Arbetsmiljö

Trist jobb skapar misstro

11 januari 2021

Tycker du att jobbet är enformigt och meningslöst? I så fall misstror du med stor sannolikhet också demokratin och din möjlighet att bidra till en positiv samhällsutveckling. Och vice versa.

Så kan man lite grovt sammanfatta slutsatserna i rapporten Hur har du det på jobbet? av Arena Idé och Handelsanställdas förbund. Drygt 2 000 yrkesarbetande har svarat på hur de upplever sitt arbete och hur de ser på samhället och sin möjlighet att påverka.

Resultaten pekar på ett tydligt samband. De som anser att arbetet är meningsfullt och bidrar till att göra världen bättre känner sig mer delaktiga i samhällets utveckling. De som upplever arbetet som enformigt och utan högre mening har en mörkare syn på samhället och på de egna möjligheterna att bidra.

Bara en tredjedel av dem som upprepar samma arbetsmoment en stor del av arbetsdagen anser att Sveriges demokrati fungerar på ett sätt som gör att folkets vilja styr. Bland dem som inte upprepar samma arbetsuppgift är motsvarande siffra två tredjedelar.

– Alltför sällan pratar vi om arbetets innehåll och vad det betyder för oss. Det handlar inte bara om försörjning utan också om möjligheten att växa och utvecklas som människor och samhällsmedborgare, säger projektledaren David Eklind Kloo.

Rapporten visar också att de som får vara med och bestämma på jobbet i högre utsträckning är nöjda med arbetets innehåll. Och omvänt – de som utför arbetsuppgifter som upplevs som onödiga saknar ofta inflytande på arbetsplatsen.

– Jag kan inte bevisa att det finns ett orsakssamband. Men det är rimligt att tro att om makten flyttades närmare golvet hade arbetsmoment som uppfattas som meningslösa tagits bort.