• ”När vi har bett HR förklara vad de ska göra med den information de får in från bakgrundskontrollerna har de inte kunnat svara”, säger Thomas Witting, ordförande i Vision Södertälje.

Arbetsrätt

Södertälje vill göra brottskontroller av alla anställda

19 november 2020

Södertälje kommun tänker börja kontrollera alla 7 000 anställda för att leta efter kriminalitet. Kontrollerna kränker integriteten och strider sannolikt mot GDPR, menar Vision.

Södertälje har 7 000 anställda i kommunen och de kommunala bolagen. Alla dessa ska med början under nästa år skannas mot domstolar och andra myndigheter för att upptäcka om de begått eller begår sexualbrott, narkotikabrott, våldsbrott och ekonomisk brottslighet.

Kontrollerna ska göras av en extern firma, ske regelbundet och även utföras innan någon erbjuds anställning i kommunkoncernen.

Kommunledningen motiverar de utvidgade bakgrundskontrollerna med att man vill förhindra korruption, bidragsfusk och organiserad brottslighet i kommunens verksamheter.

Skyddet för medborgarna viktigast

– Att säkerställa skyddet för medborgarna och skattemedlen är vår viktigaste uppgift. Vi kan inte ha medarbetare i skolan som rekryterar nästa generations brottslingar på arbetstid, anställda i äldreomsorgen som stjäl från dementa och bygglovshärvor där kommunanställda är inblandade, säger Johan Lefverström, HR-chef i Södertälje kommun.

Han påpekar att man inte ska ha något eget brottsregister över de anställda utan få information när det plingar till i datasystemet hos den leverantör som ska handlas upp. Därefter ska ett fåtal personer bedöma om och hur man ska gå vidare.

– Vi kan komma fram till att det begångna brottet är en ickefråga eller relevant, beroende på hur länge sedan det skedde och vad personen jobbar med, säger Johan Lefverström.

Kraftfullt negativa reaktioner

Kommunen har arbetat med frågan i ett och ett halvt år. Vision Södertälje fick informationen i september.

Fler kollar mer

  • Sedan årsskiftet kräver Lunds kommun att de som söker anställning inom hemvård, rehabilitering och stöd och service ska lämna utdrag ur belastningsregistret. Från 1 januari 2021 utvidgas kravet till alla som söker jobb inom vård- och omsorgsförvaltningen, utom administrationen.
  • Kommunstyrelsen i Göteborg beslutade i november att rutinerna vid nyanställningar ska undersökas och vid behov skärpas. Syftet är att förhindra att kommunen rekryterar personer med koppling till organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism.

– Att arbetsgivaren förbereder en fråga under så pass lång tid utan att vi görs delaktiga är varken förenligt med god samverkan eller intentionerna i lagen om medbestämmande. Vi är mycket kritiska till att vi inte blivit involverade på ett tidigare stadium, säger Thomas Witting, ordförande för Vision Södertälje.

Han berättar att man har hunnit ta tempen på vad medlemmarna tycker vid några möten sedan informationen kom. Reaktionerna har varit kraftfullt negativa och frågorna många.

– Vi är helt för att kommunala befattningar inte ska användas till kriminalitet. Men vi menar att det finns bättre sätt, till exempel en visselblåsarfunktion som andra kommuner i regionen har, myndighetssamarbete mot korruption och öppnare rekryteringsprocesser.

Strider mot rehabiliteringstanken

Thomas Witting ser en risk att de utvidgade bakgrundskontrollerna leder till ett arbetsklimat som präglas mer av övervakning och rädsla än av tillit och förtroende. Det går inte att utesluta att anställdas karriärmöjligheter och löneutveckling påverkas om arbetsgivaren får kännedom om sonade brott, även om det inte går så långt som till uppsägning.

– Det kan också bli svårare att få ett jobb och leva ett vanligt liv efter avtjänat straff.  Det strider mot tanken att människor ska rehabiliteras och få nya chanser, säger han.

Vision i Södertälje har nu begärt mbl-förhandling och kopplat in centret i Stockholm, som i sin tur har vänt sig till förbundet centralt.

Kan inte runda GDPR

Enligt Caroline Bleichner, förbundsjurist på Vision, ska man göra en djupare analys av dataskyddsförordningen GDPR, som säger att känsliga personuppgifter i offentlig verksamhet bara får behandlas om det finns laglig grund. Utgångspunkten är att de kontroller Södertälje vill införa strider mot GDPR och att arbetsgivaren inte kan runda förordningen genom att lägga ut hanteringen på en extern aktör.

– Det blir en form av personuppgiftsbehandling oavsett hur en kommun får materialet presenterat för sig. Det räcker att man läser uppgifterna från en skärm eller hanterar informationen på något annat sätt, säger Caroline Bleichner.

Kontroller av anställdas bakgrund

  • Säkerhetsskyddslagen, som ska skydda rikets säkerhet mot spionage, terrorism och vissa andra brott, stadgar att personal på säkerhetsklassade tjänster ska kontrolleras löpande. Det handlar oftast om positioner där personen har tillgång till känslig information om exempelvis it-system.
  • I dag finns också lagkrav på att personer som arbetar med barn eller försäkringsförmedling ska lämna utdrag ur belastningsregistret för relevanta brott innan de anställs.
  • I övrigt finns inget lagstöd för arbetsgivare som vill begära utdrag ur belastningsregistret men många gör det ändå. 2014 ville en utredning förbjuda förfarandet utom i de fall där det är ett särskilt krav. Utredningen har dock inte lett till lagstiftning.
  • Utöver belastningsregistret finns flera privata databastjänster med utgivningsbevis som samlar in och säljer integritetskänsliga uppgifter. Det är en sådan tjänst Södertälje kommun nu vill handla upp.
  • I betänkandet från 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté, som nu är ute på remiss, finns ett förslag om att stärka skyddet för den personliga integriteten och förbjuda databaserna.