Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Framställan enligt Arbetsmiljölagen §6 6a

Som skyddsombud kan du göra en framställan för att begära att ett problem i arbetsmiljön ska åtgärdas. Arbetsmiljölagen §6 6a beskriver hur detta ska gå till.

Att vara skyddsombud innebär en speciell ställning enligt svensk lag. En del av detta är att du kan göra en framställan när ett allvarligt arbetsmiljöproblem uppstår.

Enligt arbetsmiljölagen har du då rätt att snabbt få svar från arbetsgivaren om hur arbetsmiljöproblemet ska lösas, och vad som händer om det inte åtgärdas.

Så går det till att göra en framställan

  • Du som är skyddsombud ska göra en tydlig skriftlig begäran till arbetsgivaren om att få problemet åtgärdat.
  • Du ska få ett kvitto på att arbetsgivaren har mottagit din framställan.
  • Arbetsgivaren måste sedan utan dröjsmål (cirka 14 dagar) lämna ett svar på hur problemet ska åtgärdas.
  • Om arbetsgivaren inte svarar ska du lämna ärendet vidare till Arbetsmiljöverket. De bestämmer sedan i sin tur vad som ska göras åt problemet och om ärendet ska drivas vidare.

Arbetsmiljölagen

Så skriver du en framställan

Här finns exempel på hur du kan skriva en framställan till arbetsgivaren respektive Arbetsmiljöverket.

Exemplet är hämtat från ett sjukhus inom regionen, där problemet är att cheferna inte har tillräckliga arbetsmiljökunskaper. Byt ut det som behövs för att det ska passa in på din situation. 

Det du tar upp i framställan utgör underlag för vad Arbetsmiljöverket kan komma att inspektera. Tänk därför på att det är bättre att vara mer omfattande i formuleringen. Hänvisa även till arbetsmiljölagen om arbetsgivarens skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall.

Exempel på framställan AML §6 6a

Framställan till arbetsgivaren

Till: Sjukhusdirektör NN

Begäran om åtgärder enligt 6 kap § 6a Arbetsmiljölagen

Plats/personal: Vid sjukhusets XX avdelningar.

Brist: Cheferna saknar erforderliga kunskaper för att åstadkomma en god arbetsmiljö enligt 3 kapitlet 2 och 2a§§ Arbetsmiljölagen.

Krav på åtgärder: Jag vill att arbetsgivaren tillser att cheferna får utveckling av sin arbetsmiljökompetens och god kännedom om innehållet i arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen samt för verksamheten adekvata föreskrifter utgivna av Arbetsmiljöverket. Syftet med kravet är att cheferna ska kunna genomföra de arbetsmiljöuppgifter som krävs enligt 3 kapitlet 2 och 2a§§ Arbetsmiljölagen.

Motivering: Stöd för åtgärder finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2001:1, systematiskt arbetsmiljöarbete. Cheferna behöver i övrigt kunskaper om arbetets risker och åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall, samt kunskap om hur människan reagerar i olika situationer, och de hälsomässiga effekterna av hög arbetsbelastning, övertid, kränkande särbehandling med mera, för både individ och grupp. Frågan om kunskaper i arbetsmiljöfrågor har varit uppe på ett par möten med sjukhusets övergripande samverkansgrupp utan att några åtgärder vidtagits eller aviserats. Företrädare för arbetsgivaren har i samverkansgruppen förklarat att man inte i sig har något att erinra mot kravet men att ekonomiska resurser saknas.

Datum för svar: Jag vill ha ett skriftligt svar senast dag-månad-år. Jag vill ha besked om datum när chefernas kompetensutveckling inom arbetsmiljöområdet ska planeras.

Övrigt: Om svaret från arbetsgivaren är otillfredsställande kommer jag att överväga att begära att Arbetsmiljöverket ingriper och prövar frågan. En ledarskapskurs med tyngdpunkten förlagd till arbetsmiljöfrågor kan rekommenderas. Regionhälsan kan vara en lämplig arrangör för en sådan kurs.

Ort och datum

NN

Skyddsombud

Kopia: Visions avdelning/klubb, Visions center i regionen

Framställan till Arbetsmiljöverket

Till: Arbetsmiljöverket distrikt [...]

Begäran om ingripande av Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 6a § Arbetsmiljölagen.

Vid xx avdelningarna vid sjukhuset i ZZ saknar cheferna erforderliga kunskaper för att en god arbetsmiljö ska kunna åstadkommas.

Med stöd av 6 kap 6a§ arbetsmiljölagen och 7 § arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete har jag yrkat att regionen ska tillse att cheferna erhåller god kännedom om innehållet i arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen samt de föreskrifter utgivna av Arbetsmiljöverket som gäller verksamheten. Cheferna behöver i övrigt kunskaper om arbetets risker, åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt insikter i hur människan reagerar i olika situationer och de hälsomässiga effekterna av hög arbetsbelastning, övertid, kränkande särbehandling mm.

Yrkandet har inte lett till något påtagligt resultat. Kopia på framställan bifogas.

Frågan om chefernas kunskaper i arbetsmiljöfrågor har tidigare varit uppe på ett par möten med sjukhusets övergripande samverkansgrupp utan att några åtgärder vidtagits eller aviserats.

Jag yrkar nu med stöd av 6 kap 6a § arbetsmiljölagen att Arbetsmiljöverket förelägger regionen att vidta åtgärder i enlighet med ovan angivet krav.

Med vänlig hälsning

NN

Skyddsombud

Kopia: Visions avdelning/ klubb, Visions center i regionen, Sjukhusdirektör NN, ledamöterna i samverkansgruppen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss