Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

 • Kvinna med armarna i kors.

Remissyttranden

Vision lämnar synpunkter på förslag från regeringen som de rör de områden Vision arbetar med. Synpunkterna lämnas i ett remissyttrande. Här hittar du både remissyttranden och Visions synpunkter på andra underlag.

Starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier

Vision har yttrat sig över förslag från Utredningen Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier (SOU 2024:1). Vision välkomnar utredningens förslag om att införa en bestämmelse i förvaltningslagen som innebär att en myndighet i beslut till enskild får utelämna beslutsfattarens namn vid risk för hot eller våld. Vision vill dock ha förtydliganden i flera avseenden. I övrigt ansluter sig Vision till TCO:s remissyttrande över utredningen.

Starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier (pdf)

Översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag

Vision har yttrat sig över förslag från utredningen Karenstak och högriskskydd – en översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag (Ds 2023:33). Vision välkomnar utredningens förslag om sänkta trösklar för tillgång till högriskskyddet och ett karenstak. Vision menar dock att detta inte fullt ut kommer att innebära en lösning på problemet att människor tvingas gå till arbetet av ekonomiska skäl när de egentligen borde vara sjuklediga. Vision önskar därför att karensavdraget helt avskaffas.

Remissvar: Karenstak och högriskskydd – en översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag (pdf)

Ett förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämnden

Vision delar ansatsen att stärka samhällets brottsförebyggande arbete men anser att förslaget att socialnämnden ska förebygga och motverka kriminalitet är en utvidgning av socialtjänstens uppdrag. Den utvidgningen behöver sättas i relation till såväl olika kategorier av brott som begås och brottens orsaker, samt socialtjänstens socialt förebyggande uppdrag och ansvar. Vision anser att det i den kommande socialtjänstlagen ska införas ett krav på att socialtjänsten ska arbeta förebyggande och att det inkluderar socialtjänstens del i det brottsförebyggande arbetet. Att socialtjänsten och dess medarbetare har rätt förutsättningar för omställningen är dock en förutsättning för att syftet ska uppnås.

Vad gäller förslaget om att socialnämnden aktivt ska arbeta för att förebygga och motverka kriminalitet bland barn och unga anser Vision att det till stor del ingår i socialnämndens nuvarande ansvar för barn och unga och som ytterligare förstärks genom vårt förslag gällande krav i kommande socialtjänstlag gällande det förebyggande arbetet. Vision är tveksamma om förslaget i sig kommer stärka det brottsförebyggande arbetet.

Vision anser att goda förutsättningar för verksamheterna och medarbetarna i form av kunskapsstöd, implementering, god arbetsmiljö, fungerande samverkan och tillräckliga ekonomiska resurser är avgörande för att stärka såväl socialtjänstens förebyggande arbete som samhällets brottsförebyggande arbete.

Remissvar: Ett förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämnden (pdf)

Remissvar för barn och unga i samhällsvård

Vision har givits möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet För barn och unga i samhällsvård SOU 2023:66.

Vision är överlag positiva till utredarens förslag och anser att de kan bidra till att förbättra samhällsvården för barn och unga. Vision vill särskilt betona vikten av att medarbetare som berörs av förslagen ges goda förutsättningar för kunskapsstöd och kompetensutveckling. Vidare är det för att förslagen ska få genomslag avgörande att de är tillräckligt och långsiktigt finansierade och att det säkerställs att finansiering kommer berörda verksamheter till del.

Remissvar: Barn och unga i samhällsvård (pdf)

Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn

Utredningens uppdrag har varit att utreda frågor som handlar om socialnämnders arbete med barn och om utökade möjligheter att inhämta och utbyta uppgifter inom socialtjänsten för att förebygga brott och stärka skyddet för barn.

Remissvar: Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn (pdf)

Utökade befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem

Vision organiserar inte personer som arbetar inom SiS men däremot många socialpedagoger och behandlingsassistenter som är anställda på HVB-hem och som möter samma målgrupp. Vision organiserar även socialsekreterare och chefer som har ansvar för placeringar på SiS, uppföljningen av dessa och att målen för insatsen för den enskilde uppnås. Vision är positiva till utredningens förslag och ser även behov av utökade befogenheter inom HVB-hemmen för att möjliggöra en trygg, säker och ändamålsriktig vård för både klienter och medarbetare.

Remissvar: Utökade befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem (pdf)

Samsjuklighetsutredningens slutbetänkande

Vision anser att det som en följd av förslaget från utredningens delbetänkande – att hälso- och sjukvården ska ansvara för all vård och behandling för personer med skadligt bruk och beroende – är logiskt att även vård och behandling utan samtycke för målgruppen blir ett ansvar för hälso- och sjukvården.

Om reformen genomförs vill Vision särskilt betona vikten av att säkerställa kompetens­försörjningen så att kompetens­överföring sker från social­tjänst till hälso- och sjukvård. Vision anser även att en tillräcklig och långsiktig finansiering är avgörande för att reformen ska få genomslag i enlighet med utredningens ambitioner.

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del i en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja (pdf)

Äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner

Vision har fått lämna synpunkter på ett betänkande om en äldreomsorgs­lag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner (SOU 2022:47).

Vision håller med om utredningens problembeskrivning och anser att en ny lag kan vara ett steg mot en mer sammanhållen vård och omsorg. Det väsentliga är dock att säkerställa förutsättningar att leva upp till intentionerna i lag­stiftningen i form av resurser och kompetens.

Ett av utredningens mest grundläggande förslag är att lagen ska reglera att verksamhets­nära chefer ska ges de förutsättningar som behövs för ett aktivt och närvarande ledarskap.

Remissvar: Äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner (pdf)

Förslag på reglering kring utbildningen socialpedagog

Myndigheten för yrkeshögskolan vill reglera utbildning för socialpedagog för att säkerställa att alla som jobbar inom yrket har den kompetens för att vården ska hålla en god kvalité.

Vision välkomnar att föreskrifter tas fram gällande utbildningen till socialpedagog och instämmer i myndighetens bedömning att personalen är den viktigaste tillgången. Socialpedagoger arbetar främst inom hem för vård eller boende (HVB), men även inom stödboende, kriminalvård och skolan. Förslaget från myndigheten är en tvåårig utbildning.

Remissvar: Förslag på reglering kring utbildningen socialpedagog (pdf)

IVO vill inför nationellt register

Inspektionen för vård och omsorg vill inför ett nationellt register över HVB, stödboende och särskilda ungdomshem för att kunna ge bättre vård.

Vision är positiva till förslaget då det underlättar för socialsekreterare och deras chefer att matcha individens behov av vård vid placering med ett HVB, stödboende eller särskilt ungdomshem.

Remissvar: IVO register (pdf)

Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten

Vision har gett synpunkter på förslaget kring uppföljning och ger bedömningen av att det kan leda till ökad kvalité och tydlighet för medarbetarna inom socialt arbete.

Krav på uppföljning ska vara god. I promemorian lämnas därför förslag om att införa en sekretess- och tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldighet för utförare i verksamhet enligt socialtjänstlagen. Uppgifter som ska lämnas ut är sådana som socialnämnden behöver för kvalitetssäkring, administration, uppföljning eller utvärdering samt sådana uppgifter som nämnden behöver för att erbjuda en fast omsorgskontakt. Den föreslagna bestämmelsen föreslås träda i kraft samtidigt som eventuella andra ändringar av socialtjänstlagen.

Remissvar: Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten (pdf)

En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2)

Vision har ombetts att yttra sig över betänkandet En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner.

Vision välkomnar förslaget om ett utökat straffrättsligt skydd för vissa utövare av samhällsnyttiga funktioner samt vid journalistisk verksamhet, men anser att skyddet bör inkludera fler grupper som arbetar i samhällets tjänst. Vision ser inget omedelbart behov av en straffskärpning gällande straffbestämmelsen våld eller hot mot tjänsteman och förordar inte en uppdelning i två brott. Vision delar vidare utredningens slutsats att någon förändring av det straffrättsliga ansvaret vid tjänstefel inte bör göras.

Remissvar: En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (pdf)

Samsjuklighetsutredningens delbetänkande

Vision har getts möjlighet att lämna synpunkter på Samsjuklighetsutredningens delbetänkande ”Från delar till helhet”. Vision har deltagit i utredningens arbete genom att ha en representant i utredningens expertgrupp.

Remissvar på Samsjuklighetsutredningens delbetänkande ”Från delar till helhet” (SOU 2021:93) (docx)

Socialstyrelsens rapport: Öppna insatser utan samtycke

Vision har getts möjlighet att lämna synpunkter på Socialstyrelsens rapport Öppna insatser utan samtycke med tillhörande författningsförslag.

Remissvar: Öppna insatser utan samtycke (pdf)

Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59)

Vision synpunkter på förslaget om nationella föreskrifter för utbildningar inom YH med inriktning vårdadministratör

Vision har lämnat synpunkter på förslaget om nationella föreskrifter för utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning vårdadministratör.

Vision synpunkter: Nationella föreskrifter för utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning vårdadministratör (docx)

Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

Vision har getts möjlighet att lämna remissvar på betänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2002:47).

Remissvar: Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (docx)

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88)

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång

Promemorian innehåller kompletterande förslag till betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112). Förslagen gäller lagstiftning för att ge socialnämnden befogenhet att omedelbart kunna placera ett barn i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare när det saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren. Det föreslås också möjlighet till sekretess hos kommuner och regioner för adresser till skyddade boenden samt tydliggörande gällande elevers rätt till skolgång när de vistas i skyddat boende.

Remissvar: Stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende (docx)

Samspel för hälsa

Utredningen har lämnat förslag på en ny modell för att öka regionernas arbete med sjukskrivningstalen. Vision ställer sig liksom utredningen positivt till att genom ett riktat statsbidrag ge landstingen incitament för att på bästa och effektivaste sätt bidra till att sjukskrivna återfå arbetsförmåga och att nya långa sjukfall förhindras. Vision anser dock att inte att utredningens förslag att statsbidragets storlek ska utgå från utvecklingen av sjukpenningtalet i det enskilda landstinget är den rätta vägen att gå.

Remissvar: Samspel för hälsa (pdf)

God och nära hälsa

Remissyttrande God och nära vård – en primärvårdsreform (SOU 2018:39)
Vision har fått möjligheten att lämna remissyttrande över delbetänkandet ”God och nära vård – en primärvårdsreform.

Remissvar: God och nära vård – en primärvårdsreform (docx)

Arbetsanpassning och rehabilitering

Vision önskar delge TCO förbundets synpunkter gällande TCOs svar på förfrågan om synpunkter gällande Arbetsmiljöverkets förslag till de föreskrifter och allmänna råd som är tänkta att ersätta AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering.

Remissvar: Arbetspassning och rehabilitering (pdf)

En karensdag mindre

Antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen har sedan försäkringens tillkomst varierat. Sedan 2009 har antalet karensdagar varit sju till antalet. Regeringen föreslår nu en sänkning av antalet dagar till sex.

Vision ställer sig positivt till förslaget. Vision samarbetar i detta remissförfarande med TCO och yttrar sig därmed till TCO.  

Remissvar: En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen (pdf)

Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre

Regeringen beslutade den 25 juni 2015 att tillsätta en särskild utredare för att ta fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen (dir. 2015:72). Utredaren ska, enligt direktiven, i analyser, överväganden och förslag redovisa konsekvenser för jämställdhet och för en jämlik äldreomsorg. I utredningen finns följande områden med:

• Högre kvalitet och effektivitet
• Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser
• Tryggad personalförsörjning
• Översyn av särskilda boendeformer
• Flexibla former för beslut om äldreomsorg
• Användning av välfärdsteknologi.

Utredningen är mycket omfattande varför Vision valt att fokusera på några angelägna områden.

Remissvar: Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre (pdf)

Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

TCO är remissinstans för förslaget att ersätta karensdagen med ett karensavdrag. Vision delger därmed TCO förbundets synpunkter.

I promemorian föreslås ett införande av ett lagstadgat karensavdrag i sjukförsäkringen. Avdraget ersätter den nuvarande karensdagen. Karensavdraget ska i princip motsvara karensdagen beloppsmässigt.

Syftet med ett införande av ett karensavdrag är i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Vidare är syftet med ett karensavdrag att avdraget blir detsamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. 

TCO har under lång tid verkat för att införa karensavdrag istället för karensdag. Vision ställer sig därmed positivt till förslaget att ersätta karensdagen med ett karensavdrag. Vision föreslår att grundregeln ska vara avdrag enligt förslaget men vid sjukfrånvaro del av dag ska enbart denna första dag utgöra karens.

Remissvar: Karensavdrag – en mer rättvis självrisk (pdf)

Yttrande gällande TCOs remissvar på SOU 2017:25

TCO är remissinstans för remissen. Vision delger därmed TCO förbundets synpunkter. Syftet med översynen är att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att få skador godkända som arbetsskada. Utredningen har också haft i uppdrag att se över och förtydliga vissa försäkringsregler.

I betänkandet föreslås en rad åtgärder för att stärka Försäkringskassans kunskap kring arbetsskador och de skillnader som finns mellan män och kvinnor. Vidare föreslås en skyldighet för försäkringskassan att inhämta ett läkarutlåtande för utredning om rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Vision ser positivt på förslaget att Försäkringskassan får ett utökat ansvar för att inhämta läkarutlåtande, men ser det inte som tillräckligt. En lösning skulle kunna vara att man inför en fast prövningstidpunkt.

I betänkandet föreslås en ny förmån – rehabiliteringsersättning vid arbetsskada. Vision föreslår att försäkrade som omfattats av förmånen maximal tid, 12 månader under max tre år, med automatik ska få information om möjligheten att söka livränta. I utredningen föreslås att reglerna för omräkning av livränta ändras från att ett särskilt indexeringstal används till att istället använda inkomstindex. Vision välkomnar förslaget arbetsskadelivränta årligen ska räknas om med förändring i inkomstindex. På det sättet knyts omräkningen till den allmänna inkomstutvecklingen i samhället. 

Remissvar: Samlad kunskap, stärkt handläggning (pdf)

Ändring av beräkning av arbetsskadelivränta

Visions yttrande till TCO, angående TCO:s remissvar på Socialdepartementets förslag till förändring av beräkning av arbetsskadelivränta.

Yttrande över Socialdepartementets PM, 11 november 2016 angående beräkning av livränta. Socialdepartementet föreslår en förändring av lagstiftningen när det gäller att räkna fram vilken inkomst man förlorar om man inte kan arbeta fullt eller tvingas byta arbete på grund av en arbetsskada. Departementet föreslår att semesterersättningen ska kunna räknas fram genom en schablon istället för i exakta siffror.

Då fördelarna överväger nackdelarna ställer sig Vision positivt till förslaget. Det bör dock lämnas en möjlighet för den som förlorar på förändringen att kunna få ersättning för den exakta förlusten. Själva lagtextens formulering bör ändras så att sättet att räkna fram schablonen på förtydligas.

Remissvar: Ändring av beräkning av arbetsskadelivränta (pdf)

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna Ds 2016:41. TCO är remissinstans och Vision delger därmed TCO förbundets synpunkter.

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende

Socialstyrelsen har gett Vision möjlighet att lämna synpunkter på myndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende (diarienummer 1953/2016).

I detta yttrande redogörs för Visions ställningstagande till Socialstyrelsens förslag till författning som syftar till att precisera vad stödboende innebär samt att säkerställa att insatsen är trygg, säker och av god kvalitet. 

Vision har acceptans för svårigheten i att utforma föreskrifter och allmänna råd för en helt ny boendeform. Förutsättningarna för verksamheterna kan skilja diametralt. Förbundet välkomnar därför att Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fått i uppdrag att följa upp och utvärdera den nya placeringsformen. Vi står gärna till tjänst med den kunskap om verksamheten som våra medlemmar, föreståndare och personal på boenden samt ombudsmän förmedlar till förbundet. Vi deltar gärna i eventuella samråd i samband med del- och slutredovisning.

Vision ser även gärna att föreskrifter och allmänna råd för Stödboende kompletteras och förtydligas utifrån de iakttagelser som görs i myndigheternas uppföljning av boendeformen. Det gäller i synnerhet ur aspekten trygghet, säkerhet och god kvalitet i relation till bemanning.

Remissvar: Föreskrifter och allmänna råd om stödboende (pdf)

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende

Socialstyrelsen har gett Vision möjlighet att lämna synpunkter på myndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende (HVB).

Socialstyrelsens förslag till ny författning syftar till att förstärka kvaliteten på HVB. I detta yttrande redogörs för Visions ställningstagande till myndighetens förslag. Och hur föreskrifterna och allmänna råd kan tjäna det uttalade syftet att skapa verksamheter som präglas av trygghet och säkerhet för de inskrivna personerna.

Remissvar: Föreskrifter och allmänna råd om HVB (pdf)

Högre utbildning under tjugo år

Yttrande över remiss: Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70).

Vision stödjer i stort sett de förslag som utredaren presenterar. Men efterfrågor både fler och skarpare förslag för att öka samverkan mellan lärosätena och arbetslivet. Vision lämnar följande synpunkter och tillägg till förslagen:

 • De samverkansarenor som skapas bör ha ett tydligt uppdrag att leverera konkreta förslag som syftar till att skapa balans mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov.
 • De samverkansarenor som skapas mellan olika parter på arbetsmarknaden bör inte begränsas till diskussioner om dimensionering utan också hantera frågan om arbetslivsanknytning.
 • Samverkansarenorna bör ha ett tydligt uppdrag att se över vad som kan göras för att undvika att det utbildas för många personer inom vissa områden.
 • Högskolans uppdrag att erbjuda alla studenter arbetslivsanknytning bör skärpas.
 • Lärosätena bör i årsredovisningen till regeringen redovisa hur de arbetar för att säkerställa en god arbetslivsanknytning i alla utbildningar.
 • Resurstilldelningssystemet bör ses över.
 • Tillfälliga kvalitetssatsningar på HSJT-utbildningar bör omvandlas till en permanent höjning av ersättningsbeloppen.
 • Det kan finnas skäl att se över om fördelningen mellan kurser och program är välavvägd inom olika områden.

Remissvar: Högre utbildning under 20 år (pdf)

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal

Visions underremissvar avseende delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, SOU 2015:78.

Remissvar: Upphandling och kollektivavtal (pdf)

Kvicksilver och amalgam inom tandvården

Angående TCOs remissvar gällande Förslag till upphävande av allmänna råd om kvicksilver och amalgam inom tandvården (AFS 1989:7).

Arbetsmiljöverket vill som ett led i sitt förenklingsarbete ta bort de allmänna råd som finns om hantering av kvicksilver i form av amalgam i tandvården. Som skäl för detta uppger man att då nyinsättningen av amalgam i Sverige är i det närmaste obefintlig och endast sker på speciella enheter behövs inte de allmänna råden längre. Arbetsmiljöverket har också varit i kontakt med Sveriges Tandläkarförbund som uppgett att rutinerna för hantering av amalgam i befintliga lagningar fungerar tillfredsställande. Förslaget att ta bort de allmänna råden om amalgam har skickats ut för att till exempel fackförbund och andra ska kunna ge sin syn på det. Vision har skickat in synpunkter till TCO som sedan har skrivit ett svar till Arbetsmiljöverket.

Vision ser att de allmänna råden är betydelsefulla och bör finnas kvar. Visserligen är de inte några bindande föreskrifter, men de ger arbetsgivare och anställda information och ledning. De inskärper också vikten av att amalgam hanteras med största försiktighet. De amalgamfyllningar som patienterna redan har kommer att behöva hanteras under lång tid framöver inom tandvården. Arbetsmiljöverket har redan under utredningen haft kontakt med Sveriges Tandläkarförbund, men den stora gruppen tandsköterskor är inte tillfrågad. Man kan därmed också ifrågasätta genderperspektivet i utredningen.

Remissvar: Kvicksilver och amalam inom tandvården (pdf)

Psykiatrisk tvångsvård

Vision har yttrat sig om betänkandet "Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd" (SOU 2012:17).

Syftet med utredningen har varit att föreslå en ny lagstiftning som uppfyller både etiska, medicinska och juridiska krav när det gäller tvångsomhändertagande av personer med psykiatrisk sjukdom.

Vision anser det av största vikt att se hela den psykiatriska vården som en helhet. En öppen och tillgänglig vård som också har resurser att möta tidiga behov är ett viktigt led i att undvika tvångsåtgärder. För att ge personer med psykiatriska funktionsnedsättningar ett heltäckande och sammanhållet stöd krävs samverkan mellan huvudmännen.

Många av Visions medlemmar arbetar inom äldreomsorgen, och Vision vill därför peka på vissa svårigheter kring tvångsåtgärder mot en demenssjuk person. Där finns det gråzoner som måste lösas.

Ansvarsfördelningen kring personer som både har en psykisk störning och ett omfattande missbruk har länge varit ett problem. Vision ser socialtjänstens fortsatta ansvar för personer med missbruk och beroende som nödvändig.

Det nya lagförslaget kan innebära att psykiatrin får möta en blandad målgrupp med olika behov. Bemötandet, synsättet och vården måste mer tydligt styras av ett individuellt synsätt.

Sammanfattningsvis är det svåra frågor och dilemman som ryms inom den psykiatriska tvångsvården. Intressekonflikten är tydlig mellan den egna självbestämmanderätten, det bedömda vårdbehovet och behovet av skydd. Det viktiga är att ett tidigt stöd i öppenvården fungerar genom att det finns platser för vårdsökande och inte enbart ett fåtal akutplatser, där läkarna tvingas till svåra prioriteringar. För att finna de bästa vårdalternativen bör behandlingsallianser etableras, där personal, närstående och den enskilde i samspel utformar den bästa vården och behandlingen.

Remissvar: Psykiatrisk tvångsvård (pdf)

Jobbstimulans och ekonomiskt bistånd

I augusti lämnade Vision ett svar till socialdepartementet på en remiss om jobbstimulans och ekonomiskt bistånd.

Utredningen förslår två förändringar i Socialtjänstlagen:

 • Den första är att bara 75 procent av arbetsinkomsten ska ingå vid beräkningen av rätten till försörjningsstöd, för att öka drivkrafterna till att ta ett arbete.
 • Det andra handlar om vilka möjligheter kommunen har att anvisa personer som får försörjningsstöd, till av kommunen anordnad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. I dag finns möjligheten för personer under 25 år, men utredningen föreslår att det ska gälla personer i alla åldrar. Detta för att de flesta som får försörjningsstöd får det på grund av brist på arbete.

Vision anser att arbete, praktik och utbildning är avgörande delar för att minska människors beroende av socialtjänsten och istället göra dem delaktiga i samhället. Politiker, myndigheter och arbetsmarknadens parter måste gemensamt arbeta för att möjliggöra det och eliminera hinder.

Vision stödjer de föreslagna förändringarna i Socialtjänstlagen. Men poängterar även vikten av goda arbetsmarknadsvillkor. Förslaget får inte medföra att socialtjänstens arbete med de grupper som står långt från arbetsmarknaden reduceras.

Remissvar: Jobbstimulans (pdf)

Upphandlingsutredningen

Vision har lämnat synpunkter på ”På jakt efter den goda affären”, delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Utredningens uppdrag är att utreda om dagens regelverk räcker till för att upphandlarna ska kunna göra goda affärer, genom att:

 • tillvarata konkurrensen på marknaden 
 • använda sin köpkraft till att förbättra miljön, ta social och etisk hänsyn 
 • verka för ökade affärsmöjligheter för små och medelstora företag 

Remissvar: Upphandlingsutredning (pdf) 

Hemsjukvård

Vision har lämnat synpunkter på förslag från utredningen "En nationell samordnare för hemsjukvård" (SOU 2011:55).

Utredningens uppdrag har varit att stödja landsting och kommuner i processen att överföra ansvaret för hemsjukvård från landsting till kommunerna.

Remissvar: Hemsjukvård (pdf)

Remissvar från TCO

Vision är medlemmar i Tjänstemännens centralorganisation (TCO), som också svarar på förslag från regeringen. TCO:s remissvar och remissyttranden hittar du på deras webbplats.

Remissvar (tco.se)

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera (via.tt.se)

Pressbilder

Söker du pressbilder från Vision? Du hittar bilderna i vårt pressrum hos ViaTT.

Pressrum Vision (via.tt.se)

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss