• Mycket av den diskriminering som finns i arbetslivet hade vi sluppit om arbetsgivarna arbetade med förebyggande åtgärder, säger Olof Ambjörn, strateg på Vision.

Mångfald

”För få jobbar med aktiva insatser"

28 september 2020

Alla arbetsgivare ska jobba förebyggande mot diskriminering. Men i praktiken görs alldeles för lite, konstaterar Olof Ambjörn, strateg på Vision.

– Många av de fördomar och den diskriminering som finns i arbetslivet hade vi sluppit om arbetsgivarna arbetade med aktiva åtgärder, säger Olof Ambjörn.

För tre år sedan skärptes skrivningen i 3:e kapitlet i diskrimineringslagen. En nyhet var att alla diskrimineringsgrunder omfattas av kravet på aktiva åtgärder.

Det betyder att arbetsgivarna ska jobba förebyggande för att motverka diskriminering och på andra sätt verka för lika rättigheter och möjlig­heter. Det kan till exempel vara en enkät bland de anställda där man frågar om de tror att en kollega riskerar sämre löneutveckling och kompetens­utveckling bara på grund av sin etniska tillhörighet.

Läs mer: Tre medlemmar i Vision berättar om hur de lever med rasism i sin jobbvardag

Hittills har det dock gått trögt med det före­byggande arbetet. Bara ett fåtal gånger har böter utfärdats mot en arbetsgivare som inte arbetar med aktiva åtgärder. För ett år sedan tillsatte därför regeringen en utredning som ska föreslå skarpare sanktioner och ett förslag kommer inom kort.

Varför har det gått så segt hittills?

– Dels finns nog fortfarande en viss osäkerhet kring den nya lagstiftningen, dels har man inte fått upp ögonen för vinsterna för arbetsplatsen med en atmosfär där alla är välkomna och tillåts vara sig själva.

– Man ska nog inte heller bortse ifrån att diskussioner om vem som får tillträde till makt och ­andra förmåner kan rubba den rådande ordningen på jobbet. Det kan säkert uppfattas som hotfullt.

Hur driver Vision på?

– Som facklig organisation ska vi samverka de aktiva åtgärderna med arbetsgivarna. Därför är det viktigt att våra förtroendevalda har kunskap om det förebyggande arbetet mot diskriminering för att kunna trycka på lokalt. Målet är att detta ska bli en självklar del av det fackliga grunduppdraget, säger Olof Ambjörn.

Vill du och dina kolleger lära er mer?

En arbetsplats för alla. Visions kampanj för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. Här kan du bland annat testa din jargong på jargongtest.vision.se. och gå En arbetsplats för alla, en kompetensutveckling om mångfald på 20 minuter.

Prata rasism pa jobbet. Många människor har i sin yrkesroll kontakt med allmänheten och ställs ibland inför situationer då ett genomtänkt bemötande behövs för att förebygga och motverka rasism. Forum för levande historia har samlat filmer och artiklar som är framtagna för att stödja dig i din yrkesroll.

Sätt arbetslaget i skolbänken. Mångkulturellt centrum arrangerar utbildningar kring teman som ”Vardagsrasism och vithetsnormen” och ”Språk och inkludering”. Genom teoretisk input och gemensam reflektion är målet att skapa nyanserade diskussioner, vända och vrida på begrepp och metoder.