Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

 • Bekymrad medarbetare vid dator.

Hot och våld inom socialtjänsten - det visar Visions rapport

Inom socialt arbete möter Visions medlemmar ofta personer som har en svår livssituation, och ibland fattas beslut som inte tas emot väl. Hot och våld är olagliga handlingar som ska förebyggas för att skapa en trygg arbetsmiljö och polisanmälas om det sker. Det ska råda nolltolerans mot hot och våld i arbetslivet.

Checklistor att ta stöd av

För dig som medarbetare

Utsattheten för hot, våld och personangrepp är högre i socialt arbete än inom många andra verksamhetsområden. Arbetsgivaren har ansvaret för din arbetsmiljö och i det ingår att du ska vara trygg i arbetet.

Att bli utsatt för hot, våld eller personangrepp är inget du ska behöva vänja dig vid och det ska inte vara en del av arbetet. Här är några tips på vad du kan tänka på när du jobbar inom socialtjänsten.

 • Dialog med arbetsgivaren. Var aktiv i dialogen med arbetsgivaren kring hur du upplever tryggheten i arbetet. Arbetsgivaren har ansvar för din fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljö. APT är ett forum för att diskutera dessa frågor.
 • Berätta om missförhållanden. Påtala missförhållanden eller risker för missförhållanden på din arbetsplats till din chef. En lärande och utvecklande organisation främjar öppenhet och transparens. 
 • Använd Vision! Ditt skyddsombud finns till för att i dialog med arbetsgivaren driva frågor om din och dina kollegors arbetsmiljö. Som medlem kan du också alltid vända dig till Vision Direkt som är vår rådgivning kring allt som har med ditt arbetsliv att göra.

  Kontakta Vision
 • Ta reda på rutiner. Efterfråga vilka rutiner och åtgärder din arbetsgivare har för att förebygga hot, våld och personangrepp. Arbetsgivaren har ansvar för att rutinerna ska vara väl kända i verksamheten. Prata om dem med dina kollegor och din chef så att ni känner er säkra i hur ni ska öka tryggheten i arbetet.
 • Gör riskbedömning. Gör alltid en riskbedömning tillsammans med din chef eller dina kollegor inför besök, hembesök eller andra situationer där det kan uppstå hotfulla situationer eller otrygghet.
 • Lämna inte ut kontaktuppgifter. Lämna inte ut ditt privata mobilnummer eller andra privata kontaktuppgifter till någon du har kontakt med i arbetet. Du har heller ingen skyldighet att besvara telefonsamtal eller mejl utanför din arbetstid.
 • Be arbetsgivaren om information. Fråga din arbetsgivare om vilket straffrättsligt skydd du har i din yrkesutövning, det vill säga vilka gärningar mot dig som utgör en olaglig handling. Be också arbetsgivaren att kompetensutveckla dig i konflikthantering och krishantering.
 • Undvik ensamarbete. Ensamarbete vid HVB och stödboende är inte förbjudet, men Visions hållning är att det av säkerhetsskäl inte ska förekomma, både för personalens skull och för dem som är inskrivna i verksamheten. Ensamarbete får inte förekomma när det finns en påtaglig risk för våld eller hot om våld, enligt föreskrifterna om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2).

För dig som skyddsombud

Som skyddsombud finns det vissa saker du kan göra för att förebygga hot och våld på arbetsplatsen, och värna om medlemmens rättigheter om något skulle hända.

Inom socialt arbete finns några punkter att tänka på.

 • Analys och dialog. Verka för att arbetsgivaren gör en analys av verksamheten i dialog med medarbetarna. Möjliggör era resurser att leva upp till lagar och regler som styr verksamhetens kvalitet, arbetsmiljö och rättigheter för dem som verksamheten är till för? Om inte, driv att det ska göras en konsekvensanalys som ska lyftas till ledningen.
 • Straffrättsligt skydd. Kontrollera att arbetsgivaren ger alla medarbetare i verksamheten information om vilket straffrättsligt skydd de har i sin yrkesutövning.
 • Fysiska arbetsmiljön. Kontrollera att den fysiska miljön är utformad på ett säkert sätt. Det kan handla om till exempel lösa föremål och utgångar.
 • Ensamarbete. Det finns inget generellt förbud mot ensamarbete vid HVB och stödboende, men Visions hållning är att det av säkerhetsskäl för såväl personal som för de som är inskrivna i verksamheten inte ska förekomma. Ensamarbete får inte förekomma när det finns en påtaglig risk för våld eller hot om våld, enligt föreskrifterna om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2).
 • Riskbedömning. Kontrollera att det finns väl kända rutiner för att göra riskbedömningar inför klientmöten.

För dig som är chef

Som chef företräder du arbetsgivaren. Du har sannolikt fått arbetsmiljöuppgifter för att säkerställa den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön för de medarbetare du leder. En viktig del i det är att förebygga att medarbetare utsätts för hot, våld och personangrepp.

Här är några tips på vad du ska tänka på som chef inom socialtjänsten.

 • Analysera resurser. Gör en analys av om verksamhetens resurser möjliggör att leva upp till lagar och regler som styr verksamhetens kvalitet, rättigheter för de verksamheten är till för och medarbetarnas arbetsmiljö. Uppmuntra ett öppet och lärande klimat i verksamheten. Om resurserna inte motsvarar verksamhetens uppdrag, gör en konsekvensanalys och lyft detta till ledningen.
 • Straffrättsligt skydd. Säkerställ att alla medarbetare har kunskap om vilket straffrättsligt skydd de har i sin yrkesutövning.
 • Kontrollera fysiska arbetsmiljön. Säkerställ att den fysiska miljön är utformad på ett säkert sätt, till exempel gällande lösa föremål och utgångar.
 • Gör riskbedömning. Du ansvarar för att en riskbedömning av hot och våld görs på arbetsplatsen, både inför klientmöten, hembesök och andra kontakter med klienter och brukare. Säkerställ att det finns rutiner för detta och att de följs.
 • Motverka ensamarbete. Säkerställ att ensamarbete inte förekommer vid HVB och stödboende. Det handlar både om trygghet för medarbetare och för dem som är inskrivna i verksamheten. Ensamarbete får inte förekomma när det finns en påtaglig risk för våld eller hot om våld, enligt föreskrifterna om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2).

Utsatthet inom socialt arbete

Vision har genomfört en enkätundersökning (2021) bland Visions medlemmar inom socialt arbete. Den syftar till att belysa hur situationen är för dem när det gäller utsatthet för hot, personangrepp och våld. Den ger också en bild av hur de upplever det straffrättsliga skyddet och arbetsgivarens stöd.

"Har du familj...?" Utsatthet för hot, personangrepp och våld i socialt arbete (pdf)

Undersökningen om hot och våld inom socialtjänsten visar bland annat följande:

 • Nästan hälften, 45 procent, har någon gång de senaste 12 månaderna blivit utsatta för någon form av hot, våld, personangrepp eller förtal.
 • Hot är den vanligaste incidenten.
 • Behandlingspersonal och socialsekreterare är de mest utsatta yrkesgrupperna.
 • Tre av tio som blivit utsatta för en hot- eller våldssituation har fått inget eller otillräckligt stöd från arbetsgivaren.
 • Tre av tio anser att arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att förebygga hot, våld och personangrepp.
 • Utsattheten leder till rädsla och otrygghet, även på fritiden.
 • Bara var femte incident har polisanmälts.
 • Var tredje polisanmälan har lett till förundersökning.
 • Incidenter mot anställda i enskilt driven verksamhet polisanmäls i lägst omfattning, bara 15 procent.  
 • Fyra av tio anser att det straffrättsliga skyddet i yrkesutövningen är svagt.
 • Kännedomen är låg om vilket straffrättsligt skydd man har i yrkesutövningen.
 • Kännedomen är låg om arbetsgivarens åtgärder för att förebygga hot och våld och om vilket stöd arbetsgivaren ger vid skedda incidenter.

Sammantaget pekar undersökningen på att mycket måste göras för att minska utsattheten för hot, våld och personangrepp inom socialt arbete.

Förslag på åtgärder

Vision föreslår följande åtgärder för att minska hot och våld inom socialtjänsten: 

 • Att ansvariga politiker på nationell och lokal nivå säkerställer att resurserna för socialt arbete möjliggör kvalitet, i enlighet med lagar, reglering och en god arbetsmiljö.
 • Att arbetsgivare tillsammans med skyddsombud säkerställer det förebyggande arbetet mot hot, personangrepp och våld och att medarbetare som blivit utsatta snabbt får hjälp och stöd för att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada.
 • Att arbetsgivare säkerställer att medarbetare får information om vilket straffrättsligt skydd de har i sin yrkesutövning.
 • Att arbetsgivare som regel alltid gör polisanmälan när en anställd blivit utsatt för hot, våld eller personangrepp som kan utgöra en brottslig handling.
 • Att ensamarbete vid HVB och stödboende förbjuds och att riskbedömningar alltid görs vid klientmöten.
 • Att chefer ges goda förutsättningar för sitt uppdrag genom kompetensutveckling, ett rimligt antal medarbetare och stöd från HR.
 • Att den straffskärpningsgrund som föreslogs i Blåljusutredningen (SOU 2018:2) införs, där man beaktar att någon utsatts på grund av sin yrkesutövning som en försvårande omständighet när straffvärdet bedöms.
 • Att det utreds hur det straffrättsliga skyddet kan stärkas gällande diffusa hot och trakasserier i yrkesutövning.
 • Att större andel av polisanmälningar gällande hot, personangrepp och våld utreds. Målsägande ska alltid få återkoppling om förundersökningens resultat.
 • Att möjligheten att få skyddade personuppgifter med anledning av sin yrkesutövning ses över och förstärks.  

Pressmeddelande om hot och våld i socialt arbete

Kan er arbetsmiljö förbättras?

Arbetstid och arbetsbelastning

Arbetstid och arbetsbelastning

Hållbart arbetsliv, Fika

Ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb. Samla kollegorna på en frukost, fika eller lunch och prata om hur er arbetsbelastning ser ut.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar