Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Mötesordlista

Vad betyder acklamation och propositionsordning? I samband med olika beslutande möten finns en del formalia och det finns en mängd olika ord och begrepp. I ordlistan nedan gör vi ett försök att förklara de krångliga mötesorden.

Absolut majoritet – Mer än hälften av de möjliga rösterna i en omröstning. Frånvarande med rösträtt och närvarande som avstår från att rösta räknas också in i det totala antalet.

Acklamation – Ett sätt att fatta beslut på, genom att ropa ja i omröstningen när ordförande frågar om beslutet ska godkännas (bifallas) eller avslås. Det vanligaste sättet att göra en omröstning på ett möte. En bra princip är att ingen ropar "nej". Bättre är att vänta tills det alternativ som man vill svara ja till läses upp.

AdjungeraAtt låta utomstående personer vara närvarande på mötet. Mötet röstar om adjungeringen. En adjungerad person har närvaro och yttranderätt, men inte rösträtt. 

AjourneraAtt göra ett avbrott i ett sammanträde/möte eller att skjuta upp ett möte till ett senare tillfälle. Ett möte kan ajourneras 10 minuter, en timme, en dag, en vecka, etc. När mötet fortsätter är det formellt samma möte som fortsätter, även om det inte är samma personer som är närvarande vid båda tillfällena.

AnsvarsfrihetGodkännande av styrelsens verksamhet för föregående år.

Arbetsordning  De regler som styr arbetsformerna på ett möte. Föreslås av ordföranden och beslutas av mötet.  

Att-sats En mening som utgör själva beslutsförslaget i ett yrkande eller en motion, dvs det som förslaget handlar om. Meningen börjar med t ex “Kongressen föreslås besluta att...”, och är det mötet röstar om sedan. 

AvslagAtt inte godkänna ett förslag.

Avslagsyrkande – Krav på att förslag ska avslås.

BeslutsmässigNär villkoren för att ett möte är beslutsmässigt uppfyllda, kan beslut som tas på mötet räknas som gällande. Villkoren har ofta med antal deltagare att göra, eller att kallelsen gått ut i tid och framgår av stadgarna

BeslutsordningDen följd som olika beslut fattas i, kallas också propositionsordning.

Besvarad  En motion anses besvarad om kraven som ställs i förslaget redan är uppfyllda eller att det pågår ett arbete för att åstadkomma det som motionären efterfrågar. 

BifallAtt godkänna ett förslag vid omröstning, dvs förslaget “går igenom”.

BordläggningAtt skjuta upp ett beslut eller behandling av en fråga till ett senare tillfälle.

DagordningLista över vilka punkter som ska tas upp på mötet. Kallas också för föredragningslista.

Demokratifrämjare Demokratifrämjaren har till uppgift att göra deltagarna trygga i hur demokratifrågorna hanteras under mötet. Demokratifrämjaren har ansvar att se till att ombuden hänger med i mötet och förstår vad som sker, och säger ifrån om personangrepp används. Demokratifrämjaren har rätt att bryta talarlistan för att göra sakupplysningar eller uppmaningar till mötet.  

Enkel majoritet  Mer än hälften av de lagda rösterna i en omröstning. Frånvarande med rösträtt och närvarande som avstår från att rösta räknas bort från det totala antalet. 

EnhälligtNär alla på mötet röstar likadant.

Firmatecknare – Person som har rätt att teckna avtal eller göra utbetalningar i föreningens namn.

FyllnadsvalVal för att utse ersättare för den som lämnar sitt uppdrag. 

FöredragningslistaLista över vilka punkter som ska tas upp på mötet. Kallas också för dagordning.

Förslagsrätt  Rätt att komma med förslag. Kallas även yrkanderätt. 

Förbundsstyrelse  De som röstas fram för att leda och offensivt utveckla förbundets verksamhet i överensstämmelse med stadgar och de beslut som fattas av kongress och förbundsråd.  

Förtroendevalda De som röstats fram till styrelsen, valberedningen samt revisorer.

Huvudförslag - Huvudförslag innebär att det är det förslag som man utgår ifrån och som kommer att beslutas om ifall inga ändringar görs. 

JusteraGodkänna protokollet och kontrollera att mötesprotokollet stämmer med vad som verkligen beslutades på mötet. Ett protokoll är giltigt först när det justerats. Justering görs av de personer som väljs till justerare på mötet. 

JusterareDen person eller de personer som väljs för att godkänna protokoll.

Jämkning När två eller fler förslag slås ihop till ett. Kan föreslås av ordföranden men måste godkännas av de som lagt förslagen. Används oftast när två förslag är väldigt lika varandra 

JävigPerson som inte kan delta i beslut på grund av nära relation eller att vara direkt berörd av beslutet.

Kallelse  Meddelande till berörda om tid och plats för möte. Eventuella formkrav för kallelsen framgår ofta av stadgarna. 

Konsensus  När mötet är helt enigt om ett beslut, dvs alla tycker detsamma i en fråga. 

Kvalificerad majoritetStor övervikt av röster, ofta två tredjedelar.

Lägga något till handlingarna Innebär att frågan skrivs med i protokollet utan att det förs vidare diskussion. Ofta är det rapporter så som verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse som läggs till handlingarna.

Majoritet – Flertal, röstövervikt.

MajoritetsförhållandenDet förslag vinner som har fått en majoritet av rösterna. Majoriteten kan vara enkel eller relativ, det vill säga att förslaget fått fler röster än övriga förslag. Den kan också kvalificerad, det vill säga att det krävs 2/3 eller 3/4 eller 4/5 av de avgivna rösterna.

Vid stadge- och avgiftsbeslut krävs ofta kvalificerad majoritet. Om inget anges i stadgarna fattas besluten med enkel majoritet. 

Mandatperiod  Tidsperiod som förtroendevald. Val till olika positioner har en begränsad tidsperiod oftast ett eller två år för klubbar och avdelningar och fyra år för förtroendevalda på nationell nivå. Tidslängden framgår av stadgarna. 

Motion Förslag som skickats till möte av medlem eller styrelse. Rätten att skicka in motioner regleras i stadgarna.  

Motionsstopp Alla motioner som ska behandlas måste vara inskickade en viss tid innan mötet för att kunna ta upp av mötet. Tidsgränsen regleras i stadgarna.  

Mötesordförande Den som leder mötet. Väljs av mötet.  

NomineringEtt förslag på personer till olika poster, t ex till ordförande, styrelse eller valberedning. 

Närvarorätt De personer som får vara på mötet. Regleras i stadgarna.  

Ombud Ombuden är de som har rösträtt på mötet.  

OmröstningAtt rösta om ett förslag. En omröstning kan genomföras på flera olika sätt, det vanligaste sättet är att genomföra en omröstning är genom acklamation, att ropa ja. Se även Votering.

Ordet frittEfter föredragning av ett ärende ges möjlighet för alla att säga sin mening.

OrdningsfrågaBryter talarordningen och går före andra talare. En fråga som handlar om hur mötet genomförs. Det kan vara för att föreslå paus (ajournering), för att ge en sakupplysning eller för att begära streck i debatten. Det sker ingen debatt kring ordningsfrågor utan dessa går direkt till beslut.

Paragraf Längre formella texter, som t ex stadgar kan delas in i paragrafer, dvs olika textstycken som behandlar en sak var. Paragrafer numreras och paragraftecknet skrivs som §, vilket gör att man ofta hänvisar till stycken i texten som ”paragraf 5”, vilket då är skrivet som §5. 

PlenumDiskussion i plenum betyder att alla mötesdeltagare med rösträtt samlas i samma rum för att diskutera

PresidiumDe som leder ett större möte. Består ofta av mötesordförande, vice mötesordförande, mötessekreterare och vice mötessekreterare. Det kan också finnas fler roller, t ex demokratifrämjare.

PropositionsordningDen ordning som olika yrkanden kommer att tas upp i omröstningen. Ordningen föreslås av ordföranden och beslutas av mötet. Om det finns flera motförslag till ett liggande huvudförslag så kallas det för ”kontrapropositionsvotering”, vilket är en omröstning som görs för att få fram ett motförslag till huvudförslaget i den ursprungliga frågan. Detta genomförs när det finns många alternativa förslag. Två av förslagen ställs mot varandra åt gången tills ett enda förslag är kvar, ungefär som i en turnering med kvartsfinal, semifinal och final. Det förslag som vinner ställs mot huvudförslaget. Propositionsordningen föreslås av mötesordförande och beslutas av mötet. 

Protokoll Det dokument som sekreteraren skriver som visar vilka beslut som fattas under mötet.  

Protokollsanteckning Om en inte har deltagit i ett beslut och vill få med i protokollet varför en inte gjort så, kan en protokollsanteckning göras.  

Remiss – att lämna frågan till någon annan för ytterligare utredning.

Replik Kort inlägg av person som känner sig personligt angripen från någon i talarstolen. Replik går före i talarlistan, men personen får bara bemöta påhoppet.

ReservationDen som inte reserverar sig anses stå bakom ett fattat beslut. Om någon med rösträtt vill annorlunda ska personen anmäla reservation i samband med beslutet, vilket innebär att en inte tar ansvar för beslutet. En motivering ska lämnas till sekreteraren i efterhand och i protokollet ska det framgå om någon reserverat sig mot ett beslut. En annan form är att anmäla och få antecknat att någon inte deltagit i beslutet, en så kallad protokollsanteckning.

RöstlängdLista över de som har rösträtt på ett möte, dvs de som får delta i omröstningar. 

RösträknareDe personer som utses vid ett möte för att räkna röster när votering är begärd. 

Rösträtt – Rätt att rösta i omröstningar. 

SakupplysningFakta som kan vara till nytta för de närvarande vid ett årsmöte, som kan underlätta diskussion i en viss fråga. En sakupplysning går före i talarlistan. En sakupplysning får aldrig vara argumenterande, utan bara presentation av fakta. Se även ”Ordningsfråga”.

Sekretariatet Ansvarar för att skriva ett mötesprotokoll och håller koll på närvaro, talarlistor och talartider, beslutspunkter och omröstningar tillsammans med presidiet.  

Stadgar Föreningens regler. 

Samordningsutskott – utskotts­ordförandena tillsammans med förbunds­styrelsens presidium bereder frågor där utskotten ser att förslagen behöver samordnas.

Sluten omröstning/sluten voteringAlla omröstningar sker i normalfallet öppet, så att alla kan se hur det röstas. Men om sluten votering begärs används elektroniskt röstsystem eller så lämnas rösterna till exempel på hopvikta lappar i en låda så att det inte framgår hur var och en röstar. Rösträknarna sammanställer resultatet. Sedan förklarar mötesordförande vad årsmötet beslutat. 

Streck i debattenEn ordningsfråga som kan användas om en anser att det pratats nog i en fråga. Ordföranden frågar då mötet om mötet kan godkänna streck i debatten. Om mötet säger ja till detta, avslutas debatten efter att alla som så önskar satt upp sig på talarlistan och framfört sin åsikt. Därefter sättes streck i debatten, dvs ingen ytterligare får sätta upp sig på talarlistan eller tala i frågan. Se även ”Ordningsfråga”.

Suppleant – ersättare, reserv.

TalarlistaLista över de som vill tala i en viss fråga under ett möte. Talarlistan följs uppifrån och ned, så att ingen missas. Ibland används kan det finnas varvade talarlistor, vad gäller könsidentitet och att ombud som inte tidigare talat prioriteras. Detta är aspekter som kan påverka talarlistan.

TidsbegränsningFörslag om längsta talartid i diskussion. Detta framgår av arbetsordningen och vid tidsbrist kan presidiet föreslå att ytterligare inskränka talartid. Ordföranden föreslås av mötesordförande och beslutas av mötet.

TilläggsförslagYttrande som knyter an till ett förslag som redan lagts fram.

UtskottBehandlar ärenden och motioner enligt fastslagen fördelning, och tar fram förslag till beslut. Hur motioner och förslag fördelas i olika utskott brukar framgå av förslaget till arbetsordning. Utskottens förslag redovisas skriftligt till presidiet samt föredras muntligt i plenum. 

UtslagsröstPersonen kan vid lika röstetal avgöra resultatet. Vem som har utslagsröst framgår av stadgarna.  

VoteringRäkning av rösterna i en omröstning. Vem som helst kan begära votering på ett möte, om någon tycker att det är oklart vilket alternativ som vann. Vanligt är att omröstningen då görs om med handuppräckning.

Yrka – Föreslå.

Yrkande – Ett förslag under ett möte.

YttranderättRätten att prata och delta i diskussionerna på ett möte.

Yrkandestopp Efter yrkande- eller förslagsstopp får inga fler yrkanden eller jämkningar lämnas in. Framgår ofta av arbetsordningen. 

ÅterremissSkicka tillbaka frågan till den som redan haft den på remiss, om någon tycker att utredningen är bristfällig eller att nya fakta har tillkommit.

Öppen voteringBeslutsfattande där alla ser vem som röstar på vad (handuppräckning)

Övriga frågorDetta är en punkt som normalt finns med på alla dagordningar vid sammanträden. Punkten är till för att göra det möjligt att lyfta en fråga som inte tidigare funnits med på dagordningen, men som behöver diskuteras under mötet. Dessemellan kan det hända att frågor som diskuterats på mötet leder till en ny fråga och denna läggs då ofta till på punkten för övriga frågor. Eftersom frågan lyfts under mötets gång finns det normalt inte ett besluts- eller konsekvensunderlag till punkten. Därför är det inte sällan så att övriga frågor främst är av informationskaraktär och att inga egentliga beslut fattas till följd av en övrig fråga

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss