Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Mötesordlista

Vad betyder acklamation och propositionsordning? Här gör vi ett försök att förklara de krångliga mötesorden på mer vanlig svenska.

Absolut majoritet – mer än hälften av det totala antalet möjliga röster. Frånvarande med rösträtt och närvarande som avstår från att rösta räknas också in i det totala antalet.

Acklamation – beslut fattat med ja- och nej-rop. Det vanligaste sättet att göra en omröstning på ett möte. En bra princip är att ingen ropar "nej". Bättre är att vänta tills det alternativ som man vill svara ja till läses upp.

Adjungera – utse en tillfällig ledamot utan rösträtt.

Ajournera – göra ett avbrott i sammanträdet.

Ansvarsfrihet – efterhandsgodkännande av styrelsens verksamhet.

Avslag – att mötet fattar beslut om att inte anta förslaget.

Avslagsyrkande – krav på att förslag ska avslås.

Beslutsmässig – när stadgarnas krav är uppfyllda för att mötet ska kunna fatta beslut.

Beslutsordning – den följd som olika beslut fattas i, propositionsordning.

Bifall – att mötet fattar beslut om att säga ja till förslaget.

Bordläggning – skjuta upp ett beslut eller behandling av en fråga till ett senare tillfälle.

Dagordning – förteckning med frågor som ska behandlas under ett möte. Se även Föredragningslista.

Enhälligt – beslut som alla röstande är överens om.

Enkel majoritet – mer än hälften av totala antalet avgivna röster. Frånvarande med rösträtt och närvarande som avstår från att rösta räknas bort från det totala antalet.

Fyllnadsval – val för att utse ersättare för den som lämnar sitt uppdrag.

Föredragningslista – lista på frågor som ska behandlas på ett möte.

Justera – godkänna protokoll.

Justerare – är den person som väljs för att godkänna protokoll.

Jävig – person som inte kan delta i beslut på grund av släktskap eller att vara direkt berörd.

Kvalificerad majoritet – stor övervikt av röster, ofta två tredjedelar.

Majoritet – flertal, röstövervikt.

Majoritetsförhållanden – det förslag vinner som har fått en majoritet av röstetalen. Majoriteten kan vara enkel eller relativ, det vill säga att förslaget fått fler röster än övriga förslag. Den kan också kvalificerad, det vill säga att det krävs 2/3, 3/4 eller 4/5 av de avgivna rösterna.

Vid stadge- och avgiftsbeslut krävs ofta kvalificerad majoritet. Om inget anges i stadgarna fattas besluten med enkel majoritet.

Nominera – föreslå kandidater till exempelvis styrelsen.

Omröstning – se även Votering.

Ordet fritt – efter föredragning av ett ärende kan alla säga sin mening.

Ordningsfråga – vem som helst av mötesdeltagarna kan alltid bryta mötet för en ordningsfråga. Det kan vara för att föreslå paus (ajournering), för att ge en sak­upplysning eller för att begära streck i debatten.

Plenum – diskussion i plenum betyder att alla mötesdeltagare med rösträtt samlas i samma rum för att diskutera, alltså diskussion i helgrupp.

Presidium – de som leder ett större möte. Består ofta av mötesordförande, vice mötesordförande, mötessekreterare och vice mötessekreterare.

Procedurfråga – ärende som gäller hur man ska gå till väga.

Propositionsordning – om det finns många olika förslag av olika karaktär behöver en propositions­ordning ställas upp, det vill säga ordningen för hur man ska fråga mötesdeltagarna hur de vill rösta. När olika förslag står mot varandra måste mötes­ordförande se till att årsmötet röstar om dem på ett sätt som ger alla förslag samma chans. Det kan vara så att årsmötet måste rösta om samma fråga flera gånger.

Remiss – att lämna frågan till någon annan för ytterligare utredning.

Replik – kort inlägg av en person som känner sig personligt angripen från någon i talarstolen. Replik går före i talar­listan, men personen får bara bemöta påhoppet.

Reservation – den som inte reserverar sig anses stå bakom ett fattat beslut. Om någon inte vill det ska personen anmäla reservation i samband med beslutet, och det innebär att hen inte tar ansvar för beslutet. En motivering lämnas till sekreteraren i efterhand. Det ska stå i protokollet om någon reserverat sig mot ett beslut. En annan form är att anmäla och få antecknat att man inte har deltagit i beslutet, en så kallad protokolls­anteckning.

Röstlängd – förteckning över röstberättigade, till exempel medlemslista.

Rösträknare – de som har utsetts att räkna röster.

Sakupplysning – fakta som kan vara till nytta för de närvarande vid ett möte och underlätta diskussionen i en viss fråga. En sakupplysning går före i talarlistan.

Samordningsutskott – utskotts­ordförandena tillsammans med förbunds­styrelsens presidium bereder frågor där utskotten ser att förslagen behöver samordnas.

Sluten omröstning/sluten votering – vid sluten votering lämnas rösterna till exempel på hopvikta lappar så att det inte framgår hur var och en röstar. Rösträknarna sammanställer resultatet. Sedan förklarar mötes­ordförande vad årsmötet har beslutat.

Streck i debatten – beslut om att ingen ytterligare får sätta upp sig på talarlistan eller tala i en viss fråga, efter att alla som står på talar­listan har framfört sina åsikter.

Suppleant – ersättare, reserv.

Talarlista – lista över alla som vill tala i en viss fråga under ett möte. Talarlistan följs uppifrån och ner, så att ingen missas.

Tidsbegränsning – förslag om längsta talartid i diskussion.

Tilläggsförslag – yttrande som knyter an till ett förslag som redan lagts fram.

Utskott – behandlar ärenden och motioner enligt fastslagen fördelning och tar fram förslag till beslut. Utskottens förslag redovisas skriftligt till presidiet och föredras muntligt i plenum.

Utslagsröst – vid lika röstetal kan en person med utslagsröst avgöra resultatet.

Votering – räkning av rösterna i en omröstning. Vem som helst kan begära votering på ett möte, om man till exempel tycker att det är oklart vilket alternativ som vann. Vanligt är att omröstningen då görs om med hand­uppräckning.

Yrka – föreslå.

Yrkande – ett förslag under ett möte.

Yttranderätt – rätten att prata och delta i diskussionerna på ett möte.

Återremiss – skicka tillbaka frågan till den som redan har haft den på remiss, om man tycker att utredningen är bristfällig eller att nya fakta har tillkommit.

Öppen votering – beslutsfattande där alla ser vem som röstar på vad (handuppräckning).

Övriga frågor – dagordningspunkt där nya frågor får tas upp.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss