• Anna Nylén är familjeterapeut i Motala. Hon har varit med och vidareutvecklat en modell för föräldra­stöd som heter Parenting young children, PYC. Tillsammans med kolleger på kommunens Lärcenter, utbildar hon personal från andra kommuner i arbetssättet.

Utveckling

Ger fler ­familjer rätt stöd

24 september 2018

Med rätt kunskaper om föräldrar med kognitiva svårigheter kan fler familjer få rätt stöd på hemmaplan. Anna Nylén i Motala har varit med och utvecklat en modell för arbetet som hon också lär ut till andra.

Vilka kunskaper behövs?

– Sju av tio föräldrar som har kontakt med socialtjänsten har någon form av kognitiva svårigheter. Men socialtjänsten har svårt att upptäcka dem. Tidigare tänkte jag att jag aldrig skulle möta de här föräldrarna i arbetet. Nu är vi åtta medarbetare som har kontakt med flera familjer var. Det handlar alltså om att bli bättre på att känna igen föräldrar med den här typen av problem.

Vilka är de här föräldrarna?

– Till exempel personer med adhd och autism, ofta med någon form av tilläggsproblematik, som hamnat hos socialtjänsten efter en anmälan om barn som inte har det bra.

Hur ser stödet ut?

– Insatsen börjar alltid med att de tillsammans med alla som är inblandade runt barnen – socialtjänst, skola, bvc och psykiatri – får berätta. Först vad de tycker att föräldrarna är bra på, sedan vad de upplever att barnet och för föräldrarna har för behov, för att till sist ta upp vilka lösningar som finns.

– Vi erbjuder också anpassade grupper där föräldrar får träffa varandra. Där har vi gått emot forskningen, som säger att den här typen av problem ska behandlas individuellt. Men föräldrarna tycker att grupperna är det som ger dem mest. Samtidigt får barnen vara i en barngrupp och resonera om hur det är att ha en förälder med svårigheter.

– Dessutom arbetar vi i hemmen där mycket går ut på att visa, till exempel hur man tvättar ett barn. Vi visar och föräldern får göra efter. Fokus ligger sedan på vad de kan. Det är en viktig förklaring till att vi lyckas.

Vad ser ni för resultat?

– I familjer med lätt och medelsvår problematik uppskattar föräldrarna stödet och vi slipper nästan alla placeringar av barnen. I kategorin med mycket svåra konflikter i familjen, ett nätverk runt omkring som inte är stödjande och där det förekommer våld, har vi svårare att stödja med hemmaplanslösning utifrån barnens behov.


Relaterade artiklar