Lön och villkor

Gästspel som chef

6 september 2018

De flesta chefer i landsting och regioner är anställda på tidsbegränsade förordnanden. Det underlättar avslut av uppdrag, menar arbetsgivarna. Men Vision varnar för dåliga förutsättningar och svagt skydd.

Tänk dig att du är chef, och med jämna mellanrum blir utvärderad om du duger, om du får vara kvar.

Så ser situationen ut för de flesta chefer i 17 av landets 21 landsting/regioner, visar Chefen i fokus undersökning. Ju lägre chefsnivå, desto vanligare är det med detta anställningsvillkor, ett så kallat tidsbegränsat chefsförordnande, som vanligtvis är mellan tre och sex år.

– Det här duger inte, dundrar Jonas Karlsson, ombudsman för chefer i Vision.

Fackförbundet anser är att chef är en egen profession som kräver stort ansvar och särskild kompetens. För de flesta tar det tid att bli en bra chef och därför, menar förbundet, bör chefer anställas tillsvidare på samma sätt som övriga medarbetare.

– Att vara chef är ett viktigt uppdrag som har betydelse för organisationen som helhet och påverkar i sin tur medarbetarnas förutsättningar att leverera bra tjänster. Chefsrollen är helt enkelt för viktig för att vara på tidsbegränsat förordnande, säger Jonas Karlsson.

I våras släppte arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, rapporten Sveriges viktigaste chefsjobb. I den delar SKL Visions inställning att chef är en profession i sig, att yrket kräver andra kompetenser än att vara expert i verksamheten och att arbetsgivare ska skapa goda organisatoriska förutsättningar för chefer ett utöva ett gott ledarskap. Men att anställningsformen har betydelse för huruvida hållningen kan infrias, vill SKL inte säga.

– Vi tycker att frågan om chefers förutsättningar är viktig att reflektera kring, men vi kommer aldrig med dekret i policyfrågor. Det är viktigt att arbetsgivarna själva reflekterar över konsekvenser som en policy de har får, hur fördelarna och nackdelarna ser ut. Rapporten bör ses som ett underlag för diskussion, men vi skriver aldrig dem på näsan hur de ska utforma sina egna policyer, säger Caroline Olsson, sektionschef på SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik.

En majoritet av landstingen/regionerna använder sig alltså av anställningsformen. En förklaring skulle kunna vara att många chefer är läkare i botten, och att de ofta kombinerar chefskapet med att jobba kliniskt på deltid.

Samtidigt visar undersökningar som Läkarförbundet gjort att hälften av deras medlemmar ändå skulle föredra tillsvidareanställning framför förordnande. Läkarförbundet har inte tagit ställning och förordar inte någon av modellerna.

– Men ju högre chefsbefattning desto bättre med tillsvidareanställning eftersom man är så långt från grundbefattningen att det ändå inte är aktuellt att gå tillbaka, säger Thomas Lindén, ordförande i Läkarförbundets chefsförening.

Region Östergötland tillämpar fyraåriga förordnanden på samtliga chefsnivåer, utom för regiondirektören.

– Det är vedertaget sedan länge och inte ens en fråga som vi diskuterar. Vi ser det som ett sätt att underlätta för medarbetare att ta på sig ett chefsuppdrag. Och som arbetsgivare ser vi att tidsbegränsade förordnanden ger bra tillfällen för avstämning, då vi enligt riktlinjer tittar på resultaten och tvingas tänka till vilket ledarskap som behövs. Annars är det lätt att det bara löper på, säger Zilla Jonsson, HR-direktör.

Men avstämningar har man ju ändå, till exempel vid medarbetar- och utvecklingssamtal.

– Ja, men det här blir ändå skarpare tillfällen.

Det tar tid, kanske längre än ett förordnande på fyra år, att bli en bra chef.

– Jag tycker att fyra år är en ganska lång tid. Men om man är förstagångschef tar det förstås längre tid att bli påklädd för att ta det ansvar som följer med chefsrollen. Men vi har förberedande program, program för förstagångschefer och program för olika chefsnivåer samt mentorskap.

Anser du att chef är en egen profession?

– Både och. I regioner jobbar vi i dubbla styrsystem: Å ena sidan finns linjeorganisationen där man jobbar med ledarskap, som har bäring på mitt ”ja” på frågan. Å andra sidan finns inom hälso- och sjukvården ett medicinskt styrsystem som träder in när det handlar om patientsäkerhet, och då är det av godo med en annan profession i botten.

I Region Östergötland har cheferna, liksom i övriga regioner/landsting som tillämpar förordnanden, en tillsvidareanställning i grunden om chefsuppdraget avslutas. Det kan upplevas som en trygghet, men Vision och Jonas Karlsson anser att skyddet är svagt.

– Det kan vara svårt att hitta ett meningsfullt arbete i sin grundanställning om man haft ett chefsuppdrag under en längre tid. Och att få hjälp av facket i det läget kan vara svårt, eftersom avtalen om tidsbegränsade förordnanden är reglerade enbart mellan arbetsgivaren och den berörda chefen. Sådana avtal gör också att arbetsgivaren godtyckligt kan avsluta ett förordnande, säger Jonas Karlsson.

För medarbetare som vill ha kvar sitt chefsuppdrag men inte får, är dialogen central, menar Zilla Jonsson.

– Den är viktig för att få den anställda att förstå orsaken till samt få ett bra avslut. Vi har också coacher som hjälper till. Men det är svårt, och vi lyckas inte alltid, men det är så vi jobbar och så vi vill jobba, säger hon.

Har du ett tidsbegränsat förordnande?

– Ja, är inne på mitt andra år. Det känns bra.

Jonas Karlsson menar att tidsbegränsade chefsförordnanden kan vara negativt även ur ett löneperspektiv. Det gäller framför allt chefer som har grundanställning i ett låglöneyrke med ett chefstillägg, vilket kan vara den dubbla ordinarie lönen. Att gå tillbaka till sin gamla lön när ett förordnande avslutas kan bli besvärligt. En annan aspekt är att lönetillägget i vissa fall är fast under hela förordnandet och att den årliga lönerevisionen utgår från grundprofessionen, inte från kompetensen som chef.

Men i åtminstone Region Östergötland har lönesystemet för chefer nyss gjorts om.

– Tidigare hade vi chefstillägg som var olika stora beroende på grundprofession. Nu har vi gjort om det till grundlön, så man lönesätts utifrån de uppdrag man gör som chef. När man återgår till grundanställningen behåller man en viss procent av chefslönen, säger Zilla Jonsson.

Även om Vision är en stark motståndare till tidsbegränsade chefsförordningar, så är förbundets chefsmedlemmar inte lika negativa. Det visar en enkät som Chefen i fokus gjort bland ett hundratal chefsmedlemmar i landsting/regioner och som är anställda under sådana förhållanden. 60 procent är positiva, många med argument som ”man slår sig inte till ro” och ”lätt att prova på och att kliva av uppdraget”. Bara 14 procent tycker att anställningsformen är dålig, medan 25 procent ser både för- och nackdelar eller är neutrala.

– Jag vet att det finns chefer som valt att kliva av sina uppdrag och som tycker att det är bra att de kunnat göra det. Men vi behöver göra en djupare analys om varför. Jag menar att många haft ett omöjligt uppdrag, och inte getts de förutsättningar de behövt. Fokus hamnar då på den enskilda individen, i stället för att se om det är en organisation där det går att vara chef, säger Jonas Karlsson.

Men ska Vision verkligen driva frågan om att slopa tidsbegränsade chefsförordningar när så många chefsmedlemmar är positiva till dem?

– Ja. Därför att chefskapet är så viktigt. Bra chefer behövs i organisationen, och då behövs organisationer där man satsar på chefer och ser chefskapet som ett långsiktigt åtagande. Tidsbegränsade chefsförordnanden är dåligt för alla som inte tycker att det är bra att byta ut chefer hipp som happ.