Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Visions ställningstaganden om socialtjänsten

Att det råder tuffa villkor inom socialtjänsten är väl känt. Vision har en rad förslag för bättre förutsättningar för dig som jobbar i socialtjänsten, med målet att uppnå en välfärd i världsklass.

Visions ställningstaganden om socialtjänsten:

Ärendemängden måste minska

När Vision frågar medlemmarna om vilken som är den enskilt viktigaste frågan för att skapa en rimlig arbetsbelastning och minska stress är en rimlig ärendemängd det vanligast förekommande svaret. I detta ligger inte bara antalet ärenden i antal, det handlar också om mängd i antalet komplexa ärenden som en person klarar att vara ansvarig för.

Chefer ska ha tid att leda

Chefer i kommunal social verksamhet ska ha förutsättningar att både arbeta med utvecklingsfrågor och att vara ett tillgängligt stöd för sin personal. För att klara detta ska chefernas uppdrag vara väl avvägt i förhållande till resurser. Alla chefer behöver ett rimligt antal underställda – det gäller i synnerhet chefer inom den hårt ansatta socialtjänsten. Vidare behöver den geografiska spridningen på personal och verksamheter vara rimlig iförhållande till behovet av att vara en närvarande ledare.

För att cheferna ska ha förutsättningar att vara närvarande för sin personal behöver de vara ansvariga för ett rimligt antal olika verksamhetsinriktningar. Vision anser även att chefer i sociala verksamheter ska få stöd och service från anda funktioner inom den kommunala förvaltningen för att deras verksamhet ska fungera så effektivt som möjligt. Det kan handla om service och stöd från HR-, kommunikations- eller IT-avdelningen.

Garanterad introduktion

Nyanställda, framförallt nyexaminerade, behöver en bra start. Det handlar dels om yrkesintroduktion – där utbildningarna och arbetsgivarna har ett delat ansvar, till exempel för praktik och hur man faktiskt arbetar utifrån sin profession när man börjar sin yrkeskarriär. Introduktion handlar även om arbetsplatsintroduktion. Varje arbetsplats är unik med egna rutiner, datasystem och organisation. Introduktion inom socialtjänsten behöver vara kontinuerlig, och löpa under minst ett år.


Vision vet att det är alltför vanligt att nyanställda inom socialtjänst och sociala verksamheter inte får den yrkesintroduktion de behöver. På många arbetsplatser saknas tid och förutsättningar för att introduktionen ska bli av på ett bra sätt. Det är olyckligt eftersom bristande introduktion skapar stress. Det finns också ett samband mellan bristande introduktion och hög personalomsättning. Mentorer eller förste socialsekreterare kan vara ett bra funktion som kan bidra till att alla nyanställda garanteras en tillräcklig introduktion och bra start i yrkeslivet. Mer om introduktionen i socialt arbete.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om arbetsbelastning

Den sista mars 2016 blev reglerna kring arbetsbelastning tydligare. Då börjar Arbetsmiljöverkets föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Föreskrifterna anger att "Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas till kraven." (9§ 2015:4).


Det nya regelverket behandlar just de arbetsvillkor som ofta briser för personalen i socialtjänsten. Arbetsgivaren får med dessa en ännu större skyldighet att säkerställa en rimlig arbetsbelastning än tidigare. I samband med att föreskrifterna träder i kraft tar olika aktörer som till exempel partsgemensamma Suntarbetsliv.se fram forskningsbaserade verktyg och tips för att stödja arbetsgivare att ta sitt ansvar. Vision arbetar för att dessa verktyg omgående sprids och börjar användas inom socialtjänsten.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Bra IT-verktyg

Medarbetarna i socialtjänsten och sociala verksamheter lägger över hälften av sin arbetstid på dokumentation och administrativt arbete. IT-stöd och IT-system ska underlätta arbetet. Personalen i socialtjänsten behöver tillgång till modern teknik, IT-stöd, IT-system och möjligheter till kommunikation som underlättar arbetet och gör de så effektivt som möjligt. Inflytande över IT-systemen ska vara likvärdiga i mans- och kvinnodominerad verksamhet, vilket det inte är idag. Förbättringsrutiner och avtal med leverantörer ska finnas för att snabbt åtgärda brister i systemen. Genom IT–skyddsronder ökar man kontakten mellan verksamhetsansvariga, systemleverantörer och användare i en verksamhet. Man får en gemensam bild av hur IT-miljön fungerar i praktiken och vad som behöver åtgärdas.

Fler kollegor

Arbetsgivarna behöver möta den tuffa arbetsbelastningen inom socialtjänsten och sociala verksamheter genom att bland annat säkerställa en tillräcklig grundbemanning. Fasta anställningar är grundläggande för en stabil verksamhet. Att överanställa personal är en ytterligare väg att säkra personalförsörjningen.

Vision arbetar för rätt använd kompetens (RAK). Varje anställds kunskap och kvalifikationer ska tas tillvara. Ett exempel är bristen på administratörer som gör att socialsekreterare och chefer får lägga alltför stor andel av sin tid på administrativt arbete. Det är smartare att en person gör vissa uppgifter ofta som är tidskrävande sällanuppgifter för andra.

Ingen genväg – förändring måste ske lokalt

Arbetsvillkoren inom socialtjänsten är generellt alltför tuffa och ytterst är det landets kommunpolitiker som är ansvariga för situationen. Det är de som äger makten att garantera tillräckliga resurser och att leda verksamheten mot stabilitet. På många håll sker det och det välkomnar Vision. Men det sker inte överallt och inte i alla nivåer. Landets högsta kommunledningar behöver ta ansvar för situationen i socialtjänsten och de sociala verksamheterna. De ska säkerställa kvalitet i verksamheten och goda arbetsvillkor. Vision finns i alla landets kommuner och vi bistår gärna i detta arbete.


Behoven skiljer mellan kommuner och på olika arbetsplatser. En bestående förbättring når vi först när all personal involveras i förändringsarbetet och får identifiera problemen och hur de bäst åtgärdas. Arbetsplatsträffar (APT) är en bra möjlighet att arbeta systematiskt med dessa frågor. Fikabordsdiskussioner utifrån tex jobbhjulet kan vara ett sätt att komma igång.

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Vårt frågeforum