Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Anställd pratar i videosamtal vid laptop.

Vaccinationer och arbetsplatsen – stöd till förtroendevalda 

Du som förtroendevald spelar en viktig roll när frågor om vaccinationer och smittsäkra arbetsplatser diskuteras. Det här är ett stödmaterial som du kan använda.

Individens rätt och behovet av smittsäkra verksamheter är båda viktiga perspektiv. Det gör att frågor om vaccinationer och arbetsplatser är komplexa. Lokal samverkan ger vanligtvis de bästa lösningarna för Visions medlemmar. Glöm inte att kommunicera till medlemmarna vilka resultat som samverkan har lett fram till.

Frågor om vaccination för covid-19 har fortfarande inte prövats i domstol. Därmed är det oklart hur avvägningen skulle se ut mellan arbetstagarens personliga integritet och arbetsgivarens arbetsmiljö- och verksamhetsansvar, som även innefattar skydd för andra anställda och övriga som befinner sig i verksamheten.

Följande frågor och svar utgår från befintlig lagstiftning och praxis och har tagits fram för att ge Visions förtroendevalda stöd i sitt uppdrag.

Frågor och svar om vaccinationer

Kan arbetsgivaren fråga en anställd eller blivande anställd om hen är vaccinerad mot covid-19?

Arbetsgivaren kan ställa frågan om en arbetstagare eller blivande anställd är vaccinerad, både vid en anställningssituation eller under pågående anställning. Dock är den anställda inte skyldig att svara på denna eller andra frågor om sin hälsa, så länge det inte handlar om en pågående sjukdom, rehabilitering eller om annat, så som till exempel läkarundersökningar, finns föreskrivet i kollektivavtal.

Däremot är alla anställda – oavsett arbetsuppgifter - skyldiga att berätta om de är smittade med en allmänfarlig sjukdom så som covid-19, enligt smittskyddslagen.

Får arbetsgivaren registrera om en person är vaccinerad eller har immunitet efter covid-19-infektion?

Arbetsgivarorganisationerna Almega och Sveriges kommuner och regioner har i dagsläget (september 2021) inte ansett det motiverat att arbetsgivare registrerar eller upprättar listor över vaccinerade eller ovaccinerade.

Dessa uppgifter är känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Därför får de bara behandlas under vissa specifika förutsättningar, exempelvis om det är nödvändigt för att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter inom arbetsrätten. Eftersom arbetsgivaren ansvarar för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är den anställda skyldig att informera sin arbetsgivare om eventuell smitta.

GDPR hindrar inte nödvändiga åtgärder för att minska smitta. Samtidigt ska den enskildas integritet värnas även under pandemin.

Kan arbetsgivaren berätta för andra om en anställd är vaccinerad eller smittad av covid-19?

Arbetsgivaren får inte sprida känsliga personuppgifter. Enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 39 kap. 2 § gäller sekretess för uppgifter om enskildas hälsotillstånd. Om en uppgift om personer är vaccinerade eller inte är en hälsouppgift i OSL:s mening är inte prövat. Det bör dock vara rimligt att anta att även uppgifter om vaccination omfattas av sekretessen.

Arbetsgivaren har skyldighet att garantera medarbetares hälsa och säkerhet. Exempelvis ska personal hållas informerad om smittspridning på arbetsplatsen. Enskilda individer bör inte namnges, utan det bör i regel räcka att kommunicera att ett fall har konstaterats på arbetsplatsen.

Kan arbetsgivaren kräva att en anställd ska vaccinera sig?

Nej, en arbetsgivare kan inte kräva att anställda ska vaccinera sig. Det är inte ett brott mot anställningsavtalet att inte vaccinera sig.

Grundlagen skyddar ifrån kroppsliga ingrepp från staten och det allmänna. Arbetsgivare som är kommuner och regioner kan med hänsyn till detta grundlagsskydd inte tvinga anställda att vaccinera sig.

I relationen mellan en anställd och en privat arbetsgivare gäller inte grundlagsskyddet mot kroppsliga ingrepp. Inom ramen för Arbetsdomstolens praxis har i stället en norm utvecklats för en intresseavvägning i frågor om skyddet för den anställdas personliga integritet, exempelvis i samband med drogtester och hälsoundersökningar.

Arbetsgivarens intresse av att vidta åtgärden ska vägas mot den anställdas intresse av att slippa integritetskränkningen. Inom ramen för en sådan intresseavvägning ser domstolen också till god sed på arbetsmarknaden.

En vaccination är en mycket ingripande åtgärd. Därför är det är svårt att se vilka skäl som arbetsgivaren skulle kunna anföra för att dennes intresse skulle anses väga tyngre. Om staten skulle kräva vaccinationsintyg för vissa verksamheter, eller i de fall intyg krävs för att kunna resa i tjänsten skulle det möjligen kunna vara skäl för arbetsgivaren att förvissa sig om att den anställde kan utföra sina arbetsuppgifter.

Kan en anställd bli omplacerad för att hen inte vill vaccinera sig?

Arbetsgivaren kan göra bedömningen att ett vaccinationsskydd är obligatoriskt för arbete i viss verksamhet, och att den som saknar lämplig immunitet därför tillfälligt kan behöva omplaceras till en annan verksamhet. Detta med anledning av skyddsaspekter för den ovaccinerade eller utifrån att andra behöver skyddas. 

Inom kommuner och regioner ska det finnas vägande skäl för att förflytta någon för en längre tid eller permanent.

Anställda kan också av smittskyddsskäl få andra arbetsuppgifter som man kanske inte har utfört förut, men som ändå ligger inom ens arbetsskyldighet.

Kan en anställd bli avstängd för att hen inte vill vaccinera sig?

Avstängning kräver stöd i kollektivavtal. Kontrollera därför i kollektivavtalet vad som gäller. I verksamheter där smittskyddet är speciellt viktigt kan en avstängning enligt kollektivavtal bli aktuell. Om en arbetsgivare överväger att stänga av en arbetstagare måste arbetsgivaren ha en överläggning med Vision före avstängningen. Arbetsgivaren ska även betala lön vid en sådan avstängning.

Inom kommuner och regioner och andra arbetsgivare med kollektivavtal (AB) finns också möjlighet att stänga av en anställd under inkubationstiden om personen utsatts för smitta. Den anställds får då arbetsförbud för att förhindra att smitta sprids (arbetstagaren behåller full lön), eller i avvaktan på resultat av en beordrad läkarundersökning (arbetstagaren får då sjuklön).

Om arbetstagaren måste avhålla sig från arbete på grund av risk för överförande av smitta kan smittbärarpenning vara aktuell. Det är Försäkringskassan som fattar beslut om smittbärarpenning.

Kan arbetsgivare kräva vaccination som ett villkor för fortsatt anställning?

Nej, det är inte Visions uppfattning. Observera dock att frågan ännu inte är prövad i domstol. I de fall där det är motiverat kan omplacering övervägas. Visions uppfattning är att anställningen inte ska kunna avslutas på grund av att den anställde är ovaccinerad.

Kan en kandidat sållas bort i rekryteringsprocesser för att hen inte har vaccinerat sig?

Utgångspunkten är att arbetsgivaren har fri anställningsrätt förutsatt att kraven inte är diskriminerande eller missgynnande enligt lag. Vid nyanställningar kan arbetsgivaren be att få se covid-bevis eller på annat sätt efterfråga information om vaccination, under förutsättning att det inte kan ses som diskriminerande enligt diskrimineringslagen. Du har ingen skyldighet att svara på frågan om du är vaccinerad och att visa covid-bevis. 

Ett vaccinationskrav vid nyrekrytering bör ändå motiveras av ett berättigat syfte och framstå som befogat, med hänvisning till god sed på arbetsmarknaden. Ett generellt krav för samtliga anställningar hos arbetsgivaren kan därför ifrågasättas. Det är dock möjligt att ett sådant krav skulle kunna anses som berättigat för anställningar som innefattar patientnära arbete inom vård och omsorg eller på annat sätt ska arbeta med riskgrupper, men frågan är ännu inte rättsligt prövad.

Kan arbetsgivaren behandla den ovaccinerade annorlunda än den som är vaccinerad?

Som utgångspunkt ska alla anställda behandlas likvärdigt. I linje med att arbetsgivaren inte kan tvinga någon till vaccination kan denne inte heller särbehandla de ovaccinerade. Om arbetstagaren har avstått vaccination av religiösa eller medicinska skäl kan en särbehandling innebära att arbetstagaren blir diskriminerad. Utifrån arbetsmiljö- och smittskyddsaspekter kan det dock vara berättigat att särbehandla den som är ovaccinerad, oavsett skäl.

Arbetsgivaren har ett ansvar för att skydda även den som inte önskar skydd. Om det är motiverat utifrån ett arbetsmiljöperspektiv skulle en omplacering, tvång på skyddsutrustning eller andra åtgärder kunna vara motiverade för att skydda den ovaccinerade från smitta, även om den ovaccinerade själv inte önskar detta. Arbetsgivaren kan också vidta åtgärder i syfte att skydda andra i verksamheten. Åtgärderna ska vara motiverade ur ett smittskyddsperspektiv. Arbetsgivaren bör göra en riskbedömning om denne vill vidta särskilda åtgärder på grund av att någon är ovaccinerad. Den riskbedömningen utförs med fördel i samverkan med företagshälsovård som besitter den medicinska kompetensen.

Arbetsgivaren välkomnar vaccinerade tillbaka till arbetsplatsen medan ovaccinerade måste fortsätta att arbeta hemifrån. Är det rätt?

Att endast vaccinerade får arbeta på kontoret kan – åtminstone under en kortare tid – vara motiverat ur ett smittskyddsperspektiv. En riskbedömning bör göras i samarbete med företagshälsovården och en dialog bör föras lokalt om denna situation uppstår. Om åtgärden befinns motiverad bör man se över hur den ovaccinerade får så få negativa effekter som möjligt av distansarbetet.

Om Folkhälsomyndigheten presenterar särskilda restriktioner för ovaccinerade kan även detta ge stöd för att arbetsgivaren kan ställa särskilda krav på eller vidta särskilda åtgärder för den som är ovaccinerad.

Arbetsgivaren är bekymrad över en låg vaccinationsgrad hos personalen och vill vidta åtgärder. Vad kan arbetsgivaren göra?

Vaccination ska inte kunna påtvingas någon. Detta hindrar dock inte att arbetsgivaren, gärna i samråd med Vision lokalt, vidtar åtgärder för att underlätta för anställda att vaccinera sig eller informerar de anställda om vaccination. Till exempel kan möjligheten att vaccinera sig på arbetstid diskuteras.

Vad ska jag som förtroendevald inta för hållning när arbetsgivaren vill förhandla om att bara nyanställa personer som är vaccinerade?

Vision arbetar för så smittsäkra verksamheter som möjligt, men ett generellt krav på vaccination vid nyanställning är inte oproblematiskt.
Uppgifter om hälsa är en speciellt skyddad uppgift. Arbetsgivaren kan efterfråga till exempel covid-bevis, men den som söker anställning har inte skyldighet att visa upp ett sådant. Det är också tveksamt om arbetsgivaren kan ha rätt att registrera uppgifter om vaccination, och i så fall på vilka grunder. Ett generellt krav på vaccination för nyanställning skulle också kunna vara diskriminerande om en kronisk sjukdom innebär att man inte kan vaccinera sig eller om man har religiös övertygelse som grund till att man inte är vaccinerad.

I regeringsformen finns ett skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp från det allmänna. Det innebär att kommuner och regioner inte kan tvinga någon till vaccination utan lagstöd. Sådant lagstöd finns inte i dag. När det gäller nyanställningar är det ännu inte helt klarlagt om ett krav på vaccination skulle kunna anses strida mot regeringsformen eller inte. En del tyder på att ett sådant krav vid nyanställning inte skulle ses som ett tvång, men det finns ännu inga tydliga domar om detta. Ett vaccinationskrav vid nyrekrytering bör också med hänvisning till god sed på arbetsmarknaden motiveras av ett berättigat syfte och framstå som befogat. Därmed kan ett generellt krav för samtliga anställningar hos en arbetsgivare ifrågasättas. Det är dock möjligt att ett sådant krav skulle kunna anses som berättigat för den som ska arbeta patientnära inom vård och omsorg eller på annat sätt arbeta med riskgrupper, men frågan är ännu inte rättsligt prövad.

På grund av detta vill Vision inte ingå några överenskommelser med arbetsgivare om generella vaccinationskrav vid nyanställningar. I de fall som arbetsgivaren önskar besluta om att inte anställa ovaccinerade ställer Vision krav på att en riskbedömning görs. Riskbedömningen bör göras utifrån den specifika tjänsten som berörs. Arbetsgivaren har ansvar för att hänsyn tas till eventuella diskrimineringsaspekter och att regeringsformens skydd mot ingrepp från det allmänna och god sed på arbetsmarknaden vägs in i bedömningen. Vid riskbedömningen ska arbetsgivaren också väga in andra möjliga skyddsåtgärder.

Tips för vidare läsning

Kontakta Vision för frågor

Behöver du råd, mer information eller stöd i ett ärende? Kontakta ditt Vision-center eller Vision Direkt.

Visions center

Kontakta Vision

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss