• Lena Hallengren (S).

Arbetsmiljö

Hallengren: "Huvudansvaret ligger på arbetsgivaren"

25 oktober 2019

Situationen på HVB- och LSS-boenden är tuff. Hot, våld och underbemanning är vardag samtidigt som ägarna gräver guld. Vi frågar Socialminister Lena Hallengren (S) vad hon tänker om saken.

Vad ska man göra för att komma tillrätta med hoten och våldet på HVB- och LSS-boenden?

– Huvudansvaret ligger på arbetsgivaren att ordna och utforma arbetsmiljön för att förebygga risker för ohälsa på grund av hot och våld. Det utgör ett allvarligt arbetsmiljöproblem och får aldrig accepteras eller normaliseras.

Vad gör regeringen?

– Arbetsmiljöverkets treåriga nationella tillsyn när det gäller hot och våld inom HVB-hem och LSS-boenden är en del i regeringens arbetsmiljöstrategi för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Och Statskontorets uppdrag att granska missförhållanden i HVB och de statliga ungdomshemmen ska redovisas till Socialdepartementet senast den 22 februari 2020.

Ensamarbete och underbemanning är vanligt förekommande på både kommunala och privata HVB och LSS. Anser du att det behövs mer personal?

– Tillräcklig bemanning är en förutsättning för god arbetsmiljö, och helt avgörande för att både kommunala och privata HVB- och LSS-boenden ska vara attraktiva arbetsgivare. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd behandlar bland annat bemanning och är en utgångspunkt vid IVO:s tillståndsgivning och tillsyn av HVB. Såväl kommunala som privata hem och boenden ska säkerställa en trygg och säker vård och tillgodose de vårdbehov de placerade har.

Betydligt fler av de som jobbar i privata boenden anser att de är underbemannade. Över hälften av huvudmännen som är aktiebolag delar ut pengar till ägarna. Borde dessa pengar användas i verksamheten istället?

– Som Socialdemokrat anser jag alltid att skattepengar ska användas till det som de avsatts för.

Fotnot: Lena Hallengren besvarade frågorna via mejl.


Relaterade artiklar