• En kaka eller bullar som personalen äter upp tillsammans bör inte betraktas som en muta.

Trender

Vilka gåvor får man ta emot på jobbet? Det här gäller

3 december 2021

En gåva från en klient eller någon annan du träffar i jobbet kan verka oskyldig. Men vad får du som anställd egentligen ta emot? Tidningen Vision reder ut och förklarar.

VAD ÄR EN MUTA?
En otillbörlig förmån. Alltså något man får eller ger och där givarens syfte är att påverka mottagarens beslut eller tjänsteutövning. Det finns inga exakta nivåer för vad som klassas som en muta. Det kan vara materiella förmåner som pengar, gåvor, resor eller rabatter. Det kan också vara löften om att gå före i ett kösystem eller bli positivt omnämnd i ett visst sammanhang.

Läs mer: Vad gäller kring julgåvor? Kolla här

BROTT ATT GE OCH TA
Mutbrott regleras i brottsbalken och gäller anställda i både privat och offentlig sektor, samt förtroendevalda.

En anställd eller uppdragstagare har begått ett mutbrott om hen tar emot, begär eller blir utlovad en otillbörlig förmån för det arbete hen gör. Både tagande, givande och löfte om en muta kan alltså vara straffbart.

SVÅRT DRA GRÄNS
Det är inte helt lätt att veta vad som är tillbörligt och otillbörligt. Gränsen är flytande och avgörs bland annat av värdet, tiden och verksamhetsområdet.

För offentligt anställda ställs särskilt höga krav och det spelar ingen roll om man kan visa att man inte har låtit sig påverkas av förmånen. En tillbörlig gåva kan vara något med ringa värde som ges till flera, exempelvis en kaka till fikarummet.

TUFFARE KRAV
För skattefinansierade verksamheter som arbetar med myndighetsutövning är det extra viktigt att ha allmänhetens förtroende.

Blotta misstanken om oegentligheter kan göra stor skada.

Offentligt anställdas uppdrag regleras i regeringsformen som slår fast att ett uppdrag i offentlig förvaltning ska vara sakligt, opartiskt och beakta allas lika värde inför lagen.

OM DU FÅR NÅGOT
Om du som offentligt anställd erbjuds något bör du ställa dig frågan:
Är detta en förmån och varför erbjuds den mig? Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning? Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd? Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation till den som erbjuder förmånen?

OM DU VILL GE NÅGOT
Om du som offentligt anställd vill ge något till en klient, patient eller brukare ska du tänka på:

Även om det inte är otillåtet kan det vara olämpligt och oprofessionellt att ge gåvor.

Att ge något som tillhör arbetsgivaren är inte tillåtet.

KAN GE FÄNGELSE
För offentligt anställda leder mutbrott till allmänt åtal, det vill säga att en åklagare väcker åtal.

För privatanställda väcks allmänt åtal endast om arbetsgivaren påkallar det eller om det behövs ur allmän synpunkt.

Mutbrott kan leda till böter eller fängelse i lägst sex månader och högst två år.

Källor: ”Om mutor och jäv – en vägledning för offentliganställda” Regeringskansliet och Sveriges Kommuner och Landsting samt Institutet mot mutor, IMM

Mutbrott vanligt inom vård

Många mutbrott sker på grund av okunskap. Men både arbetsgivare och medarbetare i en kommun eller region har ett ansvar att ta reda på vad som gäller. Som kommun- eller regionanställd är det olagligt att ta emot gåvor från brukare, klienter, patienter eller leverantörer.

– Det ska inte finnas minsta misstanke om att någon fått bättre eller sämre behandling på grund av gåvor eller ett erbjudande om något, säger Ann Sofi Agnevik, jurist på Sveriges kommuner och regioner.

För att undvika att någon gör fel av misstag uppmuntrar hon alla kommuner att informera och underlätta för sina anställda. Ett exempel är Stockholms stad som inför julen skickar brev till alla leverantörer och meddelar att de inte kan ta emot några gåvor.


De vanligaste mutbrotten sker inom vård och omsorg samt inom bygg och anläggning. Det kan handla om tacksamma vårdtagare som vill visa uppskattning inför vårdpersonal eller någon som vill ge biståndshandläggaren en present. Det kan också handla om bjudresor, privata leveranser av material till den egna bostaden eller bonusförmåner.


Får man då aldrig ta emot någonting? Grundprincipen är nej, men Ann Sofi Agnevik nämner några undantag: en nöjd brukare som köper en kaka som personalen äter upp gemensamt eller som deltar vid en större uppvaktning vid en bemärkelsedag.

– Om en omtyckt kommunanställd får 200 buketter så påverkar det rimligtvis inte några enskilda beslut, konstaterar hon.