Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö handlar om hur it-system och digitala arbetsverktyg påverkar dig och din situation på jobbet. Här hittar du flera verktyg som kan vara till hjälp i att utvärdera den digitala arbetsmiljön för att se vad som fungerar och vad som kan bli bättre.

Digitala system är en del av arbetsmiljön

De flesta använder it på jobbet – internet, mejl, rapporterings- och journalsystem, mobilappar och mycket mer. It-system är därmed en viktig del av arbetsmiljön.

Med digital arbetsmiljö menar vi alla kognitiva arbetsförhållanden där människor interagerar med eller är beroende av digitala system. Även det ergonomiska samspelet mellan människan och maskinens hårdvara, tangentbord och skärmar ingår i den digitala arbetsmiljön, liksom integritet, kontroll och övervakning genom exempelvis it-systemens logg.

It-strul är ett arbetsmiljöproblem

Många av Visions medlemmar är nöjda med sitt it-stöd. Men ungefär en tredjedel upplever stress på grund av att systemen strular och att de inte kan lita på driftsäkerheten.

Visions medlemmar har i snitt en tidsförlust på 34 minuter per dag på grund av strulande it-system. Det visar tidigare undersökningar som Vision gjort. På en månad har man alltså tappat en och en halv arbetsdag. För chefer är tidsförlusten ännu högre – en halvtimme om dagen. Det här är ett allvarligt arbetsmiljöproblem.

Checklista: Har du en bra digital arbetsmiljö?

På arbetsplatser med hög it-stress ökar arbetsbelastningen, vilket ofta leder till en sämre psykosocial arbetsmiljö som kan vara en grogrund för konflikter. Att förbättra den digitala arbetsmiljön kan minska den stress leder till värk i nacke och axlar och öka trivseln på jobbet.

De medlemmar som haft inflytande vid utveckling av nya it-system upplevde mindre strul och stress och bättre kvalitet på sitt jobb. Arbetsgivaren tjänar alltså på att involvera medarbetarna i ett tidigt skede för att få it-system som fungerar bra.

Tips: Minska ditt it-strul

Utvärdera den digitala arbetsmiljön

Prata med varandra på arbetsplatsen om hur er digitala arbetsmiljö fungerar. Ert skyddsombud kan även ta upp frågan i skyddskommittén eller samverkansgruppen om hur ni gemensamt ska utvärdera den digitala arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket har en föreskrift om arbete vid bildskärm. Den gäller även för it-system. It-systemen är ett verksamhetsstöd och för många det mest betydande arbetsverktyget. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar innefattar att it-systemen inte ska riskera medarbetarnas hälsa.

Föreskrift: Arbete vid bildskärm

Frågan om it-system är en självklar fråga om inflytande och arbetsmiljö, och ska därför hanteras som andra arbetsmiljöfrågor. Ni kan med fördel utvärdera den digitala arbetsmiljön genom kartläggning och it-skyddsrond. Använd det digitala verktyget Digi-ronden.

Digi-ronden

Verktygslåda för digital arbetsmiljö

Här finns några verktyg som ni kan använda på din arbetsplats för att utvärdera er digitala arbetsmiljö.

Medarbetarundersökning: Hur fungerar it-systemen hos oss?

Gör en enkätundersökning om hur medarbetarna upplever it-stödet på arbetsplatsen. Här finns förslag på frågor, som är de samma som Vision använde i sin undersökning om it i välfärdens tjänst. Ett tips är att jämföra resultaten från er arbetsplats med Visions resultat.

Mall för medarbetarundersökning om it-stöd (docx)

Samtalspunkter om it-system

Använd följande punkter som ett samtalsstöd vid samverkansdialog om it-stödet i verksamheten, till exempel av samverkansgrupp och skyddskommitté. Många av punkterna passar också bra för dialog på arbetsplatsen. Välj ut de punkter som känns relevanta och fundera över hur det fungerar hos er och hur ni vill att det ska fungera.

 • Samverkar vi från arbetsplatsnivå till centrala samverkansgruppen eller skyddskommittén i att utvärdera befintliga it-system och utveckla nya it-system?
 • Finns en medvetenhet hos högsta ledningen om sambandet mellan it-systemens användbarhetsgrad och verksamhetens effektivitet och kvalitet? Behöver det medvetandegöras inom organisationen?
 • Beaktas digital arbetsmiljö som stress och ögonergonomi vid utveckling och upphandling av it-system?
 • Finns det rutiner som säkerställer att Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift om Arbete vid bildskärm ingår som delkrav vid utveckling och upphandling av it-system?
 • Uppfyller vi föreskriften om Arbete vid bildskärm i dag och hur följer vi upp föreskriftens krav?
 • Involveras medarbetarna i ett tidigt skede av nya system och vid utvärdering av it-systemen, utifrån användarerfarenheter och förbättringsbehov?
 • Vad innebär hög användbarhet hos oss?
 • Hur jobbar vi med referenser vid inköp av nya it-system? Inkluderas digital arbetsmiljö i frågeunderlaget vid referenstagning?
 • Hur säkerställer vi utvecklingen av medarbetarnas digitala kompetens? Premieras god digital kompetens?
 • Behöver it-systemen förändras efter verksamheten och medarbetarnas behov, eller ska verksamhetens arbetsrutiner anpassas efter it-systemets upplägg? Vad innebär det sistnämnda för innovationsutveckling inom verksamheten?
 • Finns det rutiner för hur medarbetarnas förbättringsidéer omhändertas och hanteras i relation till it-utvecklare och leverantörer?
 • Vad har vi för rutiner för att löpande rapportera irriterande fel och brister i it-systemen?
 • Hur skapar vi arbetsplatser där it inte avbryter och strular till arbetsmomenten och därmed skapar stressade lägen?
 • Finns det krishanteringsrutiner vid eventuella it-haverier så att arbetsuppgifter ändå kan hanteras?
 • Har medarbetarna tillräcklig tillgång till tekniskt stöd, som exempelvis it-support?
 • Har chefer och medarbetare kunskap om vad som skapar stress på jobbet och vad stressen gör med hälsan och arbetsklimatet?

Ordlista och definitioner

Här hittar du definitioner av vanliga begrepp när det gäller it och digital arbetsmiljö.

Digital arbetsmiljö

Med digital arbetsmiljö menar vi alla kognitiva arbetsförhållanden där människor interagerar med eller är beroende av digitala system. Vision avgränsar den digitala arbetsmiljön till att avse samspelet mellan arbetstagare och digitala verktyg som används för att utföra arbetsuppgifter.

Även det ergonomiska samspelet mellan människan och maskinens hårdvara, tangentbord och skärmar läggs in i begreppet. Definitionen breddas också till att alltmer innefatta perspektiv som integritet, kontroll och övervakning genom exempelvis it-systemens logg.

Digital kompetens

Digital kompetens finns hos medarbetare som kan sina system och har en god kompetens att hantera dessa. Medarbetare som har hög kunskap om verksamhetens behov och därmed också deras processer och flöden i de olika digitala rum som verksamheten har behov av.

Inom olika yrken ställs olika krav på den digitala kompetensen. Det beror delvis på lagstiftningens krav, nationella och regionala digitala agendor för välfärdstjänsterna. Det gör även att kraven på digital kompetens ökar snabbare i en del yrken än i andra.

Användarvänlighet

Med användarvänlighet menar Vision att it-systemet är lätt och behagligt att använda, utan att det uppstår onödiga problem. Det ska inte upplevas jobbigt eller obehagligt att använda systemet. Ett användarvänligt system är logiskt, effektivt, konsekvent och intuitivt i sin uppbyggnad.

Det finns dock en skillnad mellan begreppen användarvänlighet och användbarhet. Ett användarvänligt uppbyggt it-system kan fortfarande vara fullständigt oanvändbart. Användbarhet är ett mer omfattande begrepp där användarvänlighet ingår som en del.

Användbarhet

I ISO-standarden 9241-11 definieras användbarhet på följande sätt:

"Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt eller en tjänst för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt."

Med andra ord är användbarhet ett samlat kvalitetsmått för en tjänst eller produkt, och kan vara hög eller låg. Förenklat sagt är användbarhet den grad av nytta som systemet gör för en användare i en viss situation.

Användarvänlighet är en förutsättning för att systemet ska vara användbart. När systemet både har hög nytta och hög användarvänlighet uppstår en hög grad av användbarhet. 

Omvänt kan ett system vara både enkelt och behagligt att hantera, samt effektivt eller ändamålsenligt. Men samtidigt inte skapa någon nytta för användaren om det inte leder till att målet med arbetet uppfylls. 

Den nytta användaren kan göra med hjälp av it-systemet beror på systemets funktionalitet och informations­innehåll. Funktionaliteten och informations­innehållet måste stämma överens med det ändamål som it-systemet används till.

Engagemangskiosken

Använd gärna engagemangskiosken för att ordna aktiviteter. Där finns underlag och material för att prata arbetsmiljö och mycket mer.

Engagemangskiosken

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss