• Eva K Halleröd.

Förbundsmöte 2020

Allt stökigare på biblioteken

21 september 2020

Bankman, vårdare, lärare och fritidsledare. Att vara bibliotekarie är långt ifrån vad det varit. Samtidigt utsätts personalen allt oftare för hot, berättar Eva K Halleröd i Göteborg som skrivit en motion till Visions förbundsmöte.

Artikeln uppdaterades 28 sep 2020

På bara några år har arbetsmiljön på folkbiblioteken i Göteborg förändrats drastiskt till det sämre. Hot och våld är vanligt förekommande och i samband med coronavirusets utbrott i våras har situationen eskalerat ytterligare. Det berättar Eva K Halleröd, huvudskyddsombud och ordförande för Vision i Göteborgs kulturförvaltning.

– Biblioteken används ofta som sovplats. Man kommer in när biblioteket öppnar och sover i en fåtölj och det är personalens ansvar att väcka personen som ofta bli arg och irriterad. Eller använder våra toaletter för att tvätta sina kläder eller att gömma narkotika. Det förekommer att besökare är drogpåverkade och ibland används lokalerna som fritidsgård. Det är en hård arbetsmiljö och det är väldigt oroligt på flera bibliotek i staden just nu, säger hon.

Hotat bibliotekspersonal med kniv

Det har förekommit knivhot och andra grova hot av personalen. Bland annat har tiden för dataanvändandet kortats, från en timme till 30 minuter, på grund av corona. Det har gjort att personer som sökt ekonomiskt bistånd blivit utkastade från datorn och ansökan har försvunnit. Frustrationen har gått ut över bibliotekspersonalen.

Även personalens gula västar – som uppmanar besökare att hålla coronasäkert avstånd – har provocerat eftersom man tyckt att personalen verkat otillgänglig.

– Bibliotekarierna är bankmän, socialsekreterare, fritidsledare, lärare och datalärare. De gör väldigt mycket som inte är deras huvudsakliga uppgifter. Jag är orolig för framtiden och att det fortsätter hagla hot om våld mot bibliotekspersonalen, säger Eva K Halleröd och fortsätter:

– Det behövs samordning mellan bibliotek, socialtjänst, fritid och polis då samhällsproblematiken som landat i knät på biblioteksanställda.

En färsk rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att alla landets folkbibliotek varit utsatta för brott och ordningsstörningar under de senaste tolv månaderna. Värst är det för bibliotek som ligger i eller nära städer. Bråk har förekommit på nästan alla bibliotek och hot och trakasserier är vanliga.

Skrivit motion till förbundsmötet

Eva K Halleröd har skrivit en motion till Visions förbundsmöte, som i år hålls digitalt 24-26 september. I motionen skriver hon att ”pressen hårdnar i samhället och människor kräver mer av våra medlemmar på biblioteken samtidigt som bemanningen minskar och arbetsbelastningen ökar, en ekvation som inte går ihop”.

Eva K Halleröd vill att förbundet kraftfullt agerar för en förbättrad arbetsmiljö för de biblioteksanställda. Hon vill även att arbetsmiljön ska uppmärksammas genom olika kanaler, exempelvis opinionsbildning och sociala medier.

I svaret på motionen håller förbundsstyrelsen med om att arbetsmiljön behöver förbättras och att många bibliotek fått axla ett allt större samhällsansvar. Man bifaller Eva K Halleröds förslag om att uppmärksamma arbetsmiljön genom olika kanaler.

Vad det gäller förslaget om att kraftfullt agera för en förbättrad arbetsmiljö så anser däremot styrelsen att frågan redan är besvarad. Den skriver bland annat att Visions skyddsombud och huvudskyddsombud har en nyckelfunktion i det lokala arbetsmiljöarbetet och att Vision redan agerar för att stötta skyddsombuden och för att främja en god arbetsmiljö. Man skriver även att arbetsmiljöproblemen ofta beror på brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet hos arbetsgivaren.

Eva K Halleröd är inte helt nöjd med att förbundsstyrelsen anser att frågan om att kraftfullt agera för en förbättrad arbetsmiljö är besvarad.

– Det här är en jättestor fråga. Det är självklart att vi som skyddsombud lokalt driver på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men någonting behöver man göra från förbundets håll också. Det är först när vi lyfter det här ordentligt som vi kommer åt problemet, då kan politikerna börja ta ansvar då de är ytterst ansvariga för arbetsmiljön. Deras beslut påverkar framtiden, säger hon.

Detta beslutade förbundsmötet

Beslut om motion nr 11 "Biblioteksanställdas arbetsmiljö":

Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att arbeta för att uppmärksamma biblioteksanställdas arbetsmiljö genom olika kanaler (t ex opinionsbildning, sociala medier mm).


Relaterade artiklar