Cheferna hamnar mitt i ­stormens öga

6 maj 2020

Många av Visions chefsmedlemmar, inte minst inom omsorgen, befinner sig mitt i stormens öga av coronakrisen. Chefer vittnar om en akut situation där det råder brist på både skyddsutrustning och på personal.

Tyvärr ser vi att en del arbetsgivare väljer att lägga allt fler arbetsuppgifter på de verksamhetsnära cheferna. Från flera kommuner rapporteras att delegering av medicinska arbetsuppgifter lagts ut på cheferna.

Chefer förväntas ersätta personal i den löpande omsorgsverksamheten.
Den här sortens strategier är helt fel väg att gå. Chefer behövs just nu mer än någonsin för att riskbedöma och åtgärda arbetsmiljön, säkra bemanning, schemalägga och stödja sin personal.

I krisen är ledarskapet viktigare än någonsin och behöver stärkas med stödfunktioner som till exempel administration och HR.

En viktig aspekt handlar om chefernas uppgifter i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljölagens krav på skyddsutrustning är långtgående och arbetsgivare är skyldiga att vidta alla åtgärder som behövs för att skydda personal som riskerar smittas på jobbet. Men om en chef inte anser sig kunna utföra sina arbetsmiljöuppgifter fullt ut, på grund av till exempel bristande resurser kunskap eller befogenheter, kan chefen återkoppla det till närmast överordnade chef.

Den överordnade chefen är då skyldig att se till att förutsättningar ges för att det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska kunna genomföras fullt ut på arbetsplatsen.

Men att skjuta ifrån sig ansvar uppåt kan innebära ett moraliskt dilemma. Om du som chef hamnar i en situation där du inte kan ta ansvar för medarbetarnas säkerhet på grund av bristande resurser – ta kontakt med Vision Chef, som kan råda dig om olika alternativ.