Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

 • Bekymrad medarbetare vid dator.

Hot och våld inom socialtjänsten

Inom socialt arbete möter Visions medlemmar ofta personer i svåra livssituationer, och ibland fattas beslut som inte tas emot väl. Hot och våld är olagliga handlingar som ska förebyggas för att skapa en trygg arbetsmiljö, och polisanmälas om de sker. Det ska råda nolltolerans mot hot och våld i arbetslivet.

Utsattheten för hot, våld och personangrepp är högre i socialt arbete än inom många andra verksamhetsområden. Arbetsgivaren har ansvaret för din arbetsmiljö och i det ingår att du ska vara trygg i arbetet.

Att bli utsatt för hot, våld eller personangrepp är inget du ska behöva vänja dig vid och det ska inte vara en del av arbetet.

Checklistor att ta stöd av

För dig som medarbetare

Här är några tips på vad du kan tänka på när du jobbar inom socialtjänsten.

 • Dialog med arbetsgivaren. Var aktiv i dialogen med arbetsgivaren kring hur du upplever tryggheten på jobbet. Din arbetsgivare har ansvar för din fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljö. Arbetsplatsträffar är ett forum för att diskutera dessa frågor.
 • Berätta om missförhållanden. Påtala missförhållanden eller risker för missförhållanden på din arbetsplats till din chef. En lärande och utvecklande organisation främjar öppenhet och transparens. 
 • Använd Vision! Ditt skyddsombud finns till för att driva frågor om din och dina kollegors arbetsmiljö i dialog med arbetsgivaren. Som medlem kan du också alltid vända dig till Vision Direkt för råd kring allt som har med ditt arbetsliv att göra.

  Kontakta Vision
 • Ta reda på rutiner. Fråga vilka rutiner och åtgärder din arbetsgivare har för att förebygga hot, våld och personangrepp. Arbetsgivaren har ansvar för att rutinerna ska vara väl kända i verksamheten. Prata om dem med dina kollegor och din chef så att ni känner er säkra på hur ni ska öka tryggheten i arbetet.
 • Gör riskbedömning. Gör alltid en riskbedömning tillsammans med din chef eller dina kollegor inför besök, hembesök och andra situationer där det kan uppstå hotfulla situationer eller otrygghet.
 • Lämna inte ut kontaktuppgifter. Lämna inte ut ditt privata mobilnummer eller andra privata kontakt­uppgifter till någon du har kontakt med i arbetet. Du har inte heller någon skyldighet att besvara telefonsamtal eller mejl utanför din arbetstid.
 • Be arbetsgivaren om information. Fråga din arbetsgivare om vilket straffrättsligt skydd du har i din yrkesutövning, det vill säga vilka handlingar mot dig som är olagliga. Be också arbetsgivaren att kompetensutveckla dig i konflikthantering och krishantering.
 • Undvik ensamarbete. Ensamarbete vid HVB och stödboende är inte förbjudet. Men Vision menar att det av säkerhetsskäl inte ska förekomma – både för personalens skull och för dem som är inskrivna i verksamheten. Ensamarbete får inte förekomma när det finns en påtaglig risk för våld eller hot om våld, enligt föreskrifterna om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2).

För dig som skyddsombud

Som skyddsombud finns det vissa saker du kan göra för att förebygga hot och våld på arbetsplatsen, och värna om medlemmens rättigheter om något skulle hända. Inom socialt arbete finns några punkter att tänka på.

 • Analys och dialog. Verka för att arbetsgivaren gör en analys av verksamheten i dialog med medarbetarna. Gör era resurser det möjligt att leva upp till lagar och regler som styr verksamhetens kvalitet, arbetsmiljö och rättigheter för dem som den är till för? Om inte, driv att ni ska göras en konsekvens­analys och lyfta den till ledningen.
 • Straffrättsligt skydd. Kontrollera att arbetsgivaren ger alla medarbetare information om vilket straffrättsligt skydd de har i sin yrkesutövning.
 • Fysiska arbetsmiljön. Kontrollera att den fysiska miljön är utformad på ett säkert sätt. Det kan handla om till exempel lösa föremål och utgångar.
 • Ensamarbete. Det finns inget generellt förbud mot ensamarbete vid HVB och stödboende. Men Vision menar att det av säkerhetsskäl  inte ska förekomma – både för personalens skull och för dem som är inskrivna i verksamheten. Ensamarbete får inte förekomma när det finns en påtaglig risk för våld eller hot om våld, enligt föreskrifterna om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2).
 • Riskbedömning. Kontrollera att det finns väl kända rutiner för att göra riskbedömningar inför klientmöten.

För dig som är chef

Som chef företräder du arbetsgivaren. Du har sannolikt fått arbetsmiljöuppgifter för att säkerställa den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön för de medarbetare du leder. En viktig del i det är att förebygga att medarbetare utsätts för hot, våld och personangrepp.

 • Analysera resurser. Gör en analys av om verksamhetens resurser möjliggör att leva upp till lagar och regler kring verksamhetens kvalitet, rättigheter för dem ni är till för och medarbetarnas arbetsmiljö. Uppmuntra ett öppet och lärande klimat. Om resurserna inte motsvarar ert uppdrag, gör en konsekvens­analys och lyft detta till ledningen.
 • Straffrättsligt skydd. Säkerställ att alla medarbetare har kunskap om vilket straffrättsligt skydd de har i sin yrkesutövning.
 • Kontrollera fysiska arbetsmiljön. Säkerställ att den fysiska miljön är utformad på ett säkert sätt. Det kan till exempel gälla lösa föremål och utgångar.
 • Gör riskbedömning. Du ansvarar för att en riskbedömning av hot och våld görs på arbetsplatsen, både inför klientmöten, hembesök och andra kontakter med klienter och brukare. Säkerställ att det finns rutiner för detta och att de följs.
 • Motverka ensamarbete. Säkerställ att ensamarbete inte förekommer vid HVB och stödboende. Det handlar både om trygghet för medarbetare och för dem som är inskrivna i verksamheten. Ensamarbete får inte förekomma när det finns en påtaglig risk för våld eller hot om våld, enligt föreskrifterna om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2).

Utsatthet inom socialt arbete – det visar Visions rapport

Under 2021 gjorde Vision en enkätundersökning bland Visions medlemmar inom socialt arbete. Syftet var att belysa medlemmarnas situation när det gäller utsatthet för hot, personangrepp och våld. Undersökningen ger också en bild av hur medlemmarna upplever det straffrättsliga skyddet och stödet från arbetsgivaren.

"Har du familj...?" Utsatthet för hot, personangrepp och våld i socialt arbete (pdf)

Undersökningen om hot och våld inom socialtjänsten visar bland annat följande:

 • Nästan hälften – 45 procent – har blivit utsatta för någon form av hot, våld, personangrepp eller förtal någon gång under de senaste 12 månaderna. Hot är den vanligaste incidenten.
 • Behandlingspersonal och socialsekreterare är de mest utsatta yrkesgrupperna.
 • Tre av tio som blir utsatta för en hot- eller våldssituation har fått inget eller otillräckligt stöd från arbetsgivaren.
 • Tre av tio anser att arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att förebygga hot, våld och personangrepp.
 • Utsattheten leder till rädsla och otrygghet, även på fritiden.
 • Bara var femte incident har polisanmälts.
 • Var tredje polisanmälan har lett till förundersökning.
 • Incidenter mot anställda i enskilt driven verksamhet polisanmäls i lägst omfattning, bara 15 procent.  
 • Fyra av tio anser att det straffrättsliga skyddet i yrkesutövningen är svagt.
 • Kännedomen är låg om vilket straffrättsligt skydd man har i yrkesutövningen.
 • Kännedomen är låg om arbetsgivarens åtgärder för att förebygga hot och våld och om vilket stöd arbetsgivaren ger vid incidenter som sker.

Sammantaget pekar undersökningen på att mycket måste göras för att minska utsattheten för hot, våld och personangrepp inom socialt arbete.

Förslag på åtgärder

Vision föreslår ett antal åtgärder för att minska hot och våld inom socialtjänsten:

 • att ansvariga politiker på nationell och lokal nivå säkerställer att resurserna för socialt arbete möjliggör kvalitet, i enlighet med lagar, reglering och en god arbetsmiljö.
 • att arbetsgivare tillsammans med skyddsombud säkerställer det förebyggande arbetet mot hot, personangrepp och våld och att medarbetare som blivit utsatta snabbt får hjälp och stöd för att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada.
 • att arbetsgivare säkerställer att medarbetare får information om vilket straffrättsligt skydd de har i sin yrkesutövning.
 • att arbetsgivare som regel alltid gör polisanmälan när en anställd blivit utsatt för hot, våld eller personangrepp som kan utgöra en brottslig handling.
 • att ensamarbete vid HVB och stödboende förbjuds och att riskbedömningar alltid görs vid klientmöten.
 • att chefer ges goda förutsättningar för sitt uppdrag genom kompetensutveckling, ett rimligt antal medarbetare och stöd från HR.
 • att den straffskärpningsgrund som föreslogs i Blåljusutredningen (SOU 2018:2) införs, där man beaktar att någon utsatts på grund av sin yrkesutövning som en försvårande omständighet när straffvärdet bedöms.
 • att det utreds hur det straffrättsliga skyddet kan stärkas gällande diffusa hot och trakasserier i yrkesutövning.
 • att större andel av polisanmälningar gällande hot, personangrepp och våld utreds. Målsägande ska alltid få återkoppling om förundersökningens resultat.
 • att möjligheten att få skyddade personuppgifter med anledning av sin yrkesutövning ses över och förstärks.  

Pressmeddelande om hot och våld i socialt arbete

Är du chef?

Som chef är du särskilt viktig för arbetsmiljön. Din arbetsgivare måste ge dig de förutsättningar du behöver. Du kan få stöd i ditt uppdrag av Vision Chef.

Vision Chef

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss