Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Skyddsombud

På alla arbetsplatser med mer än fem anställda ska det finnas ett skyddsombud. Som skyddsombud har du ett särskilt uppdrag att påverka på arbetsplatsen och jobba för en god arbetsmiljö. Dina uppgifter och rättigheter i rollen som skyddsombud är reglerade i lagen. Det är Visions medlemmar på arbetsplatsen som väljer skyddsombudet.

Arbetsmiljöarbete är både kul och lärorikt. Som skyddsombud har du en viktig roll och kan vara med och bidra till att alla mår så bra som möjligt på jobbet.

Ett skyddsombud agerar framför allt förebyggande. Du deltar i skyddsronder, medverkar i riskanalyser inför förändringar och kommer med förslag till hur arbetsgivaren ska åtgärda och lösa problem när något är fel. Du får stöd och utbildning av Vision i ditt uppdrag, och rollen är väl definierad i svensk lag.

Till exempel har du som är skyddsombud rätt att snabbt få svar från arbetsgivaren om hur ett arbetsmiljö­problem ska lösas, efter framställan enligt arbetsmiljölagen.

Framställan enligt arbetsmiljölagen

Om skyddsombud

Vad gör ett skyddsombud?

Ett skyddsombud ska verka för en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen. Skyddsombudet ska

 • bevaka både trivsel och fysiska risker
 • bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen
 • få möjlighet att ta del av sådant som rör arbetsmiljön, och har rätt att vara med när man ändrar om eller planerar nya lokaler
 • delta i utbildningar
 • försöka skapa ett bra samarbetsklimat mellan arbetsgivare och arbetstagare, så att arbetsmiljöfrågorna kan få en framträdande plats.

Samverkan

Enligt arbetsmiljölagen måste arbetsgivaren ge skyddsombudet utbildning i arbetsmiljö. Skyddsombudet får också stöd och utbildning från Vision.

Arbetsmiljöutbildning (suntarbetsliv.se)

Huvudskyddsombud – samordnar flera skyddsombud

På större arbetsplatser kan det finnas flera skyddsombud. Ett av dem ska då utses till huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudets ansvar är att samordna och utveckla skyddsombudens arbete på en mer strategisk nivå. Om någon arbetsplats saknar skyddsombud ska medarbetare och chefer vända sig till huvudskyddsombudet för råd, stöd och samverkan.

Huvudskyddsombudet kan också företräda skyddsombuden i dialogen med arbetsgivaren i frågor som berör flera arbetsplatser.

Regionala skyddsombud finns på Visions center

Arbetsplatser som har mindre än 50 anställda, ingen skyddskommitté men minst en medlem i Vision, kan få stöd från Visions regionala skyddsombud (RSO).

Det regionala skyddsombudet finns tillgängligt för flera arbetsplatser inom sin region. Jobbar du på till exempel ett HVB-hem eller ett mindre vårdföretag finns ett RSO knutet till Visions center i ditt område. Jobbar du inom Svenska kyrkan finns ett RSO på Visions stiftsavdelning.

Visions center

Skyddsombudets rättigheter enligt lagen

Skyddsombudets roll regleras av arbetsmiljölagen. Dessutom har uppdraget stöd i förtroendemannalagen, eftersom skyddsombudet är en del av den fackliga organisationen och med fördel ska väljas av fackförbundets medlemmar.

Både förtroendemannalagen och arbetsmiljölagen ger skyddsombudet rätt att bli informerad om organisationsförändringar och att delta i att planera dem. Lagarna ger också skyddsombudet rätt att tillkalla Arbetsmiljö­inspektionen och stoppa arbetet om det finns akuta arbetsmiljörisker.

Förtroendemannalagen (riksdagen.se)

Arbetsmiljölagen (riksdagen.se)

Skyddsombudet får delta i förändringar av arbetsmiljön

Som skyddsombud ska du få ta del av de handlingar och upplysningar som behövs för ditt uppdrag. Du har rätt att bli informerad om arbetsgivaren planerar viktiga förändringar i arbetsmiljön. Du har också rätt att delta i planeringen av förändringarna.

Det kan till exempel gälla förändringar som berör

 • nya eller ändrade lokaler
 • anordningar
 • arbetsprocesser
 • arbetsmetoder
 • ny arbetsorganisation
 • upprättande av handlingsplaner.

Ett exempel kan vara om arbetsgivaren planerar att byta datorprogram. Det innebär nya arbetsrutiner och behov av kompetensutveckling, och därför ska du som skyddsombud få delta i förändringen.

Skyddsombudet får vidta åtgärder mot brister i arbetsmiljön

Om det behövs får du som skyddsombud vidta åtgärder för att arbetsgivaren ska åtgärda brister i arbetsmiljön. Vid omedelbar eller överhängande fara för olyckor och ohälsa kan det innebära ett arbetsplatsstopp. Vid mindre akuta situationer kan du vända dig till arbetsgivaren för att begära att arbetsmiljöbrister åtgärdas.

Om arbetsgivaren inte åtgärdar problemen inom skälig tid kan du som skyddsombud vända dig till Arbetsmiljöverket och begära ett föreläggande. Det betyder att Arbetsmiljöverket måste fatta ett särskilt skriftligt beslut om hur frågan ska hanteras. Det görs vanligtvis i samband med en arbetsplatsinspektion. Detta regleras i Arbetsmiljölagen §6 6a.

Framställan enligt Arbetsmiljölagen §6 6a

Ditt skyddsområde som skyddsombud

Som skyddsombud har du rätt att begära en undersökning av arbets­förhållandena inom ditt skyddsområde. Skyddsområdet är vanligtvis din arbetsplats. Ett huvudskyddsombud har en hel organisation som skyddsområde, och ett regionalt skyddsombud har flera små arbetsgivare inom sitt skyddsområde.

Du som är skyddsombud har också rätt att avbryta arbetet inom ditt skyddsområde utan betalningsansvar för eventuellt produktionsbortfall. Det gäller även om det finns något annat skyddsombud som har en annan uppfattning.

Som skyddsombud kan du företräda antingen hela arbetsplatsen eller bara Visions medlemmar i det förebyggande arbetet med arbetsmiljön. Det beror på vad de som valt dig som skyddsombud har bestämt att ditt skyddsområde ska vara.

Skyddsombud ska ha lika arbetsvillkor som andra anställda

Det är inte tillåtet att hindra ett skyddsombud från att fullgöra sitt uppdrag. Arbetsgivare eller arbetstagare som hindrar skyddsombudet kan bli dömd att betala skadestånd.

Som skyddsombud har du rätt till den ledighet som behövs för ditt uppdrag med bibehållen lön och andra anställningsförmåner från arbetsgivaren. Ditt uppdrag är nämligen en del av den skyddsverksamhet som arbetsgivaren måste genomföra enligt arbetsmiljölagen.

Arbetsgivaren får inte heller ge dig sämre arbets­förhållanden eller anställnings­villkor på grund av ditt uppdrag som skyddsombud. En arbets­givare som bryter mot det kan bli skadestånds­skyldig utifrån arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.

Regler för att företräda medlemmar som skyddsombud

Ett skyddsombud ska inte företräda en medlem i enskilda ärenden som ska förhandlas enligt medbestämmandelagen. Däremot kan ett skyddsombud även vara fackligt arbetsplatsombud, och i den rollen företräda medlemmar i enskilda ärenden.

Det är skillnad på skyddsombud och arbetsplatsombud. När en enskild arbetstagare behöver företrädas blir fler lagar än arbetsmiljölagen inblandade. Det förutsätter ett fackligt ombud som har rätt att verka utifrån till exempel medbestämmande­lagen och lagen om anställningsskydd.

Skyddsombud har tystnadsplikt

Som skyddsombud har du tystnadsplikt om medlemmars enskilda åsikter och personliga uppgifter, och även om företagshemligheter. Medlemmarna behöver ge sitt godkännande för de uppgifter som du kan prata om när du företräder dem.

Val av skyddsombud

Är du intresserad av att bli skyddsombud?Här finns information om hur du går tillväga.

Bli förtroendevald

Här hittar du också blanketten du ska använda när valet av skyddsombud ska anmälas till arbetsgivaren.

Anmälan av skyddsombud (pdf)

E-utbildning för skyddsombud: Schyst arbetsmiljö

Schyst arbetsmiljö är Visions e-utbildning för dig som är skyddsombud. Utbildningen ger dig koll på vad som ingår i uppdraget och hur du kan jobba för en bra arbetsmiljö tillsammans med chefen och kollegorna.

Gå till e-utbildningen (logga in)

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss