Utveckling

Barns rättigheter utreds

24 augusti 2020

En utredare har fått i uppdrag av regeringen att se över hur barnrättsperspektivet kan stärkas för barn som placeras i familjehem med stöd av LVU. Detta efter att treåriga Esmeralda dött efter att hon mot socialtjänstens vilja flyttas från sitt familjehem till sin biologiska mamma.

Det som ska granskas är bland annat hur principen om barnets bästa kan stärkas i samband med beslut om att vården enligt LVU ska upphöra, om socialnämnderna ska kunna kräva de biologiska föräldrarna på provresultat som bevisar att de inte tagit narkotika eller alkohol när barnet flyttar till dem och om socialtjänsten ska bli skyldiga att följa upp hur barnet har det efter flytten.

Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg på Vision, säger att utredningen är ett bra initiativ, men att även barn som placeras med stöd av SoL (där föräldrarna samtycker till placeringen) borde omfattas. Det är också avgörande att det finns en verklig möjlighet för socialtjänsten att utföra insatserna.

– Att bara ändra lagen utan att säkra ekonomiska resurser kommer inte att fungera, säger Sara Gustavsson Roxell.

Man bör även stärka kammarrättens kunskap om barns rättigheter och utveckling.

– Generellt bör beslut om stöd och skydd till barn i högre uträckning fattas av professionen, det vill säga av utbildade socialsekreterare och deras chefer och inte av politiska lekmän.


Relaterade artiklar