Förbundsmöte 2022

Här är besluten på Visions förbundsmöte 2022

1 oktober 2022

Granska den individuella lönesättningen, riv upp måltidspolicyn och jobba för högre graviditetspenning. Det var några av de frågor som diskuterades på Visions förbundsmöte i september.

Artikeln uppdaterades 30 september och 1 oktober. 


1. Utred de individuella lönerna

I år lades flera motioner med koppling den individuella lönesättningen, som är grunden för Visions lönepolitik.

En motionär ville att det skulle bli möjligt att i lokala avtal komma överens om att använda sig av andra principer för lönesättning.

En annan motion handlade om att man vill att Vision utreder om den individuella lönesättningsmodellen verkligen är den som bäst gagnar medlemmarna.

Inga av dessa motioner gick igenom på förbundsmötet.

2. Mångfald på tapeten

Fler motioner berörde också ämnet mångfald ur olika aspekter. En motionär ville att ett råd för mångfald skulle inrättas på flera ställen inom Visions organisation.

På förbundsmötet valde flera ledamöter att gå upp i talarstolen och ge motionen sitt stöd genom att påpeka att hårda rasistiska vindar drar över Sverige. Trots det röstades motionen ner.

Ytterligare en motionär ville att Vision skulle verka för att övervikt skulle bli en diskrimineringsgrund.

En annan motion handlade om att man anser att Vision bör införa att alla klubbar och avdelningar ska ha ett jämställdhetsombud, vars uppgift är att samordna alla jämställdhetsinsatser och jobba för jämställda löner.

Den motionen valde förbundsmötet att avslå.

3. Kollektivavtal för distansarbete

När hemarbete blir allt vanligare ökar behovet av att reda ut vad som gäller för arbete hemifrån eller från en annan plats. Det ansåg Göteborgsavdelningen, som skrivit en motion om det. De ville se ett tydligare regelverk kring vilket ansvar arbetsgivaren har både för den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.

Göteborgsavdelningen ville att Vision ska lobba för att teckna ett kollektivavtal med Sveriges Kommuner och Regioner om vad som gällde för distansarbete. Dessutom ville motionärerna att Vision jobbar för att arbetsmiljölagstiftningen skulle bli tydligare kring ansvaret för arbetsmiljön vid distansarbete.

Förbundsmötet sade nej till att arbeta för ett kollektivavtal med SKR, men ja till att Visions ska vara aktiva i opinionsbildningen för att förändra arbetsmiljölagstiftningen.

4. Många motioner om mat

Grundregeln har varit att all mat som serveras vid Visions sammankomster ska vara vegetarisk/vegansk. En motionär yrkade på att Vision alltid skulle servera icke-vegetariska alternativ till den som så önskar, samt att dessa alternativ inte enbart ska bestå av fisk och skaldjur.

Förbundsmötet röstade ja till denna motion. 

En annan motionär ville att Vision införde möjligheten att välja fisk eller skaldjur istället för vegetarisk/vegansk mat. Ytterligare en motionär ville att Vision upprättade en ny måltidspolicy där traditionella rätter inte är ett hinder och att Vision ger företräde till matleverantörer med kollektivavtal. Alternativt att Vision återtog den policy som gällde tidigare och som innebar att Vision under en konferens eller utbildning som pågår mer än två dagar serverar minst ett vegetariskt alternativ.

Dessa två motioner röstades ner av förbundsmötet.

5. Mer pengar till ­gravida

Många gravida kunde inte jobba under pandemin på grund av smittrisk. De portades från arbetsplatsen, och i stället för normal lön fick de max 770 kronor per dag.

”Skrämmande lågt” tycker Visions Malmöavdelning, som anser att förbundet ska jobba för att nivån på graviditetspenningen ska höjas och bli lika hög som föräldra­penningen.

Förbundsmötet röstade ja till motionen. 

6. Lärarledd kassörskurs

Att vara kassör i en facklig styrelse är inte lätt. Det krävs kunskap om allt från bokföring och bokslut till deklarationer och sociala avgifter. Den e-utbildning som Vision erbjuder i dag är inte tillräcklig, tycker ett hundratal kassörer som tillsammans hade skrivit en motion. De ville att förbundet skulle ha lärarledda, återkommande kassörsutbildningar.

Förbundsmötet röstade för de delar av motionen som handlade om att skapa lärarledda kassörsutbildningar, men avslog förslaget om årliga konferenser för kassörer.

7. Bättre koll på adhd

Diagnoser som adhd och autism blir allt vanligare i arbetslivet. Skyddsombuden kan för lite om neuropsykiatriska funktionsvariationer, NPF, menade en motionär. I motionen uppmanades förbundet därför att ta fram NPF-utbildningar för både skyddsombud och vanliga medlemmar. Det skulle minska risken för psykisk ohälsa, ­menade motionären.

Förbundsmötet sade nej till stora delar av motionen med hänvisning till att Vision redan i dag arbetar med frågor om npf i arbetslivet.  Mötet ansåg dock att den kunskap som finns kan behöva föras ut bättre i de utbildningar för förtroendevalda som genomförs. 

8. Hej då till karensavdrag

Lågavlönade kvinnor går till jobbet trots att de är sjuka för att de inte har råd med karensavdraget. Det leder till ojämställdhet och risk för smittspridning. Därför bör avdraget, som görs på sjuklönen, tas bort, tycker Visions Malmöavdelning. De vill att Vision ska verka för en lagändring och avskaffande via kollektivavtal.

På förbundsmötet beslutade samtliga som röstade att rösta för att Vision skulle arbeta för att en lagändring.

9. Höj statusen för klimatombud

Klimatombud och MR-inspiratör är nya roller i Vision. Men de omfattas inte av förtroendemannalagen, som är från 1974. Vissa upplever att arbetsgivarna inte ser deras uppdrag som ”riktiga” och de får inte ledigt för att gå på möten. Vision Göteborg vill att förbundet verkar för att lagen moderniseras.

Förbundsmötet sade nej till förslaget. 

10. Slå ett slag för landsbygden

Vision bör aktivt ta ställning mot urbanisering som norm. Det anser klubbstyrelsen i Norsjö. De skriver i sin motion att: ”Sveriges olikheter sett till väderstreck, befolkningsmängd, storlek, stad, landsbygd, människor osv är vår styrka och att alla delar ska belysas baserat på fakta, värdighet och respekt”.

Förbundsmötet röstade nej till motionen.

11. Tudelat ledarskap bäst

Vision bör ha två förbundsordförande i stället för en. De skulle kunna avlasta varandra och vara varandras bollplank. Det anser Vision Göteborg, som de senaste sex åren har haft delat ledarskap. Motionärerna föreslår att stadgarna ändras och att två förbundsordföranden väljs på förbundsmötet 2024.

Förbundsmötet beslutade att avslå motionen.

Läs fler artiklar från Visions förbundsmöte här.