• Kommunen skjuter budbäraren istället för att rätta till problemen inom socialtjänsten, anser Yasra Delpisheh. I oktober förra året larmade hon och Sara Hernandez om att barn och unga for illa i Båstad.

Arbetsrätt

Visselblåsare stämmer Båstad kommun

20 maj 2020

Yasra Delpisheh stämmer sin arbetsgivare för repressalier mot visselblåsare. Hon kan bli den första i landet som får sitt fall prövat av domstol. "Den som avslöjar missförhållanden blir inte populär", säger hon.

Före jul trädde Yasra Delpisheh och Sarah Hernandez fram i Tidningen Vision och berättade om sina erfarenheter som visselblåsare. Då var de fortfarande anställda av Båstad kommun och hoppades kunna bygga upp en fungerande verksamhet på enheten för barn och unga.

Nu, ett halvår senare, har Sara Hernandez blivit utköpt för 12 månadslöner och Yasra Delpisheh uppsagd. Den 20 maj lämnade Yasra Delpisheh in en stämningsansökan till Malmö tingsrätt. Hon är en av de första i landet som stämmer en arbetsgivare för överträdelse av visselblåsarlagen och kan bli den första som får sitt fall prövat av domstol. I ett par tidigare fall har parterna kommit överens innan en domare behövt avgöra tvisterna.

– Oss veterligen finns ännu ingen rättspraxis när det gäller visselblåsarlagen, säger Per Larsson, huvudsekreterare i regeringens pågående utredning om genomförande av EU:s visselblåsardirektiv.

Uteblivna lex Sarah-anmälningar

Här är en kort resumé av vad som hände i Båstad med början den 1 april förra året:

Då tillträdde Yasra Delpisheh som chef för enheten barn och unga och ett par månader senare började Sara Hernandez som förste socialsekreterare.

De upptäckte snabbt att det fanns stora brister i verksamheten och att barn riskerade att fara illa på grund av utebliven eller felaktig handläggning. Det fanns ärenden som borde ha lex Sarah-anmälts men lämnats därhän, till exempel flickor som utsatts för hedersrelaterat våld men tvingats stanna hos sina familjer. När de gick tillbaka såg de att missförhållandena pågått länge.

Rapport ignorerades

De skrev en rapport som de lämnade till nästa chefsnivå i förvaltningen utan att någonting hände. Till slut gav de rapporten till ordföranden för den ansvariga nämnden. Då blev den diarieförd, offentlig och uppmärksammad av media.

Visselblåsningen ledde nu till flera utredningar, att chefer slutade och att Inspektionen för vård och omsorg kom på besök.

Men Båstad är en liten kommun där det finns många lojaliteter bland personer på olika positioner. Yasra Delpisheh och Sara Hernandez hade rört upp känslor och mötte motstånd hos både arbetsledning och fack.

Stängdes av från arbetsplatsen

I slutet av januari gjorde Vision och Kommunal en så kallad 6:6a-anmälan till arbetsgivaren med krav på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och arbetsbelastningen inom individ- och familjeomsorgen. Arbetsgivarens svar blev att ge företagshälsovården i uppdrag att genomföra en arbetsmiljökartläggning. Samtidigt flyttade man på visselblåsarna med motiveringen att de kunde störa kartläggningen.

Sedan den 3 februari har Yasra Delpisheh varit avstängd och Sara Hernandez haft andra arbetsuppgifter. Och nu är alltså den förra uppsagd och den senare utköpt.

Jag tror att vi hade kunnat bygga en rättssäker socialtjänst i Båstad om vi fått stöd uppifrån.

Yasra Delpisheh

 

Enligt Yasra Delpisheh finns det anställda på enheten för barn och unga som uppskattar hennes och Sara Hernandez  insatser. Detta stöds av arbetsmiljökartläggningens rapport, som Tidningen Vision tagit del av. Den beskriver två subgrupper på enheten – en som tycker att Yasra Delpisheh är tydlig och har modet att ta itu med frågor som ingen har velat ta i på länge och en som saknar förtroende för henne som chef och vill börja om med ny.

– Jag tror att vi hade kunnat bygga en rättssäker socialtjänst i Båstad om vi fått stöd uppifrån. Men kommunen hade bestämt sig för att göra sig av med mig och när det inte gick på något annat sätt blev det genom en uppsägning på grund av arbetsbrist, säger hon.

Bröt upp skåpet

Yasra Delpisheh är jurist och arbetsbristen motiveras med att  man bara ska ha socionomutbildade som chefer i individ- och familjeomsorgen. Hon anser att detta är ett svepskäl och att hon blivit utsatt för repressalier för att hon visslade.

I stämningsansökan räknas repressalierna upp:

”…utökad arbetsbörda, undanhållande av information, utfrysning, brister i bemötande, ryktesspridning, ändrade arbetsuppgifter, intrång i förvar (arbetsgivaren bröt upp hennes skåp, reds anm), avstängning och slutligen uppsägning med arbetsbrist som förevändning.”

Kräver skadestånd

Yasra Delpisheh och hennes juridiska ombud yrkar nu att tingsrätten förklarar uppsägningen som ogiltig och att hon ska få skadestånd från Båstad på 200 000 kronor.

Hon ger sin analys av det som hänt:

– Sara och jag agerade för att göra det bättre för barn och unga och nu har vi blivit straffade för det.

Erik Lidberg är kommundirektör i Båstad. Han hänvisar till IVO som, enligt honom, konstaterat att Yasra Delpisheh och Sara Hernandez inte är några visselblåsare utan bara har gjort sitt jobb när de uppmärksammat ärenden som borde ha lex Sarah-anmälts. I övrigt vill han inte kommentera stämningsansökan.

Är det inte bakvänt att de som gjort sitt jobb måste gå?

– Om man bara fokuserar på dem kanske det verkar så. Men vi hade en speciell situation med en kraftig reaktion bland personalen och vi måste få verksamheten för barn och unga att fungera. Vi har lagt ner jättemycket arbete på att organisera om socialtjänsten och har fått byta ut flera personer för att få en väl fungerande individ- och familjeomsorg. Det är vi inte stolta över men vi har varit tvungna, säger Erik Lidberg.

Detta är visselblåsarlagen

  • Trädde i kraft 1 januari 2017 och omfattar både offentlig- och privatanställda.
  • Heter egentligen Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden,
  • Med ”allvarliga missförhållanden” avses sådant som utgör brott med fängelse i straffskalan eller jämförbara missförhållanden som inte har fängelse i straffskalan.
  • Arbetstagare som utsatts för repressalier i strid med lagen kan ha rätt till skadestånd för både ekonomisk förlust och kränkning.

Relaterade artiklar