Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Stöd, ställningstagande och arbetsmiljöarbetet kring distansarbete

Visions vill se ett flexibelt arbetsliv där vi mår bra och utvecklas på jobbet. Vi har sedan länge förespråkat att våra medlemmar bör ha så mycket inflytande som möjligt över sitt arbete och sin arbetstid. Det gäller även var arbetet ska utföras. Vi vill att våra medlemmar ska ha så stor valfrihet som möjligt när det gäller varifrån de jobbar, och att det ska vara möjligt att jobba på distans när det finns rätt förutsättningar. Här hittar du också vad vi vill i olika delar kring distansarbete.

Är du på jakt efter Visions ställningstagande och prioriterade teman när det gäller distansarbete?

Visions ställningstagande kring distansarbete (pdf)

För dig som är förtroendevald finns också en Powerpoint-presentation som du kan använda tillsammans med distansarbetespappret ovan när ni vill få en snabb överblick av ställningstagandena och när ni vill diskutera vad som är viktigast att jobba med på just er arbetsplats. Det finns info i anteckningarna under varje bild i ppt:n och ni kan självklart använda hela eller bara enskilda bilder som ni tycker passar.  

Distansarbete - Visions ställningstagande och prioriterade teman (ppt)

Vi har också här nedan samlat en rad riktlinjer och stöd kring distansarbete för att underlätta. Vi anser inte att man behöver förhandla fram lokala kollektivavtal för att kunna erbjuda medarbetare att jobba på distans, men om man vill göra det lokalt så går det naturligtvis bra. 

Här finns också det partsgemensamma råd och stödmaterial kring distansarbete som tagits fram av bland andra Vision (OFR) tillsammans med SKR och Sobona. 

Arbetsmiljöansvaret vid distansarbete

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller även vid hemarbete och detta ansvar går inte att delegera eller avsäga sig. Arbetsmiljölagen stipulerar att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Arbetstagarens ansvar vid distansarbete

Arbetstagaren har inget formellt ansvar, men deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts. Det är därför oerhört viktigt att du som medarbetare har en kontinuerlig dialog med din chef om din arbetsmiljö vid distansarbete.

Skyddsombudens roll vid distansarbete

Som skyddsombud företräder du arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en god arbetsmiljö även för de medarbetare som arbetar på distans. Som skyddsombud ska du bl.a. medverka vid planering av exempelvis nya arbetsmetoder och arbetssätt samt vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall oavsett om arbetstagarna arbetar vid den ordinarie arbetsplatsen eller på distans.

Arbetsmiljörisker vid hemarbetet

Nedanstående riskområden har uppmärksammats i samband med hemarbete och bör därför särskilt tas i beaktande vid distansarbete.

 • Social isolering
  Arbetsplatsen och kollegorna fyller ofta en viktig social funktion för medarbetarna. Vid långvarigt hemarbete är det inte ovanligt att en del arbetstagare upplever en viss social isolering.
 • Den digitala arbetsmiljö
  Distansarbete har möjliggjorts för många yrkesgrupper tack vare den digitala utvecklingen. Att sköta sina arbetsuppgifter, medverka vid möten och att arbeta i diverse gruppkonstellationer kan idag göras via digitala kanaler och plattformar. Detta ställer krav på att de digitala systemen är ändamålsenliga men även på medarbetarna som behöver tillämpa kanske delvis nya arbetssätt i sin yrkesvardag. En del arbetstagare vittnar om en digital trötthet efter ändlösa Zoom- eller Teamsmöten och en del medarbetare upplever att de blir störda regelbundet av notifieringar från exempelvis sms, mejl, och chatt- eller pushmeddelanden.
 • Fysiska risker
  Vad avser den fysiska arbetsmiljön bör man vid långvarigt distansarbete ställa liknande krav på hemarbetsplatsen som vid den ordinarie arbetsplatsen. Att arbeta från soffan eller på en pinnstol vid köksbordet med en bärbar dator som huvudsakligt arbetsredskap är inte acceptabelt i det längre perspektivet. Vid den ordinarie arbetsplatsen bör det exempelvis finnas en god allmänbelysning, ergonomisk kontorsstol, extern datorskärm och separat tangentbord. Vid långvarigt distansarbete bör dessa arbetsredskap och förutsättning även finnas vid distansarbetsplatsen.
 • Introduktionen av nyanställda
  Arbetsgivare har ofta rutiner för hur man introducerar nya medarbetare till arbetsplatsen. På en arbetsplats där många medarbetare arbetar på distans måste man delvis hitta nya sätt att introducera sina nyanställda.
 • Arbetstagare i början av yrkeslivet
  Arbetstagare som är i början av sitt yrkesliv är av naturliga skäl inte lika trygga i sin yrkesroll och är ofta i större behov av handledning. Det är många människor att lära känna på arbetsplatsen, uppgifter, rutiner och system att lära sig. Distansarbetet måste utformas på sådant sätt att möjligheten till regelbundet stöd för dessa medarbetare är god.
 • Risker kopplade till hemmiljön i övrigt
  Medarbetarnas möjligheter att kunna arbeta på distans skiljer sig åt. Av olika skäl finns inte alltid förutsättningar till en god arbetsmiljö vid distansarbete. Detta måste respekteras av arbetsgivaren som måste finna en annan lösning än distansarbete för dessa arbetstagare.

Arbetsgivarens försäkringar vid arbete på distans

För att man ska kunna få arbetsskadeersättning krävs att skadan som uppstått har ett nära samband med arbetet. Detta gäller både när man arbetar på distans och när man utför arbete i arbetsgivarens lokaler. I första hand gäller arbetsskadeförsäkringen när den försäkrade utför sitt egentliga arbete. Enligt tidigare domstolsavgöranden räknas ibland en skada som inträffar i arbetsgivarens lokaler som en arbetsskada, även om skadan inträffar då man inte utför sitt egentliga arbete, exempelvis sitter vid sin dator. Skadan måste dock även då den sker i arbetsgivarens lokaler ha ett tydligt samband med arbetet.

En fritidsolycksfallsförsäkring, så som den Skandia erbjuder Visions medlemmar, är ett bra komplement till arbetsskadeförsäkringens skydd oavsett om man arbetar i arbetsgivarens lokaler eller från någon annan plats.

Skador som inträffar vid distansarbete, hemma, på ett café eller på annat ställe täcks också av den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen och lagens regler om arbetsskada, förutsatt att man skadats då man varit sysselsatt med arbetsgivarens ärende eller i vart fall utfört något i dennes intresse. Om man skadar sig under tiden man till exempel kokar kaffe eller lagar lunch etc., det vill säga saker som inte innebär arbete omfattas skadan inte av arbetsskadeförsäkringen. På www.afa.se kan ni läsa mer om försäkringsskyddet vid arbetsskada, både i arbetsgivarens lokaler och vid distansarbete.

Lokala kollektivavtal

En av utgångspunkterna är att Vision ska möjliggöra individuell valfrihet. Ju fler krav som ställs på en arbetsgivare för att tillåta distansarbete för de som så önskar, desto större är risken att arbetsgivaren inte väljer att möjliggöra distansarbete. Visions fokus är att minska svårigheterna med att få arbeta på distans.

Lokala kollektivavtal om distansarbete kan ge ökad tydlighet om förutsättningarna och en möjlighet till kollektivavtalstvister men fyller inte något tekniskt behov av regleringar. Med intresseavvägningen mellan möjligheten att reglera frågor lokalt och risken att minska medlemmarnas individuella valfrihet bör inte lokala kollektivavtal krävas för att reglera frågor kring distansarbete. Förbundet har sett exempel på lokala kollektivavtal som reglerar möjligheten till distansarbete till högst två dagar i veckan. Detta är inget vi ser som en fördel för den individuella möjligheten, det kan se så olika ut för olika individer.

Även om Vision inte kräver lokala kollektivavtal kan arbetsgivare vilja upprätta dessa eller gemensamma riktlinjer för distansarbete. I dessa fall ska Vision inte motsätta sig att ta fram dessa utan vara med och utforma dem med medlemmarnas individuella valfrihet som utgångspunkt.

Anställningsavtalet

Det är inte nödvändigt eller särskilt vanligt att en överenskommelse om att arbeta på distans skrivs in i anställningsavtalet. Arbetstagarens personliga förhållanden, kraven i arbetet eller annat kan förändras och göra att man inte längre vill arbeta på distans. Det är däremot bra om man är överens om att distansarbetet ska utvärderas regelbundet av arbetstagare och arbetsgivare tillsammans.

Arbetsmiljöarbetet i praktiken

Hur kan arbetsmiljöarbetet hålla jämn takt med den snabba utvecklingen mot mer distansarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, innebär att regelbundet undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön även för de som arbetar på distans. Använd SAM-hjulet men ta hänsyn till de olika miljöer där medarbetarna vistas. Gör exempelvis en skyddsrond som givetvis inkluderar medarbetare på distans och som fokuserar på de arbetsmiljörisker som presenterades ovan.

Arbetsutrustning i hemmet

Ifall medarbetare huvudsakligen arbetar från hemmet ska deras arbetsplatser i stort sätt vara lika väl utrustade som på ett kontor. I den rådande pandemisituationen är det viktigt att vara pragmatisk och försöka finna lösningar. Om det inte är möjligt att köpa in utrustning kanske medarbetarna kan låna hem arbetsutrustningen från den ordinarie arbetsplatsen.

Att vara chef på distans

Ett oerhört viktigt led för att tillse att medarbetare som arbetar på distans har en god arbetsmiljö är att ge cheferna goda förutsättningar för sitt ledarskap. Många chefer har på kort tid varit tvungna att ställa om och förhålla sig till ett nytt sorts ledarskap. Ledarskapet på distans kräver tid, stöd och delvis ny kompetens. Det är därför angeläget att arbetsgivaren tillsätter resurser för ledarskapsutveckling och utvecklar chefsstödet.

Råd och stöd vid distansarbete

Sveriges Kommuner och Regioner, Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet har gemensamt tagit fram denna information som ska fungera som råd och stöd kopplat till distansarbete. Skriften är ett resultat av ett partsgemensamt arbete enligt överenskommelse i HÖK 20. Denna skrift riktar sig till lokala parter så som HR-personal, chefer, fackliga företrädare och skyddsombud.

Distansarbete - råd och stöd (pdf)

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar