns i Visions kollektivavtal med Fastigo. Särskilda villkor gäller i vissa fall, så läs i avtalstexten för att få reda på vilka villkor som gäller för dig.

Lönesättning och lönesamtal

Du ska ha tre årliga samtal med din chef: ett utvecklingssamtal, ett lönesamtal och ett resultatsamtal. Du ska veta vilka lönekriterierna är för din tjänst och vad du ska göra för att kunna påverka din löneutveckling. Genom att prata med din chef om ditt arbete, din arbetsplats och målen för verksamheten får du en bra chans att påverka.

Det finns inga angivna nivåer för löneökning i löneavtalet för Fastigo. Våra utvärderingar visar att det ger en bra löneutveckling för Visions medlemmar – bättre än genomsnittet.

Lönesamtal

Löneavtal – så fungerar olika avtal

Arbetslivskonto

Om du vill kan du ta en del av din löneförhöjning och använda till exempelvis arbetstids­förkortning eller pensions­avsättning. Hur stor del av löneökningen som avsätts förhandlar din arbetsgivare och Visions lokala företrädare om. Om det saknas en lokal facklig företrädare får du och din arbetsgivare komma överens. Du disponerar själv över det avsatta utrymmet för arbetslivskonto.

Extra semesterdagar

När du fyller 40 får du ytterligare sex extra semesterdagar, utöver semesterlagens 25 dagar.

Semester

Extra ledig dag om nationaldagen är en lördag eller söndag

Du som är heltidsanställd kan ta 8 timmars ledigt någon gång under kalenderår som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Är du deltidsanställd får du ta ut proportionerligt mycket ledighet. Arbetsgivaren och facket på arbetsplatsen kommer överens om hur ledigheten ska förläggas.

Röda dagar och helgdagar

Föräldralön och mödravårdsbesök

När du är föräldraledig har du rätt till sex månader med föräldralön. Det innebär att arbetsgivaren betalar ett tillägg så att du tillsammans med föräldrapenningen får 90 procent av din lön. Det finns ingen begränsning för hur du vill dela upp föräldra­ledigheten och samtidigt få föräldralön, men du måste ta ut ledigheten innan barnet fyller 4 år.

När du behöver vara hemma med sjukt barn eller ledig vid ditt barns födelse och får tillfällig föräldrapenning betalar din arbetsgivare ut en kompletterande lön. Den totala ersättningen från Försäkringskassan och arbetsgivaren motsvarar din fulla ordinarie lön i upp till tio dagar per kalenderår.

Som blivande förälder har du rätt att besöka mödravård på betald arbetstid. Det gäller båda blivande föräldrarna.

Föräldrapenning

Föräldraledighet

Studentmedarbetare

Vision har tecknat ett studentmedarbetar­avtal med Fastigo. Avtalet ger studenter en chans att skaffa viktiga meriter genom att jobba parallellt med studierna och arbetsgivare möjlighet att locka till sig unga akademiker.

Avtalet ger arbetsgivaren möjlighet att anställa en student, under terminstid, på upp till 15 timmar per vecka. Arbetsuppgifterna ska ha koppling till de studier som studentmedarbetaren utför.

Anställ en studentmedarbetare

Bli studentmedarbetare

Lättare att arbeta fackligt i fastighetsbranschen

I en överenskommelse mellan Vision och Fastigo finns det beskrivet hur betydelsefullt det är att ha fackligt engagemang på arbetsplatsen. Det ska vara enkelt att jobba fackligt, gå bra att kombinera jobb med fackligt arbete och inte vara några problem att avsluta sitt uppdrag.

Samverkansavtal

För att uppnå ett gott samarbetsklimat ska du och dina kollegor ska få möjlighet till inflytande, delaktighet och utveckling.

Vision har ett samverkansavtal med Fastigo. Syftet med samverkansavtalet är att du och dina kollegor ska komma in i beslutsprocessen i ett tidigt skede och få verklig möjlighet att påverka er situation och framtid.

Områden där samverkan ska ske är

 • verksamhetsplanering
 • arbetsorganisation
 • ekonomi
 • personalpolitik
 • personalplanering
 • arbetsmiljö
 • likabehandling
 • företagshälsovård
 • kompetensutveckling
 • facklig verksamhet.

Samverkan i företagen utgår från din kontakt med din närmaste chef. De lokala parterna har ett gemensamt ansvar för att, genom samverkan som en naturlig process i företaget, skapa möjligheter för att utveckla verksamheten.

Samverkan

Krislägesavtal

I maj 2020 kom parterna överens om ett nytt krislägesavtal för medlemmar och arbetsgivare inom kommunala fastighetsbolag.

Om Sveriges Kommuner och Regioners krislägesavtal är aktiverat i en kommun eller en region kan ett Fastigo-företag begära att även Fastigos krislägesavtal aktiveras. Anställda i företaget kan då ingå i den krisgrupp som arbetar och har rätt till i stort sett samma ersättningar och viloregler som kommun- och regionanställda som ingår i krisarbetet.

Krislägesavtal för kommunala bolag (pdf)

Stöd vid omställning

Förhandlingar pågår om utveckling av omställningsavtalet. Tills det är klart och den nya omställnings­organisationen för avtalsområdet är registrerad hänvisas du som är medlem och anställd inom Fastigos avtalsområde till den offentliga omställnings­organisationen.

Offentliga Omställningsorganisationen (nysteget.se)

Omställning i arbetslivet

Dina kollektivavtal – avtalslista

Här hittar du Visions avtal med Fastigo.

Fastigo

1. Anställningsvillkor

Fastigo
K-avtalet Fastigo. 2020–2023. Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor.

2. Löneavtal

Fastigo
K-avtalet Fastigo, 2020–2023. Lönebildningsavtal.

Avtal om förslagsverksamhet

Fastigo
Avtal som uppmuntrar dig som arbetstagare att komma med förslag till en förbättrad verksamhet.

Förhandlingsprotokoll K-avtalet

Fastigo
Protokoll för kollektivavtalsförhandlingar, om löneavtal och allmänna anställningsvillkor för K-avtalet 2023–2025.

Information om snabbspår för nyanlända fastighetstekniker och ingenjörer

Fastigo
Vision har varit delaktig i att ta fram ett snabbspår för nyanlända som har erfarenhet eller utbildning som är relevant för fastighetsbranschen.

Krislägesavtal kommunala fastighetsbolag

Fastigo
Avtalet reglerar lön och arbetstid vid kris.

Reseavtal

Fastigo
Avtal som gäller ersättning vid tjänsteresor, traktamente, reskostnadsersättning, resa med egen bil med mer. Giltigt från 1 januari 2016.

Samverkansavtal – Överenskommelse om ändringar

Fastigo
Ändringarna gäller från och med 1 september 2019.

Samverkansavtal och huvudavtal

Fastigo
Samverkansavtalet handlar om samverkan, inflytande, arbetsmiljö, jämställdhet med mer. Huvudavtalet beskriver förhandlingsordningen och vad som ska göras om det blir tvister.

Studentmedarbetare

Fastigo
Avtalet ger arbetsgivaren möjlighet att anställa en student under terminstid på upp till 15 timmar per vecka. Arbetsuppgifterna ska ha koppling till studentmedarbetarens studier.

Trygghetsavtal

Fastigo
Trygghetsavtalet ger dig trygghet och vissa förmåner om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Överenskommelse om snabbspår för nyanlända

Fastigo, Fremia, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor
Nyanlända fastighetstekniker och ingenjörer ska snabbare få tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Det är tanken med överenskommelsen om snabbspår som gäller för fastighetsbranschen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss