Jämställdhet

Få känner till nya lagen mot diskriminering

2 mars 2019

För två år sedan infördes nya bestämmelser i diskrimineringslagen som skärper arbetsgivarnas skyldigheter att förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatsen. Men undersökningar visar att många arbetsgivare fortfarande inte känner till de nya reglerna.

– Kunskaperna är alldeles för låga tyvärr. Arbetsgivarna har helt klart en hemläxa att göra, säger Olof Ambjörn, strateg för mångfald och jämställdhet på Vision.

Alla arbetsgivare ska arbeta med så kallade aktiva åtgärder för att förhindra att någon diskrimineras och för att främja lika rättigheter och möjligheter när det gäller alla diskrimineringsgrunder (se faktaruta). Det kan handla om saker som negativa kommentarer om någons sexuella läggning i fikarummet, att rullstolsburna inte kommer in på toaletten eller att man lägger möten på tider som gör att småbarnsföräldrar inte kan vara med.

Arbetsgivaren ska tillsammans med facken undersöka, analysera, åtgärda, följa upp och utvärdera områden som arbetsförhållanden, löner, villkor samt rekrytering och befordran.

I höstas publicerade Diskrimineringsombudsmannen en granskning som visade att över 100 kommuner hade brister i rutinerna i hur de hanterar trakasserier. För att få fart på kommunerna och hjälpa dem att förbättra kunskaperna har DO nu presenterat en guide om hur man arbetar med aktiva åtgärder.

diskrimineringsgrunderna

1. Kön.
2. Könsidentitet och könsuttryck.
3. Etnisk tillhörighet.
4. Religion eller annan trosuppfattning.
5. Funktionsnedsättning.
6. Sexuell läggning.
7. Ålder.