Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Så kan du som ombud hantera fall av sexuella trakasserier

Det är arbetsgivarens ansvar att utreda fall av påstådda sexuella trakasserier. Din roll som ombud handlar främst om att stötta den inblandande medlemmen och försäkra dig om att arbetsgivaren hanterar fallet på rätt sätt.

Utredningsskyldighet för arbetsgivaren

Vid trakasserier mellan arbetskamrater är arbetsgivaren skyldig att utreda vad som har hänt och sätta stopp för trakasserierna. Annars kan arbetsgivaren drabbas av ersättningskrav. Arbetsgivaren måste visa att påtalade trakasserierna har utretts på ett seriöst sätt och att rimliga åtgärder har genomförts för att förhindra fortsatta trakasserier.

När någon förnekar trakasserier blir det fråga om vem som talar sanning och vem som ljuger. För den som utreder bevisläget är det viktigt att sammanställa incidenterna och påvisa helheten. Beviskravet på den klagande sträcker sig inte längre än att visa omständigheter som gör det antagligt att den klagande har utsatts för trakasserier som har samband med någon diskrimineringsgrund eller är av sexuell karaktär.

Checklista för ombud i en utredning

 • Skaffa dig kunskap. Du ska kunna förklara för den utsatta vilka regler som gäller kring sexuella trakasserier, vilka skyldigheter arbetsgivaren har och vad facket kan hjälpa till med. Kontakta gärna Vision Direkt för stöd. Läs mer om sexuella trakasserier hos Diskrimineringsombudsmannen.
 • Bedöm situationen. Gör en första bedömning om medlemmens berättelse stämmer in på diskrimineringslagens definition av trakasserier.
 • Anmäl till arbetsgivaren. Om det är en arbetskamrat som är förövaren ska du uppmana medlemmen att omedelbart anmäla saken till arbetsgivaren. Alternativt kan du själv påtala trakasserierna, om medlemmen accepterar det – gärna skriftligt för att säkra bevis.
 • Håll koll på utredningen. Det är arbetsgivarens plikt att skyndsamt utreda anmälan om trakasserierna. Som facklig företrädare bör du kontrollera hur ärendet handläggs och hålla dig informerad om vad som görs. Övervaka särskilt att förändringar i arbetssituationen inte går ut över medlemmen när arbetsgivaren fattar beslut för att förhindra fortsatta trakasserier.
 • Håll kontakt med medlemmen. Informera också om vad som gäller enligt diskrimineringslagen. Om offer och förövare bägge är medlemmar i förbundet har båda parter rätt till stöd, men bör inte företrädas av samma person. När det gäller stöd till förövare handlar fackets roll om att övervaka att de arbetsrättsliga påföljderna faller inom ramen för gällande lagstiftning.
 • Begär tvisteförhandling vid behov. Att begära tvisteförhandling kan bli aktuellt om arbetsgivaren inte fullföljer sin utredningsskyldighet eller om arbetsgivaren själv som står bakom trakasserierna. Hör av dig till Vision Direkt för stöd.
 • Ta hjälp av facket lokalt. Det är bra att känna till att man kan lyfta frågan till den lokala styrelsen eller huvudskyddsombudet om det finns behov.

Påföljder

Påföljden för arbetsgivare som inte utreder eller åtgärdar trakasserierna är diskrimineringsersättning. För handlingar som är straffbelagda kan polisanmälan vara aktuell. Arbetsrättsliga åtgärder som disciplinpåföljd, omplacering, uppsägning och avskedande av förövaren kan också bli aktuellt.

Sexuella trakasserier (do.se)

Åtgärder innebär att arbetsgivaren dels måste se till att trakasserierna upphör, dels på ett lämpligt sätt förebygga och förhindra att trakasserierna fortsätter.

Om de inblandade personerna arbetar nära varandra kan arbetsgivaren behöva ändra på detta. Det är inte den drabbade som ska omplaceras för att förhindra fortsatta trakasserier.

Om det redan från början står klart att inga trakasserier har inträffat behöver ingen utredning inledas. Men arbetsgivaren måste påbörja en utredning vid minsta misstanke om att det som berättas kan vara sant. Om den drabbade inte vill att någon utredning alls ska göras bör arbetsgivaren som huvudregel respektera detta. Men om trakasserierna kan utgöra ett allvarligt åsidosättande av anställningsavtalet och innebära risker för att andra också trakasseras måste arbetsgivaren agera.

Preskriptionstider

För dig som ombud kan det bli aktuellt att begära tvisteförhandling. Det måste du göra inom fyra månader efter att Vision har fått kännedom om att något hänt. Händelser som är mer än två år gamla är under alla omständigheter preskriberad.

Om ett ärende har lett till att en anställning har avslutats och det finns anledning att begära att beslutet ogiltigförklaras måste du göra det senast 14 dagar efter att uppsägningen eller avskedandet inträffade.

När det gäller de arbetsrättsliga åtgärderna som en arbetsgivare vidtar så är sedvanliga regler om förhandling och preskription tillämpliga.

Hur kan facket stärka det förebyggande arbetet?

Det förebyggande arbete är av central betydelse. Här är din roll som facklig representant viktig.

 • Arbeta aktivt tillsammans med arbetsgivaren för att utveckla arbetsplatsens arbete mot sexuella trakasserier. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att förhindra diskriminering i arbetslivet. Använd till exempel Visions e-utbildning En arbetsplats för alla.

 • Den fackliga organisationen har möjlighet att uppmärksamma arbetsgivaren på att sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Antingen på uppdrag av en medlem eller på eget initiativ.

 • Se till att de policier som finns blir levande dokument som uppdateras varje år. De ska också vara väl kända på varje arbetsplats så att alla kollegor vet vad som gäller.

 • Ta initiativ till diskussioner om vad som är okej beteende och inte mellan kollegor och mellan chef och medarbetare. Till exempel kan ni ta upp det vid arbetsplatsträffar eller personalkonferenser.

 • Tänk på att även en fackförening kan komma att bryta mot diskrimineringslagen, till exempel om en förtroendevald trakasserar eller utsätter en medlem för repressalier. Det interna fackliga arbetet är därför oerhört viktigt för att inte hamna i denna situation.

Källa och läs mer

Behöver du stöd?

Hör av dig till Visions fackliga rådgivning Vision Direkt.

Kontakta Vision

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar