Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Upphandling av IT-system: 10 goda råd

Vision har tillsammans med Users Award samlat några av de viktigaste erfarenheterna från arbetsplatser där man har lyckats med att införa väl fungerande IT-system. Här är tio goda råd till verksamheter som ska upphandla och införa nytt IT-stöd.

1. Deltar facket och användarna i upphandling och införande?

Användare, leverantörer och beställare har ett gemensamt intresse i att få bra och fungerande IT-stöd. Det finns därför goda argument för att låta det lokala facket få möjligheter att medverka i en upphandlingsprocess. Enligt Medbestämmandelagen, MBL, och flera samverkansavtal måste också större IT-investeringar förhandlas mellan facket och verksamhets- eller bolagsstyrelsen.

Arbetsmiljölagens krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete ger också stöd för fackligt inflytande. Lagen slår fast att en riskbedömning ska göras vid förändring av en verksamhet, i samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och fack. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att en riskbedömning görs, och det ska ske innan en förändring. Resultatet från riskbedömningen ska sedan tas i beaktande när verksamheten förändras.

Om arbetsgivaren inte tagit initiativ till att i samverkan med medarbetare och fack upprätta en riskbedömning vid införande av ett nytt IT-system, kan skyddsombudet på arbetsplatsen kräva att arbetsgivaren låter göra en riskbedömning innan man bestämmer sig för det nya systemet. Kontakta gärna fackliga företrädare på arbetsplatser där samma IT-system redan är i drift för att höra vilka erfarenheter de har.

Även i skyddskommittén eller samverkansgruppen på en arbetsplats ska detta beaktas vid en förändring av IT-miljön:

  • Programvara och system ska vara lämpligt utformade med hänsyn till arbetsuppgiftens krav och användarens förutsättningar och behov.
  • Programvaran ska vara lätt att använda och anpassas till användarens kunskaps- eller erfarenhetsnivå.
  • Användaren bör lätt kunna skapa sig en bild av hur system och program fungerar.
  • Det är viktigt att värdera IT-system utifrån negativa och positiva arbetsmiljöeffekter.

2. Finns tydliga mål för IT-stödets nytta för verksamheten på alla berörda nivåer?

En IT-investering är så gott som aldrig en rent teknisk investering. Den handlar i grunden om hur man stärker verksamhetens förmåga att prestera. Arbetsgivaren vill att verktyget ska utgöra ett bra stöd för att uppnå verksamhetens mål. Medarbetarna har behov av  ändamålsenligt och användarvänligt IT-stöd.

Målen och nyttorna med det nya IT-stödet ska finnas beskrivna för alla berörda delar av verksamheten. Ledningen har ansvar för att en sådan målbeskrivning skapas och kommuniceras till användarna, och finns med i upphandlingsförfrågan. Det är sedan leverantörens ansvar att beskriva hur IT-stödet medverkar till måluppfyllelsen.

3. Medverkar berörda användare i tillräcklig omfattning?

Ett gott resultat förutsätter att man på ett tidigt stadium engagerar de verksamhetskunniga. Man kan skapa projektgrupper som består av användare av det berörda IT-systemet i olika delar av verksamheten.

Användare som deltar i IT-projekt utvecklar ofta nya kunskaper om verksamheten och IT-stödets roll i organisationen. Leverantören måste visa att man har metoder för att göra användarna delaktiga.

4. Hur tar man tillvara möjligheterna att utveckla organisationen?

Att införa ett nytt IT-system innebär en chans att se över och förnya den gamla organisationen. Det är rent av så att det är huvudlöst att investera i ett nytt, dyrt och avancerat IT-system och inte samtidigt förändra arbetsmetoderna. Det är viktigt att diskutera frågan "Hur vill vi jobba?". Svaret får sedan bli vägledande för vilket IT-stöd man väljer.

5. Har leverantören och programvaran flera goda referenser?

Upphandlingar sker ofta på så sätt att leverantörerna presenterar sina system för en begränsad skara personer, oftast personer i ledningen av ett företag eller en organisation. Den leverantör som kan presentera det billigaste systemet brukar vinna upphandlingen. Men problemet är att kostnaden för programvara och teknisk installation nästan alltid är mindre än kostnaden för anpassningar och utveckling. Valet av leverantör bör alltså göras mer noggrant.

Hur ska man veta vilka leverantörer man kan lita på? Det är inte i första hand leverantörernas egna försäkringar man ska lyssna till, utan på erfarenheter från liknande tidigare upphandlingar där leverantören har medverkat. Det gäller därför att be om referenser från andra arbetsplatser. På leverantörernas hemsidor finns ofta referensföretag angivna. Users Award kan också förmedla kontakter.

6. Pratar alla samma språk?

En återkommande svårighet i IT-projekt är att leverantör, användare och beställare sällan pratar samma språk eller använder gemensamma begrepp. Någonting som har visat sig vara mycket effektivt är att beskriva arbetsprocesser i bilder och modeller. Det kallas för visuell kravspecificering och gör det möjligt för alla att ge synpunkter. Det kan man göra till exempel med hjälp av simuleringsverktyg eller grafiska modelleringsverktyg. I lite större organisationer med interna IT-nätverk kan man lägga ut bilder och modeller för kommentarer och diskussioner. Det är också bra att initialt ha en gemensam definitionsgenomgång av begreppen.

7. Hur uppfylls användarnas krav på överblick, planering, uppföljning och simulering?

De funktioner som krävs för varje IT-stöd formuleras bäst av användarna som känner till behoven. Leverantören ska kunna redovisa hur krav på överblick, helhet och lärande för respektive användarkategori uppfylls.

8. Planerar man utbildning i det nya IT-systemet i tillräcklig omfattning?

Inbyggda självstudier och träningsprogram i programvaran är bra. Det är bra om träningsmöjligheter finns innan det är dags att använda det nya IT-stödet i skarpt läge.

Eventuellt kan detta kompletteras med särskilt framtagna interaktiva program som stödjer inlärningen. Användarna ska ha möjligheten att lära sig i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.

9. Ingår förståelse av verksamheten i utbildningen?

Utbildningen ska ge kunskap i hur man hanterar IT-stödet, men också IT-stödets roll i verksamheten. Leverantörerna ska redovisa hur man uppfyller dessa krav.

10. Finns stöd för uppföljning?

Den kontinuerliga utvärderingen underlättas om IT-stödet utöver support och hjälpfunktioner också ger möjligheter att fånga upp nya användarkrav.

Kan er arbetsmiljö förbättras?

Mer arbetsglädje

Mer arbetsglädje

Hållbart arbetsliv, Fika

Det ska vara kul att gå till jobbet! Bjud in till en fika och prata om hur ni kan påverka så att ni får ännu mer arbetsglädje på jobbet.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar