• Antal deltagare på APT varierar beroende på hur många ni är i arbetsgruppen.

Arbetsmiljö

APT – Så funkar det

21 november 2019

Det snackas om möteshysteri. Men ett möte som definitivt inte ska strykas ur kalendern är APT, arbetsplatsträff. Här får anställda inflytande över frågor som rör arbetsplatsen.

Jobbmötena har blivit fler. Orsaken är att samhället blivit mer komplext och demokratiskt – exempelvis har chefens roll förändrats och förankringsarbetet med medarbetare blivit viktigare. Samtidigt ökar kritiken där många tycker att mötena är bortkastad tid eller flyr in i sociala medier och e-post under tiden, visar forskning från Lunds och Malmös universitet.

Men ett möte som inte ska strykas ur kalendern är arbetsplatsträffar, APT. Här för medarbetare och chef en dialog om frågor som rör arbetsmiljön och verksamheten. Det kan handla om olika typer av förändringar i verksamheten eller om psykosocial och fysisk arbetsmiljö.

Alt-TextMy Sternberg. Foto: Privat.– APT är ett bra tillfälle för medarbetare att få inflytande över sin arbetssituation och utveckling, säger My Sternberg, rådgivare på Vision Direkt.    

Alla får komma till tals

Antal deltagare varierar beroende på hur stor arbetsgruppen är. Ett lyckat APT kännetecknas av att alla deltagare får komma till tals och att det finns en tydlig mötesstruktur där fokus läggs på frågor som berör många i arbetsgruppen. Ett misslyckat APT kan istället vara ett möte fyllt av information från chefen.

Oftast har man APT en gång i månaden. Större arbetsgivare brukar ha ett lokalt samverkansavtal som kan reglera antal träffar.  

My Sternberg menar att APT kan vara ett verktyg för att uppfylla både medbestämmandelagen – som säger att arbetsgivaren ska informera om förändringar i verksamheten – och arbetsmiljölagen.

– Arbetsgivaren är ansvarig att arbeta systematiskt och samverka med anställda och skyddsombud för att uppnå en god arbetsmiljö, säger hon.

Hur gör man om APT läggs på ens lediga dag och man gärna vill vara med?

– Om och när APT är obligatoriskt ska det inte ligga på ledig dag utan alla ska vara schemalagda då. Arbetsgivaren kan inte heller tvinga personalen att använda flexen om mötet hamnar konstigt – då ska det vara övertid som regel.

Vad kan medarbetare göra om arbetsplatsen inte har regelbundna APT:n?

– Prata med dina kolleger och ta sedan upp saken med chefen. Det kan också vara bra att påminna om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och rätten för de anställda att bli involverade i arbetet för en bättre arbetsmiljö. Säger chefen nej så är min rekommendation att peppa någon av kollegerna att ta på sig ett förtroendeuppdrag, då hittar man andra verktyg för att skapa delaktighet och inflytande i sitt arbete, säger My Sternberg.

Tips för ett lyckat APT

Innan APT:

  • Mejla ut en dagordning och information om alla punkter. Be om återkoppling via mejl. På så sätt kan ni bli mer effektiva under träffen. 
  • Ha en återkommande tid för APT varje månad, det ökar chansen att fler kan delta.
  • Förmedla rena informationspunkter på annat sätt än på APT för att få mer tid till dialog.
  • Skapa en tydlig mötesstruktur där fokus läggs på frågor som berör många i arbetsgruppen.

Under APT:

  • Variera ordförandeskapet så att inte chefen alltid är den som håller i mötet. Chefer och anställda kan prioritera olika utifrån sina roller i verksamheten.
  • Ta de viktigaste punkterna först.
  • Se till att alla får komma till tals. Det finns flera tekniker, exempelvis bikupor där mindre grupper diskuterar en fråga eller att man går laget runt.
  • Undvik att grotta ner er i frågor som endast är relevanta för ett fåtal. Landar diskussionen i en detaljfråga? Hitta ett annat forum för när det passar att diskutera den frågan vidare.
  • För anteckningar. Det är bra för de som inte kunde närvara samt ett sätt att säkerställa att alla tog med sig samma saker från mötet.

Efter APT:

  • Skicka ut anteckningar och tydliggör sådant som skickats med till nästkommande APT eller till andra forum.