Ledarskap

Tillit ger utrymme att leda

11 november 2019

En reell maktförskjutning och en upplevelse hos medarbetare att bli sedd och erkänd. Det är några av de förändringar som skett i äldreomsorgen i Norra Hisingen, konstaterar forskare.

ESF-projektet Den visa organisationen har följts av två arbetslivsforskare, Lotta Dellve och Gunnar Gillberg. I en rapport som bland annat grundar sig på intervjuer med 65 undersköterskor och 17 chefer konstaterar de att förändringsarbetet har gett tydliga effekter.

– Cheferna har fått en mer dräglig arbetssituation och kan jobba mer med strategiska frågor. Medarbetarna verkar också mer tillfredsställda. De flesta gillar att ta ansvar och man vill stanna kvar på arbetsplatsen, säger Lotta Dellve.

Hon har på senare år sett tillitsorganisering växa fram som en allt starkare ledstjärna, framförallt inom offentlig omsorg.

– Det har gjorts många försök att utveckla medarbetares ansvarstagande. Men man lyckas i olika grad.

Det finns flera skäl till att satsningar inte når hela vägen, enligt Lotta Dellve. Ett är att själva modellen för hur man vill skapa inflytande och delaktighet kommer uppifrån.

– Om man försöker implementera en viss modell utan att anpassa den efter förutsättningarna i en verksamhet så skapar det mest irritation.

Intervjuerna med undersköterskor och chefer i Norra Hisingen tyder på att de där faktiskt har lyckats skapa ökad tillit och ansvarstagande. Forskarna förklarar framgången med chefernas dialogiska och lyssnande förhållningssätt. De lyfter också fram hur delaktighet har byggts in i organisationsstrukturerna, exempelvis i form av de verksamhetsnära ledningsgrupperna.

Flera studier visar att tillitsorganisering är en framgångsfaktor, både för att skapa engagemang hos medarbetare och för att lyckas rekrytera personal. Men för att sådana förändringar ska få verkligt genomslag behöver det tillitsbaserade arbetssättet genomsyra alla nivåer i en organisation.