Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Om du blir uppsagd av arbetsgivaren

Vilka regler som gäller om du blir uppsagd av din arbetsgivare beror på vad uppsägningen grundas på. En uppsägning måste ha saklig grund enligt lagen.

Saklig grund för uppsägning

Enligt lagen får en anställd inte sägas upp utan saklig grund. Det finns två definitioner av saklig grund: uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning på grund av personliga skäl. Men om du missköter dig grovt kan du även bli avskedad.

Arbetsbrist

Arbetsbrist innebär kortfattat att du blir uppsagd av en anledning som inte har med dig personligen att göra. Det kan handla om att din arbetsgivare gör nedskärningar av ekonomiska skäl eller om en omorganisation. Arbetsbrist behöver alltså inte betyda att det är brist på arbetsuppgifter.

Om arbetsgivaren har arbetsbrist som skäl sker uppsägning normalt i turordning.

  • Sist in – först ut. Turordning som betyder att den som är sist anställd är den som först blir uppsagd, i enlighet med Lagen om anställningsskydd (LAS). Facket och arbetsgivaren kan dock bestämma i ett avtal att LAS inte ska gälla på vissa punkter. Till exempel kan man bestämma att sist in-först ut-principen inte ska gälla. De anställda som blir kvar måste dock ha tillräckliga kvalifikationer för att utföra de arbetsuppgifter som blir kvar. Uppsägningstidens längd kan inte ändras.
  • Tillräckliga kvalifikationer. Anställda som har tillräckliga kvalifikationer kan få behålla anställningen även om de har kortare anställningstid än andra. Detta gäller om den som har varit anställd längre tid saknar kvalifikationerna. I så fall blir den som varit anställd längre uppsagd.
  • Företrädesrätt. Om en ny tjänst uppstår hos arbetsgivaren har du som blivit uppsagd företrädesrätt till återanställning, om du varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 12 månader under de senaste tre åren och om har tillräckliga kvalifikationer för den lediga tjänsten. Företrädesrätten gäller från den dag du fick uppsägningsbeskedet (vilket ska vara minst en månad innan anställningen avslutas) och i nio månader efter att anställningen upphörde. Du måste anmäla till arbetsgivaren att du vill ha företrädesrätt till anställning, och i vissa fall krävs en skriftlig anmälan.

Om uppsägningen gäller fler än fem anställda måste arbetsgivaren först varsla Arbetsförmedlingen och förhandla med facket innan några beslut fattas om uppsägningar.

Om du blir varslad

Checklista: Om du blir uppsagd

Personliga skäl

Personliga skäl innebär att en anställd blir uppsagd för att ha åsidosatt sina skyldigheter på ett väsentligt sätt. Till exempel kan du bli uppsagd om du bryter mot anställningsavtalet genom att vägra göra vissa arbetsuppgifter, eller missköter dig genom att ofta komma för sent. Sjukdom är i normalfallet inte saklig grund för uppsägning.

Avsked gäller utan uppsägningstid

Lagen gör skillnad mellan uppsägning och avsked. Ett avsked kan bara ske om du misskött dig grovt, till exempel begått ett brott på arbetsplatsen eller varit grovt illojal mot arbetsgivaren. Anställningen upphör då på dagen, utan uppsägningstid.

Att driva talan mot en uppsägning eller ett avsked

Om du anser att du blivit uppsagd eller avskedad på felaktiga grunder kan du föra talan mot arbetsgivaren. Vision kan då driva ärendet vidare till förhandling och domstol. Du kan kräva att få behålla anställningen eller så kan du driva att arbetsgivaren ska betala skadestånd. Om du blivit uppsagd av personliga skäl kan du vanligtvis få behålla anställningen tills saken är avgjord.

Ny ägare är inte saklig grund för uppsägning

Många verksamheter på den offentliga sidan säljs eller överförs i dag till privata entreprenörer. Det är i sig aldrig saklig grund för uppsägning. Alla anställda har rätt att följa med till den nya ägaren med bibehållna anställningsförmåner och bibehållen tjänstetid.

Du har också rätt att stanna kvar hos den gamla arbetsgivaren. Om du väljer det löper du dock stor risk att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller att bli omplacerad till andra arbetsuppgifter, eftersom verksamheten har överförts till en annan arbetsgivare.

Uppsägningstid

Om du har blivit uppsagd eller vill säga upp dig själv gäller en uppsägningstid som regleras i ditt kollektivavtal. Saknas kollektivavtal gäller reglerna i Lagen om anställningsskydd.

Uppsägningstiden gäller från datumet då uppsägningen trädde i kraft. Den är minst en månad från både din sida och arbetsgivarens sida enligt LAS.

I ditt kollektivavtal kan det också finnas särskilda regler om uppsägningstid. I HÖK, som gäller för kommuner och regioner, är uppsägningstiden sex månader från arbetsgivarens sida om du varit anställd i minst tolv månader och nu är tillsvidareanställd.

Ditt kollektivavtal

Vad gäller under uppsägningstiden?

Du behåller din lön och andra anställningsförmåner under uppsägningstiden. Arbetsgivaren får inte sänka din lön, även om du blir omplacerad till andra arbetsuppgifter.

Arbetsgivaren får inte flytta dig till annan ort under uppsägningstiden om det minskar dina förutsättningar för att söka annat arbete (LAS 14 §).

Under uppsägningstiden kan du få ledigt med lön för att besöka Arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete. Du måste i så fall ansöka om ledigheten.

Om du blir uppsagd under föräldraledighet

Om du är föräldraledig kan du bli uppsagd på samma grunder som om du hade varit i tjänst. Men om du sägs upp på grund av arbetsbrist börjar uppsägningstiden löpa när du helt eller delvis återupptar arbetet, eller när du skulle ha återupptagit ditt arbete enligt din anmälan om föräldraledighet.

Om du blir uppsagd på semestern

Uppsägningen sker när du som arbetstagare får del av uppsägningen, men om du har semester börjar uppsägningstiden att gälla dagen efter att semestern upphört.

Sparad semester och komptid vid uppsägning

Dina semesterdagar är en intjänad rättighet enligt Semesterlagen. Det innebär att om du avslutar anställningen innan du har hunnit ta ut dessa dagar ska arbetsgivaren i stället betala ut semesterersättning.

När det gäller flex- och komptid brukar Vision alltid rekommendera att ta ut sådan tid innan anställningen avslutas. Arbetsgivaren har nämligen inte samma skyldighet att ersätta sådan tid ekonomiskt.

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar