Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

 • Två leende kollegor samtalar på jobbet.

Yttrandefrihet på jobbet

Din rätt att yttra dig kritiskt beror på om du är anställd i privat eller offentlig verksamhet. Visselblåsarlagen ger arbetstagare ytterligare skydd för att larma om allvarliga missförhållanden.

Att säga vad man tycker är att vara delaktig och engagerad. Öppna, fria diskussioner på en arbetsplats leder ofta till förbättringar och nya idéer. Genom att lufta åsikter undviker du onödiga konflikter och dålig stämning.

Men det finns regler för när du måste gå försiktigt fram för att inte skada din omgivning. Olika regler gäller för privat och offentlig verksamhet.

Privat verksamhet

Du har rätt att internt kritisera företaget. Du har även rätt att påtala sådant som du tycker är fel. Huvudregeln är ändå att du ska framföra kritik till de ansvariga inom företaget eller till facket. Du har ingen självklar rätt att gå utanför företaget, till exempel till media, med klagomål och synpunkter.

I många branscher på den privata sidan finns lojalitetsklausuler med i anställningsavtalen. Det innebär att de anställda förbinder sig att vara lojala, det vill säga att inte yppa omständigheter av betydelse för arbetsgivaren och att inte öppet kritisera verksamheten eller arbetsgivaren. Det kan också innebära att man förbinder sig att inte ta anställning i ett konkurrerande företag inom viss tid.

Checklista för privatanställd

 • Din grundlagsenliga yttrandefrihet gäller inte på jobbet.
 • Din rätt att offentligt kritisera din arbetsgivare är mycket begränsad.
 • Innan du gör det måste du först kontakta din chef och försöka få en ändring till stånd.
 • Dina påståenden om fel och brister måste vara korrekta.
 • Om dina påståenden kan skada arbetsgivaren riskerar du att bli uppsagd eller avskedad.
 • Du har rätt att vara anonym när du vänder dig till massmedia (meddelarskydd), men arbetsgivaren har rätt att försöka ta reda på vem som vänt sig till media.
 • Som chef har du små möjligheter att offentligt framföra kritik mot arbetsgivarens verksamhet.
 • Du får inte mot arbetsgivarens vilja bedriva opinion mot arbetsgivarens beslut på arbetstid och i arbetsgivarens lokaler.
 • Kontakta Vision om du vill ha hjälp eller får problem.

För chef i privat sektor

Lojalitetskravet är ännu starkare mot en chef än mot den som är vanlig anställd. Dels representerar du arbetsgivaren utåt, dels har du kännedom om företagshemligheter och företagets inre verksamhet. Du ska därför vara ytterst försiktig med att ifrågasätta verksamheten eftersom det, vad du än säger, kan leda till att företaget skadas.

Dessutom kan du ha en så kallade konkurrensklausul i ditt anställningskontrakt. Klausulen innebär att om du slutar din anställning får du inte ta anställning i ett konkurrerande företag under en övergångstid. Om du bryter mot en sådan bestämmelse kan du få betala höga skadestånd.

Din kritikrätt beror på hur hög chef du är. Ju högre chef, desto större krav på din lojalitet och desto mindre rätt till kritik. Om du sitter i företagets ledning, har du knappast någon kritikrätt över huvud taget. Det beror på att du representerar företaget och dess idéer. Om du inte delar den övriga företagsledningens uppfattning bör du kanske sluta i företaget.

Däremot har du som mellanchef eller lägre chef en kritikrätt i ungefär samma omfattning som andra anställda.

Men du ska vara medveten om att det du säger eller hur du agerar som chef har stor betydelse för hur din personal uppfattar hur högt det är i tak på arbetsplatsen. Du sätter så att säga nivån för kritiken gentemot den högre företagsledningen.

Offentlig verksamhet

På den offentliga sidan har du större rätt att framföra kritik offentligt. Det beror på att du som anställd i en offentlig verksamhet arbetar för att tjäna det allmänna intresset. Verksamheten ska bedrivas så öppet som möjligt och medborgarna har rätt till sådan insyn att de kan ställa rättmätiga krav på politikerna. Du har därmed rätt, och ur demokratisk synpunkt kanske också skyldighet, att påtala felaktigheter och brister. Du får däremot inte bryta mot den tystnadsplikt som finns i många offentliga verksamheter.

Även på den offentliga sidan är det vettigt att först vända dig till ansvariga chefer med dina synpunkter, och ge dem möjlighet att göra något åt problemen, innan du funderar på att göra din kritik offentlig.

I Sverige finns ett meddelarskydd som innebär att journalister inte kan avslöja vem som givit dem en viss information och som förbjuder en arbetsgivare, eller andra, att forska efter vem som gett journalisten informationen.

Checklista för offentligt anställd

 • Din grundlagsenliga yttrandefrihet gäller även på jobbet.
 • Du får inte utsättas för repressalier för att du utnyttjat din yttrandefrihet.
 • Du får vända dig till massmedia och göra intervjuer på din arbetstid.
 • Du har rätt att vara anonym när du vänder dig till massmedia (meddelarskydd).
 • Arbetsgivaren får inte försöka ta reda på vem som vänt sig till media (efterforskningsförbud).
 • Yttrandefriheten gäller även dig som är chef.
 • Du har rätt att informera allmänheten om vilka konsekvenser ett politiskt beslut innebär.
 • Du får inte mot arbetsgivarens vilja bedriva opinion mot arbetsgivarens beslut på arbetstid och i arbetsgivarens lokaler.
 • Kontakta Vision om du vill ha hjälp eller får problem.

För dig som är chef i offentlig sektor

Är du offentligt anställd ingår kritikrätten som en del i din grundlagsenliga yttrandefrihet.

Du har samma demokratiska fri- och rättigheter som alla andra anställda. Din arbetsgivare kan inte ställa större krav på din lojalitet i dessa avseenden än på arbetstagare i allmänhet. Din yttrandefrihet och din rätt att meddela dig med media får alltså inte inskränkas mer än för övriga offentligt anställda. Du har också rätt att delta i debatten på samma villkor som andra anställda på förvaltningen och du har yttrandefrihet som chef även om du yttrar dig om din egen förvaltning.

Din arbetsgivare får inte ifrågasätta din lojalitet om du har utnyttjat din yttrandefrihet. Det är en så kallad otillbörlig påverkan.

Om du har en utpräglad förtroendeställning och har direkt ansvar för myndighetens beslut har du inte lika omfattande yttrandefrihet som andra. Men gränsen är svår att dra. Ofta brukar sunt förnuft vara en god hjälp för att göra en avvägning.

Samtidigt ska du vara medveten om din ställning:

 • Det du säger kommer med stor sannolikhet att uppfattas som hela förvaltningens ståndpunkt.
 • Även om du hävdar att du yttrar dig som privatperson kan det vara svårt för utomstående att skilja på dina roller.
 • Du kanske inte ens ska uttala dig i egenskap av privatperson, framför allt om du är chef för en hel förvaltning.

Det är extra viktigt för dig som chef att det du påstår är korrekt.

Du bör hålla rågången fri mellan det politiska beslutet och din skyldighet att verkställa det fattade beslutet.

Din uppgift som chef är att företräda en förvaltning. Men du ska också företräda dina anställda och deras lagstadgade yttrandefrihet. Det innebär att du ska försvara dina anställdas rätt att framföra sina personliga åsikter, även om du inte delar dem.

Om en enskild anställd framför åsikter stick i stäv med förvaltningens policy, bör du förklara förvaltningens policy och samtidigt understryka rätten för den enskilde att framföra sin åsikt.

Som förvaltningschef har du alltid rätt att bestämma vem som ska uttala sig för förvaltningens räkning och föra ut den policy som gäller.

Om ett politiskt beslut enligt din uppfattning innebär negativa, orimliga eller oöverblickbara konsekvenser för din verksamhet, har du rätt att förklara det för din chef eller för nämnden.

Du ska alltså försöka få dina chefer eller berörda politiker att förstå att syftet med dina protester är att visa på orimliga konsekvenser av deras beslut, att det vilar på ofullständigt beslutsunderlag eller att de som ska verkställa beslutet inte fått vara med och påverka. Du ska förklara att du inte är ute efter att ignorera beslutet. Din reaktion är tvärtom till gagn för den förvaltning som du är chef över.

Visselblåsarlagen

Sverige har sedan den 1 januari 2017 en lag som förbjuder arbetsgivaren att bestraffa arbetstagare som larmar om oegentligheter och missförhållanden på arbetsplatser - den så kallade visselblåsarlagen.

Visselblåsarlagen

Att tänka på gällande yttrandefrihet

 • En offentlig arbetsgivare kan inte avtala bort dina grundlagsenliga fri- och rättigheter. Dessutom får arbetsgivaren inte försöka förmå dig att inte använda dem. Däremot kan en arbetsgivare bestämma vem som ska uttala sig för exempelvis en myndighets räkning.
 • Du kan alltid vända dig till exempelvis Arbetsmiljöverket eller Diskrimineringsombudsmannen om du har synpunkter på förhållandena på din arbetsplats.
 • På den privata sidan går skyldigheten till lojalitet med arbetsgivaren före yttrandefriheten.
 • Kontakta Vision för råd och stöd om du vill kritisera din arbetsgivare. Ditt fackliga ombud har inom ramen för sitt fackliga uppdrag bättre möjligheter att framföra kritik.

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar