Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Så går processen till när vi förhandlar ditt kollektivavtal

Avtal 2024

Under 2024 förhandlar Vision fram nya kollektivavtal för medlemmar inom kommun och region. Avtalen reglerar de övergripande villkoren för dig som arbetar på en arbetsplats som tillhör arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Samtidigt förhandlas också ett nytt löneavtal fram som sätter ramarna för hur löneprocessen ska fungera.

Avtalsrörelsen är centralt över och vi har tecknat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarparterna SKR och Sobona. 

Vad är det viktigaste vi har uppnått?

Löneavtalet

Visions medlemmar får löneökningar i nivå med märket, om 3,3 % i löneöversynen 2024. Alla Visions medlemmar som omfattas av löneöversynen har rätt till lönesamtal och individuellt satt lön. Chefen ska motivera din lönehöjning.

Procentsatsen gäller för alla medlemmar utom chefer. För chefsmedlemmar är löneavtalet utan angivna nivåer. 

Parterna påbörjar nu ett flerårigt arbete för att utveckla löneavtalet och lönebildningen. Kvalitén i lönesamtalet ska höjas och förutsättningen för Visions medlemmar att göra karriär stärkas. Erfarna medarbetares lönesättning ses över i syfte att behålla och stärka kompetensen i välfärden. 

Är jag garanterad den löneökning som står i avtalet?

Nej, procentsatsen i löneavtalet är inte den ökning du får som medarbetare, utan den totala lägstanivån som lönerna ska öka för dem som omfattas av avtalet. Därför kan en del medarbetare få högre höjning av lönen än procentsatsen i avtalet, medan andra i stället får lägre. Utfallet kan också skilja sig åt mellan arbetsgivarens olika verksamheter

Kvinnodominerade yrkesgruppers lön

En viktig fråga för Vision är att arbetsgivarna ska komma tillrätta med de låga lönerna för medarbetare i välfärden. Vision är nu ense med arbetsgivarorganisationen om att kvinnodominerade yrkesgruppers strukturella lönenivå ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv 

I samband med löneöversynen ska arbetsgivaren redogöra för sin syn på och arbete för kvinnodominerade yrkesgruppers lönestruktur ur ett jämställdhetsperspektiv. Vision fortsätter arbetet för att komma tillrätta med låga löner och avsaknad av karriärmöjligheter för kvinnor inom välfärden. 

Avsiktsförklaringar

Parterna på avtalsområdet genomför de närmaste åren ett omfattande arbete med friskfaktorer. Syftet är att minska sjukfrånvaro och ohälsa. 

För att stärka kompetensförsörjningen till välfärdens verksamheter. Bland annat ska fler vägar till anställningar skapas och parterna ta initiativ till dialog med staten om välfärdens kompetensbehov. 

Villkorsfrågor

 • Personer med provanställning har nu rätt till minst fjorton dagars varsel och lön om arbetsgivaren vill avbryta provanställningen. 
 • Visions medlemmar som kommer överens med arbetsgivaren om att byta sin övertidsersättning mot exempelvis extra semesterdagar får nu tydligare kollektivavtalade regler om villkoren för sådant byte och när bytet ska omförhandlas. 
 • Semesterlönetillägget höjs med motsvarande märket. 
 • Ersättningar för obekväm arbetstid räknas upp med motsvarande märket. 
 • För medlemmar med så kallad förskjuten arbetstid tydliggörs nu rätten till övertidsersättning. 

Stor översyn av arbetstidsreglerna

Parterna på avtalsområdet inleder en stor översyn av samtliga arbetstidsregler. Vision anser att detta helhetsgrepp är nödvändigt eftersom många regler är föråldrade och inte anpassat till den verklighet som medlemmarna möter. 

Räddningstjänst

Från och med 1 april 2024 får Visions deltidsbrandmän med anställning inom kommuner och regioner behålla lönen i sin vanliga anställning den första timmen vid utryckning. Denna timme har de alltså dubbel ersättning, både från sin anställning inom räddningstjänsten och från sitt heltidsarbete. 

För dig som förtroendevald

Nu kan alla löneöversyner slutföras och nya löner betalas ut så snart som möjligt. Viktigt är att Visions medlemmar som kollektiv ska få minst 3,3% löneökning. Lönen sätts individuellt och påslaget varierar därför från person till person som vanligt. Chefer lönesätts utan garanterat löneutrymme.

Viktigt är att notera den nya skrivning som återfinns i HÖK:

“Lönestruktur för kvinnodominerade yrkesgrupper

För att åstadkomma en önskvärd lönestruktur är det angeläget att arbetsgivare arbetar aktivt med denna. Inte minst behöver kvinnodominerade yrkesgruppers strukturella lönenivå analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Arbetsgivarens aktiva arbete med denna fråga ger möjlighet till löneutveckling över tid. Arbetsgivaren redogör för sin syn på dessa frågor både på kort och lång sikt i samband med överläggningen.”

Denna skrivning omhändertar viktiga delar av Visions lönepolitik. Arbetsgivaren ska presentera sin syn enligt ovan.

Information och avtalstexter kommer finnas tillgängliga på vision.se så snart som möjligt.

Frågor och svar om nya kollektivavtalet

Våra avtalskrav

Den 15 december växlade Vision avtalsyrkanden med arbetsgivar­organisationerna Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona. I yrkanden framgår vilka frågor Vision kommer att driva i kommande förhandlingar om ett nytt kollektivavtal för dig som jobbar inom kommun och region. Vårt mål är att göra det ännu mer attraktivt och hållbart att arbeta inom välfärden, och vi tror att det börjar med tre nyckelfaktorer:

Lön för mödan

 • I det här avtalet vill vi se centralt angivna lönenivåer som anger en lägsta kollektiv nivå för årlig löneökning i nivå med det så kallade märket på arbets­­marknaden. Den höga inflationen får inte leda till att välfärdens medarbetare faller efter i löneläge.
 • En satsning på kvinno­dominerade yrken som generellt har en låg lönenivå.
 • Arbetsgivaren ska genomföra lönesamtal samt separat resultatsamtal där ny lön meddelas. Lönesamtalet ska dokumenteras skriftligt av chefen.
 • Det ska vara lättare att göra lönekarriär – utan att behöva byta jobb!
 • En särskild översyn av lönen för medarbetare med längre anställnings­tid där hänsyn tas till aktuell marknads­­lön för yrkesgruppen.

Bättre balans

 • Arbetstidsförkortning i första hand genom individuella arbetstids­­konton alternativt genom exempelvis förkortad vecko­­arbetstid eller fler semesterdagar.
 • Möjlighet till lokala avtal och enskilda överens­­kommelser kring arbetstidens omfång och förläggning.
 • Ersättningarna ska höjas och begränsningarna ska skärpas för jour och beredskap.

Framtidsäkrad kompetens

 • Satsning på sektorns förutsättningar att säkra kompetensförsörjnings­behovet.
 • Vikten av kompetensutveckling, kompetenstrappor och karriärvägar ska tydliggöras.
 • Lönestrukturen ska tydliggöras med syfte att uppnå en ökad lönespridning och särskilt premiera goda prestationer för att få medarbetare att stanna kvar.

Dessutom vill vi förtydliga vikten av lokal samverkan kring frågor kopplade till bland annat klimat­omställningen och införandet av AI.

Yrkandet i sin helhet (pdf)

Lär dig mer

Vad är ett kollektivavtal?

Kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och facket om dina villkor på jobbet. Kollektivavtalet reglerar det mesta på jobbet – sådant som de flesta tar för givet.

Exempel på saker som kan finnas i kollektivavtalet:

 • Rätt till lönesamtal och lönerevision varje år
 • Rätt till föräldralön
 • Tjänstepension
 • Försäkringar om du skadar dig på jobbet
 • Extra ersättning vid arbete vid obekväm arbetstid
 • Rätt till utvecklingssamtal och kompetensutveckling 
 • Sjuklönetillägg 

Avtalen gäller under en bestämd tidsperiod, sedan omförhandlas de.

Ytterst är det medlemmarna i Vision som bestämmer vilka frågor som vi ska driva i avtalsrörelsen när ett nytt kollektivavtal ska tas fram.

Kollektivavtal

Hur fungerar ett löneavtal?

Ett löneavtal sätter ramarna för hur löneprocessen ska gå till på arbetsplatser som omfattas av avtalet. Löneavtalet ger dig som medlem i Vision rätt till årliga löneökningar – något som inte är garanterat utan kollektivavtal.

Vision tecknar en rad olika löneavtal. En del har centralt angivna löneökningsnivåer, medan andra är utan en centralt angiven nivå – dessa kallas ibland för sifferlösa avtal.

Löneavtal

Nuvarande avtal (fram till 31 mars 2024)

Kollektivavtal kommun och region

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss