Stress

Ständigt stressad

2 november 2015

Åtta av tio chefer slits varje dag ­mellan olika krav i arbetet. Lika många känner att de skulle behöva klona sig för att kunna vara på två ställen samtidigt, ­visar en studie med 600 chefsmedlemmar i Vision.

Pressen på chefer är hård. Hela åtta av tio känner ofta eller nästan alltid att de inte hinner med det de borde på jobbet och att det uppstår situationer där de måste göra flera saker samtidigt. Lika många upplever att det förekommer störande avbrott i arbetet och att det uppstår slitningar mellan administrativt arbete, verksamhetsutveckling och kontakten med medarbetarna. Många hinner heller inte ägna sig tillräckligt åt verksamhetsutveckling. Det visar den ännu inte publicerade studien bland drygt 600 chefsmedlemmar i Vision som ett forskarteam vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet står bakom.

– Om folk befinner sig i en sådan här situation under lång tid sliter det ner dem. Cheferna har en hög press på sig, säger Gunnar Aronsson, professor vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet och en av forskarna bakom studien.

Dessutom har cheferna en hög sjuknärvaro, det vill säga de är på jobbet även när de inte borde vara det. Närmare hälften har under det senaste året varit på jobbet mellan två till fem gånger eller fler än fem gånger trots att de borde varit hemma och kurerat sig.

– En hög sjuknärvaro utgör en risk för hälsan och kan bli till hög sjukfrånvaro i framtiden, konstaterar Gunnar Aronsson.

Den största chefsgruppen i rapporten är enhetschefer inom vård och omsorg, som jobbar i en kommun. Personalgrupperna är stora för de flesta, majoriteten har personalansvar för mellan 20 och 100 medarbetare.

– Har man 20 till 49 medarbetare under sig uppstår hela tiden situationer som du måste lösa. Chefen blir en fixare som får lösa olika problem hela tiden. Det verkar vara något som utgör en väldigt stor del av belastningen, säger Gunnar Aronsson.

Andra stressmoment är att de flesta tycker att de får ägna för mycket tid åt administration, dokumentation och möten.

– Man anar att de här arbetsuppgifterna kanske inte skulle behöva göras om arbetsorganisationen och tekniken fungerade bättre, säger Gunnar Aronsson.

Men trots allt detta känner sig drygt åtta av tio generellt sett nöjda med sitt arbete och nästan hälften vill fortsätta att jobba som chef på samma nivå som de gör i dag.

– Räddningen är att de verkar vara bra på att stänga av tankar på jobbet på fritiden och att sätta gränser. De har helt enkelt en bra gränssättningskompass. Jobbet verkar
inte ha invaderat fritiden, säger Gunnar Aronsson.

Sju av tio tycker att de själva har kontroll över gränserna mellan arbete och privatliv. Majoriteten känner sig också utvilade och återhämtade efter ledigheter och semestrar och fyllda av energi under arbetsdagen. För att klara av att hantera en sådan här arbetsbelastning är det viktigt att slå vakt om sin återhämtning, konstaterar Gunnar Aronsson.

Drygt 90 procent av cheferna tycker också att de kommer mycket eller ganska bra överens med sina medarbetare och nästan 70 procent uppger att de har en öppen och tillitsfull relation till sin närmaste chef. Majoriteten tycker också att det de gör i sitt liv känns värdefullt och värt besväret, något som i forskningssammanhang brukar definieras som ”känsla av sammanhang och mening” och visat sig ha stor betydelse för hur man klarar av att hantera pressande situationer.  Dessutom är det ganska många, 65 procent, som motionerar regelbundet eller då och då och de flesta sover också ganska bra.

– Det här verkar vara en grupp som ser till att ta vara på sig och lever en stabil tillvaro. Något som också gör att man klarar belastning i jobbet bättre, säger Gunnar Aronsson.

Expertens lösningar på 5 problem

Visions arbetsmiljöexpert Carola Löfstrand ger sina bästa råd om hur man kan minska stressen:

Problem: Hög sjuknärvaro.
Lösning: Skapa rutiner för korttidsfrånvaro, det är grundläggande. Till exempel att någon går in och kollar e-posten och tar hand om akuta arbets­uppgifter som inte kan skjutas upp ens ­någon dag, exempelvis hitta vikarier för medarbetare som blivit sjuka och inrapportering i lönesystem.

Problem: För mycket administration.
Lösning: Satsa på att ge cheferna ett administrativt stöd. Till exempel i form av en administratör som kan sköta delar av tidrapportering, schemaläggning, reseräkningar och inrapportering i affärs- och ekonomisystem och journalsystem. Eller använd IT-skyddsronder för att hitta förbättringar i befintliga IT-system så de strular mindre och blir mer användbara.

Problem: För många möten.
Lösning: Fundera kring vilket syfte varje möte har. Om det till ­exempel rör sig om ett informationsmöte, och inte beslutsmöte, kanske en medarbetare kan gå i stället. Man kan också ha telefonmöten om det är kortare saker som ska avhandlas.  Skapa meningsfulla och effektiva möten genom att se till att underlaget är väl förberett och att det i förväg framgår vilka beslut ni ska ta ställning till.

Problem: Att känna att man aldrig hinner det man ska och alltid är på fel ställe.
Lösning: Begränsa antalet medarbetare varje chef har ­per­sonalansvar för. Vision driver att det ska finnas ett maxtak på 25 medarbetare per chef.

Problem: Chefen tar på sig en hjälte/martyrroll.
Lösning: Det är lätt att som chef omedvetet gå in i en martyr/hjälteroll och bli den som får allt på sitt bord. Det kan man stävja genom att öka medvetenheten om den kultur som råder på arbetsplatsen och bland cheferna. Bilda till exempel ett chefsnätverk där man kan diskutera frågorna tillsammans med andra chefer och vad ett sådant beteende kan leda till i förlängningen.