• Mariela Ferré Hofman tycker att det är beklagligt att många skyddsombud inte har varit involverade under pandemin. Själv är hon huvudskyddsombud och har haft tät kontakt med arbetsgivaren under krisen.

Arbetsmiljö

Skyddsombuden glömdes bort i krisen

19 april 2021

När pandemin bröt ut ställdes arbetslivet inför helt nya utmaningar. Trots behovet av ett genomtänkt arbetsmiljöarbete har 35 procent av Visions skyddsombud inte varit delaktiga.

– Det är förfärligt att så många upplever att deras kompetens inte har tagits tillvara i en krissituation. Skyddsarbetet är alltid bäst när det sker nära medlemmarna. Arbetsmiljöarbetet under pandemin hade definitivt varit bättre om skyddsombuden varit mer involverade, säger Mariela Ferré Hofman, huvudskyddsombud för Vision på Skånes universitetssjukhus.

Drygt 2000 ombud

I en TCO-undersökning har drygt 2000 skyddsombud och huvudskyddsombud i Vision svarat på frågor om arbetsmiljöarbetet. Alla arbetsplatser med minst fem anställda ska ha ett skyddsombud som verkar för en bra arbetsmiljö. Finns flera skyddsombud utses ett huvudskyddsombud som samordnar arbetet.

En majoritet av huvudskyddsombuden i enkäten, 63 procent, blev direkt involverade i arbetsmiljöarbetet kring pandemin.

Men skyddsombuden har alltså spelat en betydligt mer undanskymd roll.

Viss förståelse för arbetsgivarna

Björn Cardenas, arbetsmiljöstrateg på Vision, har viss förståelse för att arbetsgivarna var tvungna att hantera situationen akut när pandemin bröt ut. Men han förundras över att så många skyddsombud inte heller har varit delaktiga i ett senare skede.

– I många fall verkar arbetsgivarna ha glömt bort skyddsombuden och den kunskap de besitter, säger Björn Cardenas.

Vad hade skyddsombuden kunnat bidra med?

– Dels kan de lyfta det verksamhetsnära personalperspektivet på ett sätt som huvudskyddsombuden inte alltid förmår. Dels kan de ha en dämpande effekt på oron.

Skyddsombuden och corona

35 procent av Visions skyddsombud har inte varit inblandade i arbetsmiljöarbetet kring pandemin.

17 procent av Visions huvudskyddsombuden har inte varit inblandade i arbetsmiljöarbetet kring pandemin.

Källa: TCO:s undersökningen där 1770 skyddsombud och 270 huvudskyddsombud i Vision har deltagit.