• Ingen gör chefens jobb medan chefen är på kurs. För många chefer innebär det extra mycket arbete när de kommer tillbaka.

Utveckling

Fortbildning ger tätplats

29 april 2019

Kompetensutveckling ger försprång för dem som vill ­utvecklas som ledare. Men det ­senaste året blev många chefer utan, visar vår undersökning.

Att få chansen att vässa sina kunskaper som chef är viktigt för att fortsätta vara eftertraktad av arbetsgivarna, anser majoriteten av de chefer som svarat på Chefen i fokus enkät. Men omkring 40 procent har inte fått den möjligheten under det senaste året. Men nästan varenda en av dem, 90 procent, skulle gärna vilja ha kompetensutveckling. Särskilt efterlängtat är utbildningar inom området ledarskap och arbetsmiljö/arbetsrätt.

Visions chefsombudsman, Jonas Karlsson, håller med om att kompetensutveckling är väldigt viktigt för chefer.

– Jag definierar kompetens som förmågan att omsätta personliga egenskaper, erfarenheter och sakkunskap i sitt uppdrag. För chefer är uppdragen både många och föränderliga, och därför är kompetens en färskvara som behöver underhållas, säger Jonas Karlsson, och påtalar att även medarbetarna och arbetsgivaren vinner på att ha en uppdaterad chef med förutsättningar att skapa goda resultat.

De vanligaste skälen till att kompetensutveckling fått stryka på foten är att man inte haft tid eller inte hittat några relevanta utbildningar, visar undersökningen. Av frisvaren framgår att många chefer dessutom har svårt att komma ifrån på grund av högt tryck på jobbet. Ett annat vanligt svar är att de utbildningar som riktas till chefer är för dyra. I vissa fall finns inte ens någon budget för ändamålet varför pengar till kompetensutveckling för chefer måste tas från någon annan börs.

Jonas Karlsson menar dock att chefen själv i stor utsträckning måste ta ansvar för sin egen utveckling.

– Ja, eftersom du bäst kan sätta fingret på vad du har behov av. Det är lätt att tänka kompetensutveckling i termer av kurser, men det finns flera olika sätt att bredda sig, till exempel genom mentorskap, säger Jonas Karlsson, och råder chefer att inte fastna i att leta kurser, även om sådana också kan vara motiverat ibland.

Att kompetensutveckling är betydelsefullt, bekräftas även av arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Så här står det i rapporten Sveriges viktigaste chefsjobb, som organisationen gav ut förra året: ”Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar bland annat om att säkerställa att chefernas kompetensutveckling är en viktig och levande fråga.” Och det finns fler fördelar, enligt SKL:s chefs- och ledarskapsstrateg Linda Persson Melin.

– Förutom känslan av att få utvecklas på arbetsplatsen och i sin profession, så handlar det i grunden om att hålla sig à jour med förändringarna i omvärlden och i den egna verksamheten. Ta digitaliseringen till exempel. Som chef måste du förstå vad den innebär och veta hur du ska driva den linjen för att välfärden ska klara av sitt uppdrag, säger hon.

Men att 40 procent av cheferna inte har fått någon kompetensutveckling det senaste året är inget som Linda Persson Melin vill dra några stora växlar på. Också det faktum att nästan samtliga av dem skulle vilja få kompetensutveckling om det bara var upp till dem, tycker hon är svårt att kommentera.

– Det beror ju alldeles på vad deltagarna i undersökningen menar med kompetensutveckling och i förhållande till hur det faktiska behovet i organisationen ser ut. Jag behöver bara gå till mig själv för att se att det finns jättemånga spännande ledarskapskurser som jag skulle vilja gå, men de är inte nödvändiga om de inte kan relateras till behovet och resurserna i verksamheten och om det inte finns en plan för vad kurserna ska leda till.

Linda Persson Melin understryker, liksom Visions Jonas Karlsson, att kompetensutveckling kan vara så mycket mer än en extern kurs.

– Det finns så mycket erfarenhet ute i kommuner och regioner. Att ta vara på den genom till exempel kollegial handledning, samverkan och dialog är ett effektivt sätt för arbetsgivarna att ge kompetensutveckling.

Linda Persson Melin nämner också prova-på-jobb för redan anställda i organisationen samt särskilda program för medarbetare som vill ta kliv framåt.

Men bland frisvaren i undersökningen är det flera som saknar även just sådan typ av intern kompetensutveckling, som handledning och tid för nätverkande.

– Det finns säkert otydliga organisationer som inte vet vilken typ av ledarskap de vill ha, och då är kompetensutveckling för chefer inte en levande fråga. Om siffrorna i er undersökning är ett uttryck för det kan jag förstås inte veta.

Kompetensutvecklingen har gett mig kunskaper och insikter, men i praktiken, med de förutsättningar jag har, så har den inte hjälpt.

Kommentar ur undersökningen

Linda Persson Melin berättar att SKL bland annat har tagit fram flera skriftliga utbildningar som handlar om allt från grundläggande kunskaper i arbetsrätt och att förstå kollektivavtalen till relationellt ledarskap. SKL har också skrifter som riktar sig till chefer inom socialtjänst, skola och ekonomiskt bistånd.

– Vi är ute och pratar om skrifterna, för vi vill få upp de här sakerna på agendan.

Trots allt så är det fler chefer, omkring 60 procent, som har fått ta del av kompetensutveckling under det senaste året. Hela 80 procent tycker att den kompetensutveckling de fått ökat deras förutsättningar att leda.

Men alla är inte nöjda. En chef som arbetar i en liten kommun har en del kritiska synpunkter på hur hens arbetsgivare hanterar kompetensutvecklingen och vill vara anonym. Hen skulle önska att ett större fokus lades på ledarskapsinriktad kompetensutveckling och mindre på utbildningar kring lagar och regler.

– Det mesta går att läsa sig till, men inte hur man förbättrar sitt eget ledarskap och utvecklar det. Den svåra delen av mitt uppdrag är ju att leda och möta grupper och det är det jag behöver handledning i.

Det kan också kosta på att gå kurser för att utvecklas. 65 procent svarar att de haft mer att göra eller ibland haft mer att göra när de kommit tillbaka efter en utbildning.

– Vissa uppgifter är svåra att delegera, så jag förstår att saker blir liggande medan chefen är på kurs, säger Jonas Karlsson, ombudsman för chefer på Vision.

Han menar att transparens är en nyckel för att minska den stress som kan uppstå.

– Var tydlig inför dina medarbetare varför du är iväg på kompetensutveckling. Det ökar acceptansen för att du är borta och att det därför kan bli längre svarstider. En annan effekt är att medarbetare kan bli mer självledande och lösa saker utan sin chef, säger Jonas Karlsson.

Kompetensutveckling bland chefer är ändå mycket populärt. Merparten av de chefer som fått kompetensutveckling under året vill ha mer. Mest eftertraktat är verksamhetsspecifika utbildningar, tätt följt av ämnet ledarskap. Därefter följer arbetsmiljö/arbetsrätt samt digitalisering.

Jonas Karlssons heta tips för den som vill stärka sig själv som chef är att bli duktig på att leda förändringar.

– Det är ett fält som blir allt mer efterfrågat, inte minst i ljuset av digitalisering och automatisering.