Arbetsmiljö

"Integrera hemtjänsten med äldreboendena"

6 september 2019

Dan Lundgren är utvecklingsledare i socialtjänsten i Jönköping och har skrivit en doktorsavhandling som tar upp skillnader i ledarskap och arbetsmiljö på särskilda boenden respektive i hemtjänsten.

Var är det svårast att vara chef?

– Det är för- och nackdelar inom båda områdena. En bra chef med rätt ledaregenskaper har bättre förutsättningar på ett särskilt boende där kontakten med personal och brukare är närmare. Den fysiska distansen mellan chef, medarbetare och den äldre inom hemtjänsten förutsätter en annan form av ledarskap, exempelvis att chefen arbetar mer uppsökande.

Vad blir konsekvensen av att ­hemtjänstchefer ofta sitter i lokaler långt ifrån anställda och brukare?

– Chefer inom hemtjänsten har begränsade möjligheter att påverka personalens psykosociala arbetsmiljö genom att minska bland annat rollkonflikter och kvantitativa arbetskrav. Man missar möjligheten att stödja och har svårare att ta tag i konflikter.

Hur kan det bli bättre?

– Genom att integrera hemtjänsten med äldreboendena. Tendensen har varit att decentralisera och flytta bort cheferna, men nu tycker jag att pendeln börjar svänga tillbaka, att chefen ska vara nära sin personal och kunna påverka det dagliga arbetet. Och om hemtjänsten är integrerad i lokaler på äldreboenden får hemtjänstpersonalen möjlighet att träffa andra kolleger och chefer.

Finns det likheter i de olika ledarskapen?

– Det finns starka samband mellan uppmuntran, stöd och vilket intresse ledaren visar för personalens välbefinnande och personalens skattning av sin psykosociala arbetsmiljö inom både hemtjänst och särskilt boende.