Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Bekymrad kvinna sitter vid datorn.

Hantera mobbning och kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet är för Vision en viktig fråga att arbeta med. Här får du som är förtroendevald information och tips på hur du kan arbeta förebyggande och hantera fall av mobbing och kränkande särbehandling.

Fakta

Kränkande särbehandling: Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. En enstaka händelse kan också bedömas som kränkande särbehandling.

Trakasserier: Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (Diskrimineringslagen 1 kap 4 § p.3).

Kränkande särbehandling ingår i föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Därmed har kunskapskraven ökat på att arbetsgivaren ska utbilda chefer och arbetsledare i att förebygga kränkande särbehandling. Det ska även finnas möjlighet att omsätta kunskaperna i åtgärder på arbetsplatsen.

Att kränkande särbehandling förekommer är symtom på att något inte fungerar på arbetsplatsen. Förutom att hantera det aktuella beteendet måste man också titta på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och systematiskt ta hand om hela arbetsgruppen för att skapa en långsiktigt god arbetsmiljö.

Mobbning och kränkande särbehandling

Så kan du påverka arbetet mot mobbning och kränkande särbehandling

  • Kolla upp om chefer och arbetsledare har fått de kunskaper om kränkande särbehandling som föreskrifterna i AFS 2015:4 kräver. Om inte, kräv av arbetsgivaren att de ska få det inom kort. Hänvisa till föreskrifterna.
  • Använd föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö i dialogen med arbetsgivaren. Var med och ta fram arbetsmiljöpolicy, rutiner och mål för att säkerställa en schyst hanteringsordning där det händelser inte hanteras godtyckligt.
  • Säkerställ att arbetsplatsen upprättar gemensamma mål om hur ni förebygger kränkande särbehandling, i samverkan med medarbetarna Känner alla till vilka rutiner som gäller vid kränkande särbehandling?
  • Se till att ni följer reglerna om aktiva åtgärder i Diskrimineringslagen. Det innebär ett förebyggande arbete för alla sju diskrimineringsgrunderna utifrån samma metod som vid systematiskt arbetsmiljöarbete. Förebygg trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna på liknande vis som vid kränkande särbehandling.

Vision anser att utredningen som ska göras om kränkande särbehandling eller trakasserier ska genomföras av en oberoende expertkompetens. Vision anser också att det är självklart att alla inblandade ska ingå i utredningen och få göra sin röst hörd i underlaget, inte minst den som upplever sig kränkande särbehandlad eller trakasserad.

Vision anser inte att utredningen ska göras av arbetsgivarföreträdare i linjen där medlemmen är anställd eller av HR, eftersom det undergräver rättssäkerheten.

Skapa lokala rutiner kring kränkande särbehandling och trakasserier

Visions avdelningar och klubbar ska upprätta lokala rutiner för att hantera medlemsärenden om kränkande särbehandling och trakasserier. Den rutinen ska ni också kommunicera till medlemmarna. Medlemmar ska känna sig trygga i att Vision hanterar deras situation enligt förbestämd rutin och inte godtyckligt.

Säkerställ att det finns rutiner för tillbudsanmälan och arbetskadeanmälan för kränkande särbehandling enligt AFS 2015:4, och trakasserier enligt Diskrimineringslagen.

Medlemsärenden bör lyftas till styrelsen

En av era lokala rutiner bör vara att när en medlem kontaktar sitt skyddsombud eller ombud på arbetsplatsen ska ombudet lyfta ärendet till avdelnings- eller klubbstyrelsen. Styrelsen ska sedan ta ansvaret att driva frågan.

Detta är för att ombudet är en del av arbetsplatsen där situationen har uppstått. Där kan det finnas personmotsättningar och olika relationer som påverkar medlemmens tillit till hanteringsprocessen.

Genom att ärendet går till styrelsenivå kan medlemmen lättare lita på att ärendet hanteras på ett oberoende sätt. Skyddsombudet kan då främst ha rollen som kollega och fokusera på de allmänna förbättringarna i arbetsmiljön som behöver göras på arbetsplatsen.

Skilj på arbetsplatsens arbetsmiljöärende och medlemmens individärende. Det är två olika processer.

Kontakta Vision vid frågor

Behöver du råd, mer information eller stöd i ett ärende? Kontakta ditt Vision-center eller Vision Direkt.

Visions center

Kontakta Vision

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar