Coronaviruset

IVO: Allvarliga brister i omsorgen

28 maj 2020

Utmaningarna för chefer inom omsorgen för att minska risken för smittspridning är tuffa. Och nu har IVO sett allvarliga brister i flera verksamheter. Men på många håll har åtgärder gjorts.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjorde under april månad en tillsyn som bygger på samtal med drygt tusen enhetschefer inom äldreomsorgen och LSS. Syftet har varit att visa på utmaningar som verksamheterna brottas i kampen mot smittspridningen av covid-19, men också för att få en bild av vilka åtgärder som gjorts.

Många chefer vittnar om svårigheter med att planera bemanningen och känner oro för att kunna skapa en uthållighet i bemanningen på längre sikt.

Att hantera den stora mängden information och se till att medarbetare är uppdaterade med rätt information, är en annan utmaning för cheferna. Flera av dem tipsar om täta avstämningar med sina medarbetare som en lösning. Det kräver möjlighet till ett närvarande ledarskap, något som också är avgörande för att kunna prioritera i det dagliga arbetet och för att kommunicera rutiner om exempelvis hygien, enligt chefernas svar i IVO:s tillsyn.

Nu håller IVO på med en fördjupad tillsyn av verksamheterna, och har noterat allvarliga brister på en tiondel av dem. Det handlar bland annat om hygienrisker och svårigheter att skilja smittade brukare fån icke smittade, uppger Dagens Nyheter.

Åtgärder som chefer gjort för att minska smittspridning:

  • Inrättat krisledningsgrupper med dagliga avstämningar till alla medarbetare
  • Tagit fram handlingsplaner för olika scenarier
  • Skolat in fler personal
  • Avdelat medarbetare för vissa brukare
  • Sett till att vikarier och timanställda knutits till en verksamhet i stället för flera
  • Utformat rutiner och kontinuerliga utbildningar kring hygien och skyddsutrustning
  • Inventerat och säkerställt tillgång till skyddsutrustning och hygienartiklar
  • Avskilt brukare med och utan smitta
  • Påmint medarbetare att stanna hemma vid sjukdomssymtom
  • Tagit fram information på olika språk