Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Leende kvinna framför whiteboard talar med en kollega.

Aktivitetsbaserade arbetsplatser

Här hittar du frågor och svar som rör aktivitetsbaserade arbetsplatser. Du kan även läsa om vad du som förtroendevald bör tänka på om din arbetsgivare funderar på att införa en aktivitetsbaserad arbetsplats.

Allmänna frågor

Vad är ett aktivitetsbaserat kontor?

Ett aktivitetsbaserat kontor är en typ av kontor där anställda inte har egna fasta arbetsplatser. Istället växlar de anställda mellan olika arbets­miljöer inom kontoret utifrån sina aktuella arbets­uppgifter.

Det aktivitets­baserade kontoret bygger på en rad olika zoner där de anställda kan arbeta i grupp, individuellt eller koncentrerat. Miljöerna möjliggör spontana möten och samarbeten.

Vad säger forskningen om aktivitetsbaserade kontor?

Det finns ännu relativt begränsat med oberoende forskning om aktivitets­baserade kontor. Hur anställdas hälsa, arbets­tillfredsställelse, produktivitet och kreativitet påverkas behöver därför studeras ytterligare.

Vilka fördelar brukar lyftas fram?

Arbets­sättet med aktivitets­baserade arbets­platser förväntas leda till ökat samarbete inom organisationen och välbefinnande för de anställda. Förhoppningar om ökad produktivitet, innovations­kraft, problem­lösning och kreativitet brukar också lyftas fram.

Minskad kontors­yta och effektivare användning av befintliga ytor kan även leda till ekonomiska fördelar för organisationen. Minskad kontors­yta behöver dock inte vara en konsekvens.

Vilka nackdelar brukar lyftas fram?

Det som vanligtvis framkommer är att aktivitets­baserade arbets­platser inte stödjer arbets­uppgifter som kräver stort fokus. Koncentrations­krävande uppgifter utförs effektivast i tysta miljöer utan störande synintryck.

Vissa anställda har också vittnat om ihållande trötthet efter arbets­dagen.

Vad är min uppgift som ombud?

Den formella uppgiften som ombud är densamma oavsett hur arbetsplatsen är utformad. Som ombud ska du komma in i ett tidigt skede när förändringar i arbetsplatsen diskuteras. Organisations­förändringar ska samverkas eller förhandlas med dig som ombud.

Är du skyddsombud ska du även fortsättningsvis medverka i det systematiska arbetsmiljö­arbetet. Du ska vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, samt över att arbetsgivaren uppfyller arbetsmiljö­lagens krav.

Innebär aktivitetsbaserade kontor några förändringar för arbetsmiljöansvaret?

Nej. Arbetsgivaren har ansvar för arbets­tagarnas arbets­miljö och
arbetsmiljö­lagen gäller för allt arbete som utförs för arbetsgivarens räkning.
En översyn av indelningen av skydds­områdena för skyddsombud kan eventuellt bli aktuellt vid en övergång till en aktivitets­baserad arbets­plats.

Inför flytt och planering

Vad ska jag som förtroendevald tänka på?

Att införa ett aktivitets­baserat kontor kräver noggranna förberedelser. En framgångs­faktor är att starta förberedelserna i god tid, helst ett par år innan flytt.

Att införa en aktivitets­baserad arbetsplats innebär väsentliga organisations­förändringar som påverkar flera arbetsmiljö­områden. Därför bör du som är skyddsombud se till att du får tillräckligt med tid för ditt uppdrag.

Det är inte alla typer av verksamheter som lämpar sig för ett aktivitets­baserat arbets­sätt. Se därför till att det görs en noggrann analys av verksamheten före beslut.

Vilka personer och funktioner bör vara inblandade i planeringsfasen?

Ledningen bör arbeta tillsammans med ombud, skyddsombud, it-, hr- och
fastighetsavdelningar, arkitekter och andra berörda i processen.

Det är avgörande att personalen även är delaktiga i hela processen för att flytten ska bli väl förankrad och bli en gemensam angelägenhet.

Behövs kompetensutveckling om vi inför aktivitetsbaserat kontor?

Anpassningen till nya lokaler och ett nytt arbets­sätt sker inte bara genom att flytta verksamheten till ett aktivitets­baserat kontor. Det krävs även träning och handledning så att verksamheten och personalen, inklusive chefer, känner sig trygga och får möjlighet att förbereda sig i god tid.

Efter en flytt

Ska vi tänka på något särskilt efter införandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt?

Att flytta till ett aktivitets­baserat kontor kräver noggranna förberedelser. Men även den mest gedigna och välförankrade planeringen kan inte förutse allt. Organisationen bör därför ha som utgångs­punkt att kontinuerligt utvärdera och delvis revidera er ursprungliga plan för att möta de brister eller förbättrings­behov som uppstår på den nya arbetsplatsen.

Vad gör jag som skyddsombud om det uppkommer brister i arbetsmiljön?

Det systematiska arbetsmiljö­arbetet innebär bland annat att arbetsmiljön regelbundet ska undersökas och att de risker som upptäcks ska åtgärdas. Som skyddsombud ska du medverka i detta arbete.

Fysisk arbetsmiljö

Hur många arbetsplatser ska det finnas på ett aktivitetsbaserat kontor?

På ett aktivitets­baserat kontor är det vanligt att det finns plats för cirka 75 procent av personal­styrkan samtidigt. Detta förutsätter att en del arbets­tagare arbetar från alternativa arbets­platser.

Vad ska vi tänka på kring ljudmiljön och buller?

Förebygg buller och brist på avskildhet med god planering, design och tekniska lösningar. Det är en god idé att anlita akustiker för att minimera buller. Risk­bedömningar och utvärderingar av arbetsmiljön i aktivitets­baserade kontor bör bland annat fokusera på ljudmiljön.

Är det möjligt att arbeta ostört i ett aktivitetsbaserat kontor?

I det aktivitets­baserade kontoret är tanken att den anställda ska välja arbetsplats utifrån den arbets­uppgift som ska utföras för stunden. Därför är det oerhört viktigt att redan i utvecklings­stadiet planera och utveckla miljöer som stödjer koncentrations­krävande arbete.

Koncentrations­krävande arbets­uppgifter kräver stillhet – se till att det finns
tillräckligt med tysta rum och utrymmen utan störande insyn.

Riskbedömningar och utvärderingar av arbetsmiljön i aktivitetsbaserade kontor bör bland annat fokusera på medarbetares möjlighet att få avskildhet.

Hur påverkas ergonomin av ett aktivitetsbaserat arbetssätt?

Aktivitetsbaserade kontor möjliggör å ena sidan mer rörelse och variation under en arbetsdag. Men avsaknaden av individuella arbetsplatser leder å andra sidan till att den anställda i större utsträckning själv har ansvar för att individuellt anpassa arbets­utrustning som stolar, skärmar och bord.

Denna ansvars­förskjutning kräver både kunskap och tid för att den anställda dagligen ska kunna ställa in det aktuella arbets­stället och undvika belastnings­ergonomiska risker.

Digital arbetsmiljö

Vilka krav ställer det aktivitetsbaserade kontoret på den digitala arbetsmiljön?

Det aktivitetsbaserade kontoret är till stora delar ett papperslöst kontor. Skapa därför goda rutiner för att digitalisera allt material som används i verksamheten så att personalen lätt kommer åt materialet på kontoret och från alternativa arbetsplatser.

Ett aktivitetsbaserat kontor kräver även väl utvecklade it-lösningar för att hantera organisationens interna och externa kommunikation.

För att säkerställa att personalen kan använda de digitala verktygen på bästa sätt bör ni se till att trygga de utbildnings­behov som finns bland personalen i de digitala program och tjänster som används i arbetet.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Hur hittar anställda sina kollegor när det inte finns fasta platser?

När personalen inte sitter på fasta platser i kontoret behövs digitala system som möjliggör att anställda på ett enkelt sätt kan hitta eller kommunicera med varandra under arbetsdagen.

Hur påverkas sammanhållningen av det aktivitetsbaserade kontoret?

Vissa medarbetare kan uppleva att den fysiska miljön i ett aktivitets­baserat kontor splittrar arbets­gruppen. I så fall är det viktigt att planera särskilda insatser för att organisera stödet mellan de närmaste arbets­kamraterna och bibehålla dynamiken i arbetsgruppen.

Påverkas ledarskapet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt?

Ett aktivitetsbaserat kontor ställer förändrade krav på chefskapet. Arbetsgivaren bör därför ge chefer handledning i hur man leder i aktivitets­baserade kontor där chefen exempelvis inte alltid vet var medarbetarna befinner sig.

Hur hanterar och förvarar vi sekretesshandlingar och integritetskänsligt material?

Vid utformandet av en aktivitets­baserad kontors­lösning bör arbetsgivaren ha dessa aspekter i åtanke och väga dem mot den verksamhet som kommer att bedrivas i lokalerna.

En lösning kan vara särskilda områden där man hanterar och förvarar sekretess­handlingar eller integritets­känsligt material.

Mer material

Finns det vägledningar för mig som ombud?

Arbetsmiljöverket har vägledningar som du kan använda som ombud.

Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv (av.se)

Var kan jag läsa mer om aktivitetsbaserade kontor?

Suntarbetslivs webbplats

Suntarbetsliv.se

Rapporter från Arbetsmiljöverket

  • Gränslöst arbete – En forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv. Rapport 2018:1.
  • Nya sätt att organisera arbetet – betydelse för arbetsmiljö och hälsa. Kunskapssammanställning 2018:2.

Rapporter (av.se)

Rapporter från kommun och region

  • Rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR): Aktivitetsbaserade arbetsplatser i offentlig sektor.

Aktivitetsbaserade arbetsplatser (skr.se)

  • Slutrapport från AktiKon-projektet i Örnsköldsviks kommun. Arbetsmiljö, fysisk aktivitet, hälsa och produktivitet i aktivitetsbaserad kontorsmiljö – en kontrollerad studie i Örnsköldsviks kommun.

Slutrapport från AktiKon-projektet (umu-divaportal.org)

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss