Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Framställan enligt Arbetsmiljölagen §6 6a

Som skyddsombud kan du göra en framställan för att begära att ett problem i arbetsmiljön ska åtgärdas. Arbetsmiljölagen §6 6a beskriver hur detta ska gå till.

Att vara skyddsombud innebär en speciell ställning enligt svensk lag. En del av detta är att du kan göra en framställan när ett allvarligt arbetsmiljöproblem uppstår.

Enligt arbetsmiljölagen har du då rätt att snabbt få svar från arbetsgivaren om hur arbetsmiljöproblemet ska lösas, och vad som händer om det inte åtgärdas.

Så går det till att göra en framställan

  • Du som är skyddsombud ska göra en tydlig skriftlig begäran till arbetsgivaren om att få problemet åtgärdat.
  • Du ska få ett kvitto på att arbetsgivaren har mottagit din framställan.
  • Arbetsgivaren måste sedan utan dröjsmål (cirka 14 dagar) lämna ett svar på hur problemet ska åtgärdas.
  • Om arbetsgivaren inte svarar ska du lämna ärendet vidare till Arbetsmiljöverket. De bestämmer sedan i sin tur vad som ska göras åt problemet och om ärendet ska drivas vidare.

Arbetsmiljölagen

Så skriver du en framställan

Här finns exempel på hur du kan skriva en framställan till arbetsgivaren respektive Arbetsmiljöverket.

Exemplet är hämtat från ett sjukhus inom regionen, där problemet är att cheferna inte har tillräckliga arbetsmiljökunskaper. Byt ut det som behövs för att det ska passa in på din situation. 

Det du tar upp i framställan utgör underlag för vad Arbetsmiljöverket kan komma att inspektera. Tänk därför på att det är bättre att vara mer omfattande i formuleringen. Hänvisa även till arbetsmiljölagen om arbetsgivarens skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall.

Exempel på framställan AML §6 6a

Framställan till arbetsgivaren

Till: Sjukhusdirektör NN

Begäran om åtgärder enligt 6 kap § 6a Arbetsmiljölagen

Plats/personal: Vid sjukhusets XX avdelningar.

Brist: Cheferna saknar erforderliga kunskaper för att åstadkomma en god arbetsmiljö enligt 3 kapitlet 2 och 2a§§ Arbetsmiljölagen.

Krav på åtgärder: Jag vill att arbetsgivaren tillser att cheferna får utveckling av sin arbetsmiljökompetens och god kännedom om innehållet i arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen samt för verksamheten adekvata föreskrifter utgivna av Arbetsmiljöverket. Syftet med kravet är att cheferna ska kunna genomföra de arbetsmiljöuppgifter som krävs enligt 3 kapitlet 2 och 2a§§ Arbetsmiljölagen.

Motivering: Stöd för åtgärder finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2001:1, systematiskt arbetsmiljöarbete. Cheferna behöver i övrigt kunskaper om arbetets risker och åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall, samt kunskap om hur människan reagerar i olika situationer, och de hälsomässiga effekterna av hög arbetsbelastning, övertid, kränkande särbehandling med mera, för både individ och grupp. Frågan om kunskaper i arbetsmiljöfrågor har varit uppe på ett par möten med sjukhusets övergripande samverkansgrupp utan att några åtgärder vidtagits eller aviserats. Företrädare för arbetsgivaren har i samverkansgruppen förklarat att man inte i sig har något att erinra mot kravet men att ekonomiska resurser saknas.

Datum för svar: Jag vill ha ett skriftligt svar senast dag-månad-år. Jag vill ha besked om datum när chefernas kompetensutveckling inom arbetsmiljöområdet ska planeras.

Övrigt: Om svaret från arbetsgivaren är otillfredsställande kommer jag att överväga att begära att Arbetsmiljöverket ingriper och prövar frågan. En ledarskapskurs med tyngdpunkten förlagd till arbetsmiljöfrågor kan rekommenderas. Regionhälsan kan vara en lämplig arrangör för en sådan kurs.

Ort och datum

NN

Skyddsombud

Kopia: Visions avdelning/klubb, Visions center i regionen

Framställan till Arbetsmiljöverket

Till: Arbetsmiljöverket distrikt [...]

Begäran om ingripande av Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 6a § Arbetsmiljölagen.

Vid xx avdelningarna vid sjukhuset i ZZ saknar cheferna erforderliga kunskaper för att en god arbetsmiljö ska kunna åstadkommas.

Med stöd av 6 kap 6a§ arbetsmiljölagen och 7 § arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete har jag yrkat att regionen ska tillse att cheferna erhåller god kännedom om innehållet i arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen samt de föreskrifter utgivna av Arbetsmiljöverket som gäller verksamheten. Cheferna behöver i övrigt kunskaper om arbetets risker, åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt insikter i hur människan reagerar i olika situationer och de hälsomässiga effekterna av hög arbetsbelastning, övertid, kränkande särbehandling mm.

Yrkandet har inte lett till något påtagligt resultat. Kopia på framställan bifogas.

Frågan om chefernas kunskaper i arbetsmiljöfrågor har tidigare varit uppe på ett par möten med sjukhusets övergripande samverkansgrupp utan att några åtgärder vidtagits eller aviserats.

Jag yrkar nu med stöd av 6 kap 6a § arbetsmiljölagen att Arbetsmiljöverket förelägger regionen att vidta åtgärder i enlighet med ovan angivet krav.

Med vänlig hälsning

NN

Skyddsombud

Kopia: Visions avdelning/ klubb, Visions center i regionen, Sjukhusdirektör NN, ledamöterna i samverkansgruppen.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar