Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Visions pensionsstiftelse

Vision har en pensionsstiftelse med ändamålet att trygga Visions och Arbetslöshetskassan Visions pensionsutfästelser till sina arbetstagare och deras efterlevande.

Visions pensionsstiftelse är registrerad i Sverige och stiftelsens angelägenheter ska handhas av en styrelse med säte i Stockholm.

Stadgar för Visions pensionsstiftelse (pdf)

Kontaktuppgifter till pensionsstiftelsen

Visions pensionsstiftelse
Box 7825
103 97 Stockholm
Telefonnummer: 0771-44 00 00
E-post: ekonomi@vision.se

Tillsyn

Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen utövar tillsyn över Visions pensionsstiftelse.

Pensionsstiftelsens styrelse

Styrelsen i Visions pensionsstiftelse består av Veronica Magnusson, Katarina Holmqvist, Lars-Åke Josefsson, Linda Olausson, Peter Tollmann och Sari Wonsell.

Ingen ersättning betalas ut till styrelsen.

Ersättningspolicy för Visions pensionsstiftelse (pdf)

Ekonomisk ställning

Arbetsgivarnas pensionsutfästelser är fullt tryggade. Marknadsvärdet av pensionsstiftelsens kapital överstiger åtagandet.

Årsredovisning 2022: Visions pensionsstiftelse (pdf)

Revisionsberättelse 2022: Visions pensionsstiftelse (pdf)

Placeringsprofil

En stabil värdetillväxt ska prioriteras framför risktagande.

Avkastningsmålet är att varje år som lägst uppnå en genomsnittlig avkastning som motsvarar statslåneräntan (SLR) under en treårsperiod. Som lägst 80 procent av tillgångarna, mätt i marknadsvärde, ska placeras i räntebärande instrument.

Policy vid investeringar

Vid investeringar tar pensionsstiftelsen hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga kriterier. Kriterierna bygger på ett antal internationella riktlinjer:

 • FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och de angränsande FN-konventionerna.
 • FN:s Global Compact
 • ILO:s åtta kärnkonventioner
 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Uteslutande kriterier

Utestlutande kriterier innebär att vissa företag eller branscher undantas från investeringar av etiska skäl. Stiftelsen utesluter investeringar med koppling till

 • vapen och krigsmateriel
 • pornografisk verksamhet
 • tobaksprodukter
 • alkoholhaltiga drycker
 • fossila bränslen.

Påverkanskriterier

Stiftelsen tar hänsyn till följande kriterier vid investeringsbeslut:

 • mänskliga rättigheter
 • anställdas arbetsvillkor och rättigheter
 • miljö och klimat
 • affärsetik.

Pensionsstiftelsens fonder finns i Nordea.

Nordea Asset Management (nordea.com)

Pensionsstiftelsens investeringar i noterade aktier sker indirekt via investeringar i värdepappers­fonder. Fonderna investerar i sin tur i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Pensionsstiftelsen har valt att inte anta principer för aktieägar­engagemang enlig 10 § i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m. m. Detta på grund av att stiftelsen har begränsade resurser att övervaka portföljbolagen.

Placeringsriktlinjer för Visions pensionsstiftelse (pdf)

Hållbarhet och investeringar

EU har åtagit sig att uppnå koldioxid­neutralitet senast år 2050, vilket kommer att kräva en omvandling av det europeiska samhället och dess ekonomi. Som pensionsstiftelse som verkar inom finans­branschen påverkas också vi av denna förändring.

En viktig del av att öka transparens och jämförbarhet är EU:s Disclosureförordning: Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR). Förordningen kräver att vi som finans­marknads­aktörer redovisar hållbarhets­information. Förordningen syftar till att säkerställa att vi är transparenta i hur vi hanterar hållbarhets­risker och negativa konsekvenser för hållbarheten.

Här vill vi ge en god uppfattning om hur Visions pensionsstiftelse arbetar med dessa frågor.

Ansvarsfull kapitalförvaltning och hållbarhetsfaktorer

Som ansvarsfull stiftelse vill vi åstadkomma god avkastning, men även bidra till utvecklingen mot en hållbar värld. Stiftelsen tillämpar både uteslutande kriterier och påverkanskriterier i våra investeringar, som vi har redogjort för ovan.

Hållbarhetsfaktorer är miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Genom våra uteslutande kriterier och påverkanskriterier tar Visions pensionsstiftelse hänsyn till vissa hållbarhetsfaktorer.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Visions pensionsstiftelse har beslutat att inte beakta de huvudsakliga negativa konsekvenserna av våra investerings­beslut för hållbarhets­faktorer, enligt artikel 4.1 (b) i SFDR och EU:s delegerade förordning (EU) 2022/1288.Enligt stiftelsen skulle redovisning av dessa negativa konsekvenser vara oproportionerligt betungande med tanke på stiftelsens storlek, art, omfattning och komplexitet. Vi har beaktat dessa faktorer vid vår bedömning:

 • Stiftelsen tillhandahåller inte finansiella produkter. Enligt den delegerade förordningens preambel (7) tycks det finnas ett större behov av sådan information för slutanvändare av finansiella produkter.
 • Antalet anställda inom stiftelsen är väldigt få, vilket avviker avsevärt från det obligatoriska kravet som gäller för verksamheter med över 500 anställda.
 • Stiftelsen har inga direkta åtaganden gentemot pensions­borgenärer eller mottagare och fungerar bara som en säkerhet. Mot den bakgrunden kan behovet för pensions­borgenärer och destinatärer anses vara mycket begränsat.

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen

Hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrnings­relaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.Hållbarhetsrisker kan därför kategoriseras i klimatrisker, sociala risker och företagsstyrningsrisker.

Klimatrisker kan vidare delas in i två huvudkategorier: fysiska risker och omställningsrisker.

 • Fysiska risker kan exempelvis omfatta händelser som orkaner, översvämningar och skogsbränder. Mer långsiktiga fysiska klimatrisker kan innebära långsiktiga förändringar i klimatet, såsom ökad temperatur och därmed stigande havsnivåer. Om sådana händelser inträffar kan företag som stiftelsen investerar i drabbas av ökade kostnader, intäktsbortfall, minskad lönsamhet och därmed lägre avkastning.
 • Omställningsrisker uppstår som en följd av samhällets övergång till en ekonomi med betydligt lägre koldioxid­utsläpp. Dessa risker kan vara förknippade med politiska eller reglerande beslut (till exempel höjda koldioxid­skatter), teknikbaserade faktorer (företag som är beroende av föråldrad teknik), marknadsrisker (minskad efterfrågan på icke-hållbara produkter) eller ryktesrisker. Alla dessa risker hotar företagens lönsamhet om de inte är förberedda på dessa omställningar.

Samma koncept gäller för sociala risker (där ett företag kan bojkottas efter uppmärksamhet kring barnarbete) och företagsstyrnings­risker (där företagsledare kan fällas för mutor eller penningtvättsbrott), som kan påverka avkastningen negativt.

Hållbarhetsrisker tenderar att visa sig som traditionella placeringsrisker enligt EIOPA (EIOPA-BoS-19-248), såsom marknads­risker, motparts­risker och likviditets­risker men även andra risker såsom operationella, ryktes- och strategiska risker. Hållbarhets­risker beaktas vid bedömning och hantering av dessa risker.

Stiftelsen väger även löpande in hållbarhets­risker i sina investerings­beslut genom att tillämpa vissa standarder och kriterier för våra investeringar. Det minskar stiftelsens sårbarhet mot dessa risker och stärker den långsiktiga hållbarheten.

Stiftelsens förvaltning sker i stor utsträckning av den externa kapital­förvaltaren Nordea Investment Management AB (NIM) som i huvudsak hanterar frågor relaterade till hållbarhetsrisker. Stiftelsen strävar efter att kapitalförvaltaren integrerar hållbarhetsrisker i sin investerings­besluts­process vid utveckling och övervakning av portföljer. Vid genomförande av investerings­analyser, beslutsprocesser och intern styrning beaktas internationella konventioner och normer.

Investeringar av NIM styrs även av NIM:s egna policy för hållbara investeringar, där hållbarhetsfaktorer beaktas vid investeringsbeslut för de fonder där policyn är tillämplig (aktivt förvaltade fonder och så kallade enhanced indexfonder). För att säkerställa grundläggande trygghetsåtgärder anger NIM att de har infört en policy för ansvarsfulla investeringar som förbjuder investeringar i bolag som producerar olagliga vapen eller kärnvapen, samt bolag med exponering mot kolbrytning över ett fördefinierat tröskelvärde. Du kan läsa mer om deras hållbarhetsarbete och styrdokument på deras webbplats.

Legal documents and policies (nordeaassetmanagement.com)

Riktlinjer för ersättning

Stiftelsen tillämpar inte några rörliga ersättningar. Därför innehåller vår ersättningspolicy inga incitaments­­effekter som skulle kunna motverka integreringen av hållbarhets­risker.

Ytterligare information beskrivs i vår ersättningspolicy.

Begär uppgifter och handlingar i pappersform

Har du en utfästelse om pension som tryggas av Visions pensionsstiftelse? Då kan du begära ovanstående uppgifter och handlingar i pappersform, till exempel kopior på stiftelsens stadgar, senaste årsredovisning och placeringspolicy. Kontakta pensionsstiftelsen om du vill ta del av detta.

Kontakta oss

Är du osäker på om du kan vara medlem i Vision? Ta kontakt med Vision Direkt.

Kontakta Vision

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss