• Tomas Svantesson, tillförordnad räddningschef i Herrljunga, hoppas att införandet av civilplikt kan få långsiktiga positiva effekter för hans verksamhet.

Ukraina

Civilplikt införs – det här gäller

23 januari 2023

För första gången sedan 2008 kommer Sverige att införa civilplikt. I första hand är det personer som genomgått utbildningar inom räddningstjänsten som berörs. Men hur förhåller sig civilplikten till krigsplacering?

Civilplikt är en del av lagen om totalförsvarsplikten och går fullt ut att jämställa med värnplikt, förutom att civilplikt inte har militära inslag. Den berör alla svenska medborgare och stadigvarande bosatta i Sverige som är mellan 16-70 år.

Gäller kommunal räddningstjänst

Regeringen har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att förbereda ett återinförande av plikten.

Rent praktiskt innebär det att myndighetens anställda nu måste kontakta omkring 3 000 människor som de senaste tio åren genomgått en räddningstjänstutbildning, för att se om de är fysiskt och psykiskt kapabla att ta an uppdraget att kunna placeras i kommunala räddningstjänster runt om i landet.

Läs mer: Krigsplacerad? Det här gäller för dig 

Kan minska brist på deltidsbrandmän

Tomas Svantesson, tillförordnad räddningschef i Herrljunga, hoppas att införandet av civilplikt kan få långsiktiga positiva effekter för hans verksamhet.  

– Jag ser en stor potential i att civilpliktiga som utbildas för att kunna kallas in vid större händelser som till exempel krig får upp ögonen för räddningstjänstyrket, eftersom vi har en brist på deltidsbrandmän i Sverige. Jag hoppas också att utbildningen de får är utformad så att vi inte behöver utbilda de vidare, utan att vi kan få ut dem som är intresserade i tjänst direkt.  

Krigsplacering kontra civilplikt

Regeringen har meddelat att även andra yrkesgrupper kan komma att beröras, till exempel personal inom hälsa och sjukvård, äldre- och barnomsorg och personer arbetar med väg- och järnvägsunderhåll.   

Sedan tidigare har många offentliga arbetsgivare krigsplacerat hela eller delar av sin personal. Det är inte dessa som kan komma att omfattas av civilplikten.  

 Krigsplacering är ett planeringsverktyg för totalförsvaret för att få koll på vilken personal som finns tillgänglig för att försörja kritiska funktioner under höjd beredskap och krig. Civilplikt däremot gäller även i fredstider och kan tvinga både män och kvinnor att mönstra, genomgå utbildning och bli krigsplacerade på andra orter än den de bor på, säger Erik Lövrup Nordentjell, enhetschef vid avdelningen för rättsligt stöd på MSB. 

Läs mer: Därför blir vissa krigsplacerade

Civilplikten

  • I Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt står det i första och andra paragrafen ”Totalförsvaret är en angelägenhet för hela befolkningen.”
  • Civilplikt motsvarar värnplikten, men omfattar inte stridsuppgifter. Syftet är att se till att viktiga samhällsfunktioner fungerar i kriser.  
  • Senast Sverige hade utbildning för civilplikt var 2008.  

Editionsbanner_teknik.jpg


Relaterade artiklar