Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Bekymrad kvinna sitter vid datorn.

Hantera mobbning och kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet är för Vision en viktig fråga att arbeta med. Här får du som är förtroendevald information och tips på hur du kan arbeta förebyggande och hantera fall av mobbing och kränkande särbehandling.

Fakta

Kränkande särbehandling: Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. En enstaka händelse kan också bedömas som kränkande särbehandling.

Trakasserier: Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (Diskrimineringslagen 1 kap 4 § p.3).

Kränkande särbehandling ingår i föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Därmed har kunskapskraven ökat på att arbetsgivaren ska utbilda chefer och arbetsledare i att förebygga kränkande särbehandling. Det ska även finnas möjlighet att omsätta kunskaperna i åtgärder på arbetsplatsen.

Att kränkande särbehandling förekommer är symtom på att något inte fungerar på arbetsplatsen. Förutom att hantera det aktuella beteendet måste man också titta på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och systematiskt ta hand om hela arbetsgruppen för att skapa en långsiktigt god arbetsmiljö.

Mobbning och kränkande särbehandling

Så kan du påverka arbetet mot mobbning och kränkande särbehandling

  • Kolla upp om chefer och arbetsledare har fått de kunskaper om kränkande särbehandling som föreskrifterna i AFS 2015:4 kräver. Om inte, kräv av arbetsgivaren att de ska få det inom kort. Hänvisa till föreskrifterna.
  • Använd föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö i dialogen med arbetsgivaren. Var med och ta fram arbetsmiljöpolicy, rutiner och mål för att säkerställa en schyst hanteringsordning där det händelser inte hanteras godtyckligt.
  • Säkerställ att arbetsplatsen upprättar gemensamma mål om hur ni förebygger kränkande särbehandling, i samverkan med medarbetarna Känner alla till vilka rutiner som gäller vid kränkande särbehandling?
  • Se till att ni följer reglerna om aktiva åtgärder i Diskrimineringslagen. Det innebär ett förebyggande arbete för alla sju diskrimineringsgrunderna utifrån samma metod som vid systematiskt arbetsmiljöarbete. Förebygg trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna på liknande vis som vid kränkande särbehandling.

Vision anser att utredningen som ska göras om kränkande särbehandling eller trakasserier ska genomföras av en oberoende expertkompetens. Vision anser också att det är självklart att alla inblandade ska ingå i utredningen och få göra sin röst hörd i underlaget, inte minst den som upplever sig kränkande särbehandlad eller trakasserad.

Vision anser inte att utredningen ska göras av arbetsgivarföreträdare i linjen där medlemmen är anställd eller av HR, eftersom det undergräver rättssäkerheten.

Skapa lokala rutiner kring kränkande särbehandling och trakasserier

Visions avdelningar och klubbar ska upprätta lokala rutiner för att hantera medlemsärenden om kränkande särbehandling och trakasserier. Den rutinen ska ni också kommunicera till medlemmarna. Medlemmar ska känna sig trygga i att Vision hanterar deras situation enligt förbestämd rutin och inte godtyckligt.

Säkerställ att det finns rutiner för tillbudsanmälan och arbetskadeanmälan för kränkande särbehandling enligt AFS 2015:4, och trakasserier enligt Diskrimineringslagen.

Medlemsärenden bör lyftas till styrelsen

En av era lokala rutiner bör vara att när en medlem kontaktar sitt skyddsombud eller ombud på arbetsplatsen ska ombudet lyfta ärendet till avdelnings- eller klubbstyrelsen. Styrelsen ska sedan ta ansvaret att driva frågan.

Detta är för att ombudet är en del av arbetsplatsen där situationen har uppstått. Där kan det finnas personmotsättningar och olika relationer som påverkar medlemmens tillit till hanteringsprocessen.

Genom att ärendet går till styrelsenivå kan medlemmen lättare lita på att ärendet hanteras på ett oberoende sätt. Skyddsombudet kan då främst ha rollen som kollega och fokusera på de allmänna förbättringarna i arbetsmiljön som behöver göras på arbetsplatsen.

Skilj på arbetsplatsens arbetsmiljöärende och medlemmens individärende. Det är två olika processer.

Kontakta Vision vid frågor

Behöver du råd, mer information eller stöd i ett ärende? Kontakta ditt Vision-center eller Vision Direkt.

Visions center

Kontakta Vision

Om någon blir utsatt för kränkande särbehandling på en aktivitet som Vision anordnar uppmanar vi att anmäla detta till oss.

Anmälan om kränkande särbehandling vid Visions aktiviteter

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss