Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Framställan enligt arbetsmiljölagen

Som skyddsombud kan du göra en framställan för att begära att ett problem i arbetsmiljön ska åtgärdas. Arbetsmiljölagen 6 kap. 6a § beskriver hur detta ska gå till.

Att vara skyddsombud innebär en speciell ställning enligt svensk lag. En del av detta är att du kan göra en framställan när det uppstår ett allvarligt arbetsmiljö­problem.

Enligt arbetsmiljölagen har du då rätt att snabbt få svar från arbetsgivaren om hur arbetsmiljö­problemet ska lösas och vad som händer om det inte åtgärdas.

Så går det till att göra en framställan

  • Du som är skyddsombud ska göra en tydlig skriftlig begäran till arbetsgivaren om att få problemet åtgärdat.
  • Du ska få ett kvitto på att arbetsgivaren har tagit emot din framställan.
  • Arbetsgivaren måste sedan utan dröjsmål (cirka 14 dagar) lämna ett svar på hur problemet ska åtgärdas.
  • Om arbetsgivaren inte svarar ska du lämna ärendet vidare till Arbetsmiljö­verket. De bestämmer sedan i sin tur vad som ska göras åt problemet och om ärendet ska drivas vidare.

Arbetsmiljölagen

Så skriver du en framställan

Det du tar upp i framställan blir underlag för vad Arbetsmiljöverket kan komma att inspektera. Därför är det bra att formulera en mer omfattande framställan. Hänvisa även till arbetsmiljölagen om arbetsgivarens skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall.

Här finns exempel på hur du kan skriva en framställan till arbetsgivaren respektive Arbetsmiljöverket. Exemplet är hämtat från ett sjukhus inom regionen, där problemet är att cheferna inte har tillräckliga kunskaper om arbetsmiljö. Byt ut det som behövs för att det ska passa in på din situation.

Exempel på framställan till arbetsgivaren

Till: Sjukhusdirektör [NN]

Begäran om åtgärder enligt 6 kap. 6a § i arbetsmiljölagen

Plats/personal: Vid sjukhusets [XX-avdelningar].

Brist: Cheferna saknar nödvändiga kunskaper för att åstadkomma en god arbetsmiljö enligt 3 kap. 2 § och 2a § i arbetsmiljölagen.

Krav på åtgärder: Jag vill att arbetsgivaren ser till att cheferna får utveckling av sin arbetsmiljökompetens och god kännedom om vad lagstiftningen om arbetsmiljö, arbetstid samt de föreskrifter från Arbetsmiljöverket som berör verksamheten. Syftet med kravet är att cheferna ska kunna genomföra de arbetsmiljöuppgifter som krävs enligt 3 kap. 2 § och 2a § i arbetsmiljölagen.

Motivering: Stöd för åtgärder finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Cheferna behöver i övrigt kunskaper om arbetets risker och åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall, kunskap om hur människan reagerar i olika situationer, samt de hälsomässiga effekterna av hög arbetsbelastning, övertid, kränkande särbehandling med mer, för både individer och gruppen. Frågan om kunskaper i arbetsmiljöfrågor har varit uppe på ett par möten med sjukhusets övergripande samverkansgrupp utan att några åtgärder har vidtagits eller aviserats. Företrädare för arbetsgivaren har förklarat i samverkansgruppen att man inte i sig har något att invända mot kravet, men att det saknas ekonomiska resurser.

Datum för svar: Jag vill ha ett skriftligt svar senast [dag-månad-år]. Jag vill ha besked om datum när chefernas kompetensutveckling inom arbetsmiljöområdet ska planeras.

Övrigt: Om svaret från arbetsgivaren är otillfredsställande kommer jag att överväga att begära att Arbetsmiljöverket ingriper och prövar frågan. En ledarskapskurs med tyngdpunkten förlagd till arbetsmiljöfrågor kan rekommenderas. Regionhälsan kan vara en lämplig arrangör för en sådan kurs.

Ort och datum

NN

Skyddsombud

Kopia: Visions avdelning eller klubb, Visions center i regionen

Exempel på framställan till Arbetsmiljöverket

Till: Arbetsmiljöverket distrikt [...]

Begäran om ingripande av Arbetsmiljöverket enligt 6 kap. 6a § i arbetsmiljölagen.

Vid [XX-avdelningarna] vid sjukhuset i [ZZ] saknar cheferna nödvändiga kunskaper för att en god arbetsmiljö ska kunna åstadkommas.

Med stöd av 6 kap. 6a § i arbetsmiljölagen och 7 § i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) har jag yrkat att regionen ska se till att cheferna ska få god kännedom om innehållet i arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen samt de av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som gäller verksamheten. Cheferna behöver i övrigt kunskaper om arbetets risker, åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall, insikter i hur människan reagerar i olika situationer samt de hälsomässiga effekterna av hög arbetsbelastning, övertid, kränkande särbehandling med mer.

Yrkandet har inte lett till något påtagligt resultat. Kopia på framställan bifogas.

Frågan om chefernas kunskaper i arbetsmiljöfrågor har tidigare varit uppe på ett par möten med sjukhusets övergripande samverkansgrupp utan att några åtgärder vidtagits eller aviserats.

Jag yrkar nu med stöd av 6 kap. 6a § i arbetsmiljölagen att Arbetsmiljöverket förelägger regionen att vidta åtgärder enligt kravet ovan.

Med vänlig hälsning

NN

Skyddsombud

Kopia: Visions avdelning eller klubb, Visions center i regionen, Sjukhusdirektör [NN], ledamöterna i samverkansgruppen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss