• Socialsekreteraren Lisa Magnusson (till vänster) och enhetschefen Helena Borin (till höger) som arbetar i Norrköpings kommun kom båda i kontakt med ärendet Lilla hjärtat.

Arbetsmiljö

Socialsekreterare: ”Lex Lilla hjärtat hade inte räddat Esmeralda”

25 mars 2021

Utredningen om Lex Lilla hjärtat är klar. Tanken är att tragedier som den då 3-åriga Esmeralda dog aldrig ska kunna upprepas. Men även om förslagen är ett steg i rätt riktning hade de inte hjälpt Lilla hjärtat, anser chefen över de socialsekreterare som arbetat med fallet.

Utredarens förslag är tänkt att stärka familjehemsplacerade barns rättigheter i samband med att beslut fattas om att barnet ska lämna familjehemmet och istället bo med sina vårdnadshavare (oftast de biologiska föräldrarna).

Bakgrunden till att utredaren fått i uppdrag att se över detta är det som hände Esmeralda. Hon var en liten flicka som omhändertogs redan på bb, eftersom föräldrarna missbrukade och hade psykiska problem. Flickan fick kort därefter komma till ett familjehem där hon bodde under två och ett halvt år. Men en kammarrättsdom upphävde placeringen mot socialtjänstens vilja. En tid efter att hon flyttats till sin biologiska mamma hittades flickan död.

Förslagen i utredningen innebär bland annat att:

  • Socialtjänsten ska se till att barnet inte lämnar familjehemmet förrän de omständigheter som gjorde att barnet omhändertogs har förändrats på ett ”varaktigt och genomgripande sätt”.
  • Socialtjänsten bli skyldig att under sex månader följa upp hur barnet har det hos de biologiska föräldrarna. Socialtjänsten ska då kunna prata med barnet utan att de biologiska föräldrarna går med på det eller är med. Det finns också möjlighet för socialtjänsten att besluta att de biologiska föräldrarna ska lämna drogtester inför att barnet ska flyttas till dem. Men beslutet om drogtest ska kunna överklagas.
  • Förslagen innebär också att barnets bästa inte blir ett eget rekvisit, det vill säga ett villkor som måste vara uppfyllt för att lagen ska kunna tillämpas inför en bedömning om barnet ska flyttas eller inte.

Helena Borin är enhetschef för barn- och ungdomsverksamheten i Norrköpings kommun och chef över de handläggare som jobbat med Esmeraldas fall. Hon tycker att förslagen går i rätt riktning.

– Det är i högre utsträckning barnets bästa man beaktar. Det är bra att det kommer stå i lagtexten att omständigheterna ska ha förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt innan barnet får flytta från familjehemmet. Och att vi blir skyldiga att följa upp hur det går under sex månader, även om jag tycker att det är för kort tid, säger hon.

Hade utredarens förslag gjort någon skillnad för Esmeralda?

– Nej, i det enskilda fallet hade de troligen inte det. Om vi skulle få möjlighet att göra drogtester och oanmälda hembesök även efter att barnets flyttats hade det kunnat göra det.

Läs mer: Efter Esmeraldas död: Nu kräver handläggarna lagändring

Enligt utredarens förslag kommer socialtjänsten alltså inte ha rätt att kräva drogtester efter att barnet flyttats från familjehemmet under de sex första månaderna, utan bara i samband med att flytten sker. Men om socialtjänsten under uppföljningstiden skulle upptäcka något som tyder på att barnet far illa har de möjlighet att starta en ny utredning och begära att barnet omhändertas på nytt.

Visions socialpolitiska strateg Sara Gustavsson Roxell håller med Helena Borin om att många av utredarens förslag stärker barns rättigheter och tycker också att socialtjänstens skyldighet att följa upp hur barnet har det hos de biologiska föräldrarna borde förlängas.

– Det är jättebra att de blir en skyldighet för socialtjänsten att följa upp alla barn. Men sex månader är för kort tid. Det borde vara ett år, vilket Vision även har uttalat i remissvaret till betänkandet om utredningen Framtidens socialtjänst, säger hon.

Att barnets bästa inte kommer att bli ett eget rekvisit som måste vara uppfyllt för att barnet ska få flytta från familjehemmet är något som kommer mottas med besvikelse bland många som följt fallet, tror Sara Gustavsson Roxell. Utredarens argument för det är att det skulle bli rättsosäkert, eftersom det är svårt att bedöma vad som är ett barns bästa.

– Jag förstår att det kan vara jättesvårt att göra den bedömningen, men vill man stärka barnets rättigheter utifrån vad som bedöms vara det bästa för barnet borde det få vara avgörande, säger Sara Gustavsson Roxell.

Utredningen kommer nu att skickas på remiss. Svaren ska vara inne senast 11 juni.

Detta har hänt:

Treåriga Esmeralda, som också kallades Lilla hjärtat, hittades död i sina biologiska föräldrars lägenhet i början av förra året. Flickan hade efter en kammarrättsdom, mot socialtjänstens rekommendation, flyttas från det familjehem där hon bott sedan strax efter födseln. Fallet fick stor uppmärksamhet i media och politiker och andra opinionsbildare reagerade kraftigt och krävde förändringar. En utredning - som skulle se över hur lagen för barn som placerats i familjehem tillämpas och utmynna i en Lex Lilla hjärtat - tillsattes. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, granskade senare fallet och riktade hård kritik mot hur socialnämnden i Norrköpings kommun handlagt det. Norrköpings kommun har satt samman en handlingsplan för att komma till rätta med de brister som IVO påtalat. Utredningen om Lex Lilla hjärtat är nu klar och ska gå ut på remiss.

Läs mer: Även nya socialtjänstlagen kan innehålla längre uppföljningstider


Relaterade artiklar