• Rebeca Persson arbetar med "Sluta skjut" i Malmö.

Forskning

Lyckad export av ”Sluta skjut”

7 december 2020

Fler kommuner än Malmö borde framgångsrikt kunna använda sig av metoden Sluta skjut för att minska det dödliga våldet bland kriminella. Det visar en ny studie från Malmö universitet.

Rebeca Persson är koordinator för Sluta skjut i Malmö stad och jobbar som socialsekreterare i konsultationsteamet, som är Malmö stads avhopparverksamhet. Hon hoppas att fler kommuner ska våga testa metoden.

– Vi har en god erfarenhet efter att ha använt oss av detta i två och ett halvt år, så vi är optimistiska. Vi har fått en helt annan insyn och i de här grupperna, säger hon.

Läs mer: Reportage om Sluta skjut

Goda resultat i Boston och Cincinnati

Den amerikanska metoden Group Violence Intervention som Sluta skjut bygger på har gett goda resultat i USA, bland annat i städerna Boston och Cincinnati. Och enligt den första delen av utvärderingen av ”Sluta skjut” - som gjorts av Malmö universitet på uppdrag av Brottsförebyggande rådet - har den amerikanska metoden väl kunnat anpassas till förhållandena i Malmö. Metoden tros därför vara användbar även i andra svenska städer.

– Det vi kan se är att det är möjligt att implementera det här tankesättet i en svensk kontext. Om man även ser på detta utifrån ett internationellt kunskapsläge tycker vi att det är värt att prova, säger Caroline Mellgren, biträdande professor i kriminologi vid Malmö universitet.

Rebeca Persson kan efter att ha jobbat med metoden ge en del råd om vad andra kommuner bör tänka på:

– Man måste vara väl förberedd innan man sätter igång. Det är betydelsefullt med tydlighet och att kunna leva upp till det man säger. Polisen ska kunna sätta in fokus på de här grupperna när det krävs, samtidigt som vi kan sätta in stöd till motiverade personer när det krävs. Hjälpen som erbjuds avhoppare kan till exempel vara att få en skyddad identitet, för en kortare eller längre tid, och hjälp med flytt och etablering i en ny stad, berättar hon.

Viktigt att se metoden som en helt

Enligt utvärderingen är en orsakerna till att Sluta skjut fungerat väl att använda i Malmö är också att alla inblandade aktörer (polisen, socialtjänsten, kriminalvården) varit noga med att följa den amerikanska strategin hela vägen och att implementera alla delarna av strategin.

– Det finns en del utmaningar. Man måste vara överens om strategin, målen och hur man ska hantera den här typen av problem. Och man måste se det som en helhet, det går inte att välja ut bara en del av strategin och applicera den, säger Caroline Mellgren.

I Malmö har antalet skjutningar minskat sedan metoden började tillämpas, mellan 2017 och 2019 sjönk antalet från 65 till 34. Men det är ännu för tidigt att säga vad detta beror på. Ytterligare en utvärdering där effekten av Sluta skjut studeras kommer att presenteras tidigt nästa år.

Fakta Sluta skjut

Utgångspunkten är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet riktar samhälle sina resurser mot dessa individer och grupper med ett tydligt budskap om att våldet måste upphöra. Polisen lägger därefter ett extra fokus på dessa individer och socialtjänsten erbjuder hjälp och stöd för dem som vill lämna kriminaliteten. En del av strategin är att bjuda in till ”Call-in”, ett informationsmöte med utvalda gruppmedlemmar där polis, socialtjänst och kriminalvård medverkar och andra som drabbas av våldet: anhöriga till personer som dödats och personal från akutmottagningar. En annan del av strategin är ”Custom Naotification”, ett individuellt samtal hemma hos de berörda där man lämnar ett budskap om att det finns hjälp att få.

Källa: Brottsförebygganderådet och Malmö stad.


Relaterade artiklar