Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Medarbetare pekar ut något på dator åt en kollega.

Stöd vid distansarbete

Vision vill att våra medlemmar ska ha så stor valfrihet som möjligt när det gäller varifrån de jobbar, och att det ska vara möjligt att jobba på distans när det finns rätt förutsättningar. Här hittar du vårt ställningstagande, råd och riktlinjer om distansarbete.

Vision vill se ett flexibelt arbetsliv där vi mår bra och utvecklas på jobbet. Vi har sedan länge förespråkat att våra medlemmar bör ha så mycket inflytande som möjligt över sitt arbete och sin arbetstid. Det gäller även var arbetet ska utföras.

Visions ställningstagande om distansarbete

Här hittar du Visions ställningstagande och prioriterade teman när det gäller distansarbete. För dig som är förtroendevald finns också en Powerpoint-presentation.

Använd gärna presentationen och dokumentet i din klubb eller avdelning för att få överblick över ställnings­tagandena och diskutera vad som är viktigast att jobba med på just er arbetsplats. Det finns info i anteckningarna under varje bild i presentationen. Självklart kan ni använda hela eller bara enskilda bilder som ni tycker passar.

Distansarbete: Prioriterade teman och ställningstaganden (docx)

Distansarbete: Visions ställningstagande och prioriterade teman (ppt)

Guide: Arbetsmiljö vid distansarbete

Här har vi samlat riktlinjer och stöd kring distansarbete för att underlätta för dig som är ombud. Vision anser inte att man behöver förhandla fram lokala kollektivavtal för att kunna erbjuda medarbetare att jobba på distans, men om man vill göra det lokalt går det naturligtvis bra.

Arbetsmiljöansvaret vid distansarbete

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller även vid hemarbete och detta ansvar går inte att delegera eller avsäga sig. Arbetsmiljölagen stipulerar att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Arbetstagarens ansvar vid distansarbete

Arbetstagaren har inget formellt ansvar, men deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel

  • rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall
  • föreslå åtgärder
  • lämna synpunkter på det som genomförts.

Det är därför oerhört viktigt att du som medarbetare har en kontinuerlig dialog med din chef om din arbetsmiljö vid distansarbete.

Skyddsombudens roll vid distansarbete

Som skyddsombud företräder du arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en god arbetsmiljö, även för de medarbetare som arbetar på distans.

Bland annat ska du medverka vid planering av exempelvis nya arbetsmetoder och arbetssätt och vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, oavsett om arbetstagarna arbetar på den ordinarie arbetsplatsen eller på distans.

Arbetsmiljörisker vid hemarbete

Följande riskområden har uppmärksammats i samband med hemarbete, och bör därför särskilt tas i beaktande när arbetstagare arbetar på distans.

  • Social isolering. Arbetsplatsen och kollegorna fyller ofta en viktig social funktion för medarbetarna. Vid långvarigt hemarbete är det inte ovanligt att arbetstagare upplever en viss social isolering.
  • Den digitala arbetsmiljön. Distansarbete har blivit möjligt för många yrkesgrupper tack vare den digitala utvecklingen. I dag går det att sköta sina arbetsuppgifter, medverka vid möten och arbeta i diverse gruppkonstellationer via digitala kanaler och plattformar. Detta ställer krav på att de digitala systemen är ändamålsenliga, men även på medarbetarna som delvis kan behöva tillämpa nya arbetssätt i sin yrkesvardag. En del arbetstagare vittnar om en digital trötthet efter ändlösa Zoom- eller Teams-möten, och en del upplever att de blir störda regelbundet av notifieringar från exempelvis sms, mejl och chatt- eller pushmeddelanden.
  • Fysiska risker. Vid långvarigt distansarbete bör man ställa liknande krav på den fysiska arbetsmiljön vid hemarbetsplatsen som vid den ordinarie arbetsplatsen. Att arbeta från soffan eller på en pinnstol vid köksbordet med en bärbar dator som huvudsakligt arbetsredskap är inte acceptabelt i det längre perspektivet. På den ordinarie arbetsplatsen bör det exempelvis finnas en god allmänbelysning, ergonomisk kontorsstol, extern datorskärm och separat tangentbord. Dessa arbetsredskap och förutsättningar bör även finnas på distansarbetsplatsen vid långvarigt distansarbete.
  • Introduktionen av nyanställda. Arbetsgivare har ofta rutiner för att introducera nya medarbetare till arbetsplatsen. På en arbetsplats där många arbetar på distans måste man delvis hitta nya sätt att introducera sina nyanställda.
  • Arbetstagare i början av yrkeslivet. Arbetstagare som är i början av sitt yrkesliv är av naturliga skäl inte lika trygga i sin yrkesroll och är ofta i större behov av handledning. Det är många människor att lära känna på arbetsplatsen och uppgifter, rutiner och system att lära sig. Distansarbetet måste utformas så att dessa medarbetare får god möjlighet till regelbundet stöd.
  • Risker kopplade till hemmiljön i övrigt. Medarbetarnas möjligheter att kunna arbeta på distans skiljer sig åt. Av olika skäl finns inte alltid förutsättningar till en god arbetsmiljö vid distansarbete. Detta måste respekteras av arbetsgivaren som måste hitta en annan lösning än distansarbete för dessa arbetstagare.

Arbetsgivarens försäkringar vid arbete på distans

Skador som inträffar vid distansarbete – hemma, på ett café eller på något annat ställe – täcks av den kollektivavtalade arbetsskade­försäkringen och lagens regler om arbetsskada. Det förutsätter dock att skadan inträffade medan du var sysselsatt med arbetsgivarens ärende, eller åtminstone utförde något i arbetsgivarens intresse.

Däremot omfattas skadan inte av arbetsskade­försäkringen om du skadar dig medan du till exempel kokar kaffe eller lagar lunch, det vill säga saker som inte innebär arbete.

Skadan måste ha ett tydligt samband med arbetet även när den sker i arbetsgivarens lokaler. Enligt tidigare domstols­avgöranden kan skador ibland räknas som arbetsskada om den inträffar i arbetsgivarens lokaler men inte när arbetstagaren utför sitt egentliga arbete, till exempel när arbetstagaren sitter vid sin dator.

På Afa Försäkrings webbplats kan du läsa mer om försäkringsskyddet vid arbetsskada, både i arbetsgivarens lokaler och vid distansarbete.

Afa Försäkring (afaforsakring.se)

En fritidsolycksfallsförsäkring är ett bra komplement till arbetsskade­försäkringens skydd, oavsett om du arbetar i arbetsgivarens lokaler eller från någon annan plats. Skandia erbjuder en sådan försäkring till Visions medlemmar.

Medlemsförsäkringar

Lokala kollektivavtal

Vision anser att det inte bör krävas lokala kollektivavtal för att reglera frågor om distansarbete.

En av våra utgångspunkter är att möjliggöra individuell valfrihet. Ju fler krav som ställs på en arbetsgivare för att tillåta distansarbete för de som vill, desto större är risken att arbetsgivaren inte väljer att möjliggöra distansarbete. Därför är Visions fokus att minska svårigheterna med att få arbeta på distans.

Lokala kollektivavtal om distansarbete kan ge ökad tydlighet om förutsättningarna och en möjlighet till kollektivavtals­tvister. Däremot fyller inte lokala avtal något tekniskt behov av regleringar.

Det handlar om en intresse­avvägning mellan möjligheten att reglera frågor lokalt och risken att minska medlemmarnas individuella valfrihet. Vision har sett exempel på lokala kollektivavtal som reglerar möjligheten till distansarbete till högst två dagar i veckan. Det ser vi inte som en fördel för den individuella möjligheten, eftersom det kan se så olika ut för olika individer.

Även om Vision inte kräver lokala kollektivavtal kan arbetsgivare ändå vilja upprätta avtal eller gemensamma riktlinjer för distansarbete. I dessa fall ska Vision inte motsätta sig att ta fram detta. I stället ska vi vara med och utforma dem med medlemmarnas individuella valfrihet som utgångspunkt.

Anställningsavtalet

Det är varken nödvändigt eller särskilt vanligt att skriva in en överenskommelse om att arbeta på distans i anställnings­avtalet. Arbetstagarens personliga förhållanden, kraven i arbetet eller annat kan förändras och göra att man inte längre vill arbeta på distans.

Däremot är det bra om arbetstagare och arbetsgivare kommer överens om att regelbundet utvärdera distans­arbetet tillsammans.

Arbetsmiljöarbetet i praktiken

Hur kan arbetsmiljöarbetet hålla jämn takt med den snabba utvecklingen mot mer distansarbete?

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att regelbundet undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön, även för dem som arbetar på distans. Använd SAM-hjulet, men ta hänsyn till de olika miljöer där medarbetarna vistas. Gör till exempel en skyddsrond som inkluderar medarbetare på distans och som fokuserar på de arbetsmiljörisker som finns där.

Arbetsutrustning i hemmet

Om medarbetare huvudsakligen arbetar från hemmet ska deras arbetsplatser i stort sett vara lika väl utrustade som på ett kontor. I den situationen är det viktigt att vara pragmatisk och försöka hitta lösningar. Om det inte är möjligt att köpa in utrustning kanske medarbetarna kan låna hem arbets­utrustningen från sin ordinarie arbetsplats.

Att vara chef på distans

Ett oerhört viktigt led för en god arbetsmiljö vid distansarbete är att ge cheferna goda förutsättningar för sitt ledarskap.

Många chefer har på kort tid varit tvungna att ställa om och förhålla sig till ett nytt sorts ledarskap. Ledarskapet på distans kräver tid, stöd och delvis ny kompetens. Därför är det viktigt att arbetsgivaren tillsätter resurser för ledarskaps­utveckling och utvecklar chefsstödet.

Stödmaterial om distansarbete

Sveriges Kommuner och Regioner, Sobona (kommunala företagens arbetsgivarorganisation) och OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet har gemensamt tagit fram information som ger råd och stöd kopplat till distansarbete.

Informationen riktar sig till lokala parter såsom hr-personal, chefer, fackliga företrädare och skyddsombud. Skriften är ett resultat av ett partsgemensamt arbete enligt överenskommelsen i avtalet HÖK 20.

Distansarbete: Råd och stöd (pdf)

Tips på mer läsning om distansarbete

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss