• "Ledarskapet har väldigt stor betydelse inom äldreomsorgen, det ser vi inte minst nu under den pågående pandemin", säger socialminister Lena Hallengren (S) till Chefen i Fokus.

Coronaviruset

Socialministern: Ledarskapet har stor betydelse under corona

1 juni 2020

Cheferna har glömts bort i regeringens satsningar på äldreomsorgen, anser Vision. I förra veckan lyfte förbundsordförande Veronica Magnusson frågan hos socialministern.

Regeringen har nyligen satsat miljarder i det så kallade äldreomsorgslyftet, pengar som ska gå till kompetensutveckling och fasta heltidsanställningar inom äldreomsorgen. Men cheferna har glömts bort, menar Visions förbundsordförande Veronica Magnusson, som träffade socialminister Lena Hallengren (S) i förra veckan.

– Det är bra att regeringen har äldreomsorgen i fokus, men vi hävdar att den måste väga in chefers situation, annars kommer vi inte komma tillräckligt långt i att stärka verksamheten, säger Veronica Magnusson, som lämnade tre förslag till vad regeringen kan göra när hon träffade Lena Hallengren.

Läs mer: Färsk undersökning visar att chefer behöver mer stöd

Lämnade 3 förslag till Hallengren

Ett är att ge statsbidrag till de kommuner som inför ett normtal för antal medarbetare per chef och som kan redovisa jämställda förhållanden för chefer.

Ett annat är att införa obligatorisk befattningsutbildning för att stärka positionen för första linjens chefer.

Det tredje och – enligt Veronica Magnusson – det viktigaste förslaget är att regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra en långsiktig tillsynsinsats inom äldreomsorgen i syfte att trygga enhetschefernas organisatoriska förutsättningar.

Hallengren: "För tidigt att uttala sig"

– Ledarskapet har väldigt stor betydelse inom äldreomsorgen, det ser vi inte minst nu under den pågående pandemin. Och Visions förslag verkar både genomarbetade och väl avvägda. Men huruvida förslagen kommer att genomföras är för tidigt att uttala sig om, skriver Lena Hallengren i ett mejlsvar till Chefen i fokus.

Hon påpekar dock att regeringen redan i november 2019 gav en nationell samordnare i uppdrag att bland annat stödja kommunerna i erfarenhetsutbyte om framgångsrikt ledarskap och nya arbetssätt som bidragit till en god arbetsmiljö.

Regeringen har också lämnat ett uppdrag till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys om att stärka förutsättningarna för strategisk ledarskapsutveckling inom kommunalt finansierad vård och omsorg.

Båda uppdragen ska redovisas första halvåret 2021.

– Det är dock främst ett arbetsgivaransvar och regeringen hyser stora förhoppningar om att kommunerna tillsammans med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) kommer att vara vägledande i dessa frågor, skriver Lena Hallengren vidare.

"Förutsättningarna är en skamfläck"

Att ansvaret vilar tungt på arbetsgivarna håller Veronica Magnusson med om.

– Men eftersom kommuner under så lång tid gett chefer så dåliga förutsättningar behövs styrning och insatser från statligt håll för att komma igång. Chefernas förutsättningar i äldreomsorgen är en skamfläck i ett land som strävar efter en jämställd arbetsmiljö, säger hon.

Läs mer: Vision uppmanar chefer inom äldreomsorg att returnera arbetsmiljöansvar

Veronica Magnusson skrev nyligen ett öppet brev i frågan, som riktade sig till både Lena Hallengren och SKR:s ordförande Anders Knape. Chefen i fokus har försökt att nå även den sistnämnda för en kommentar, som dock delegerat uppgiften till Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik.

– Vi tycker det är positivt att Vision uppmärksammar situationen för cheferna, och delar bilden om vikten av att ge dem stöd är prioriterat. Men det är ingen motsättning med vår och regeringens satsning på kompetensutveckling av chefernas medarbetare.

Nej, men poängen är att det saknas satsningar på cheferna.

– Vi håller med om att det behöver byggas en hållbar struktur för chefer, och det är bland annat därför som partsgemensamma Suntarbetsliv sedan tidigare har tagit fram Chefoskopet, som riktar sig till ledningarna i kommunerna.

Och att SKR skulle gå ut och tala om för varje kommun hur många medarbetare chefer ska ha är ingen bra idé, menar Caroline Olsson.

– Vi uppmuntrar arbetsgivarna i denna viktiga fråga och hjälper dem att jobba med den. Men det finns olika sätt att lösa det på. Vi tror inte på att ”one size fits all”.

Läs mer: IVO konstaterar allvarliga brister inom omsorgen