Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Fördelning och returnering av arbetsmiljöuppgifter

Vad innebär uppgiftsfördelning?

Uppgiftsfördelning enligt 6 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) innebär att man fördelar uppgifter i arbetsmiljöarbetet från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Uppgifter kan både fördelas på namngivna personer eller på särskilda funktioner. Det finns inga krav på att alla chefer måste ha arbetsmiljöuppgifter men i den mån de har personalansvar eller utövar arbetsledning är det naturligt att de även har arbetsmiljöuppgifter.

Vad de olika arbetsmiljöuppgifterna innebär skall framgå skriftligt ifall det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. Uppgifterna bör anges så detaljerat och konkret som behövs för att innehållet i uppgiftsfördelningen ska vara tydligt. Uppgiftsfördelningen kan behöva ses över om det uppkommer nya risker i arbetsmiljön i samband med coronapandemin.

Uppgiftsfördelning betyder inte att delegera ansvar

Ibland talas det om ”delegering av ansvar”, när man menar uppgiftsfördelning. Enligt arbetsmiljölagen kan arbetsgivaren inte göra sig av med sitt arbetsmiljöansvar genom att lägga ut uppgifter i arbetsmiljöarbetet på andra. Arbetsgivaren kan inte heller bestämma att någon viss person ska straffas när det inträffat en arbetsolycka.

Det är alltså bara arbetsuppgifter som kan fördelas, inte själva ansvaret. Arbetsmiljöansvaret ligger alltid kvar på den juridiska (eller fysiska person) som är arbetsgivare i juridisk mening eller som har någon annan form av arbetsmiljöansvar enligt 3 kap. i arbetsmiljölagen.

Resurser, befogenheter, kunskaper och kompetens

De uppgifter som fördelats till dig som chef måste motsvaras av tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens (6 § AFS 2001:1). Exempel på resurser kan vara tillgång till skyddsutrustning, personal, lokaler, egen tid samt ekonomiska medel. Befogenheter gäller rätten att fatta beslut och vidta åtgärder.

När ska man returnera eller frånsäga sig en arbetsmiljöuppgift?

Om du som chef anser att resurser, befogenheter, kunskaper eller tid inte räcker för en tilldelad arbetsuppgift, är det viktigt att vända sig till din chef och begära förändring. Kommer inte förändring till stånd kan det bli nödvändigt att returnera uppgiften och arbetsgivaren får hitta en annan lösning.

Vision rekommenderar att en returnering sker skriftligt till din närmaste chef och man ska vara tydlig med vilka uppgifter som returneras. Ofta finns en särskild blankett för detta. Att sådana situationer aktualiseras under den pågående pandemin är inte osannolikt, då många verksamheter hastigt omorganiseras eller kan få ett annat innehåll eller andra förutsättningar över lag.

Kan jag bli av med jobbet om jag returnerar en arbetsmiljöuppgift?

Om du returnerar en arbetsmiljöuppgift på grund av att resurser och förutsättningar saknas för att utföra uppgiften innebär inte att du vägrar följa arbetsgivarens instruktioner eller att du arbetsvägrar. Det innebär bara att du följer de regler som finns för tilldelning och fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Det finns inga avgöranden från domstol som gett arbetsgivaren rätt att säga upp någon som returnerat en arbetsmiljöuppgift. Arbetsgivaren har inte saklig grund för uppsägning av dig för att du inte har getts förutsättningar att behålla en arbetsmiljöuppgift. Det är däremot arbetsgivarens ansvar att se till att förutsättningarna finns för dig att ha arbetsmiljöuppgiften.

Vad ska jag göra om arbetsgivaren pressar mig att behålla arbetsmiljöuppgiften trots att jag saknar förutsättningar för att utföra denna?

Kontakta omgående Chef Direkt.

Vad händer ifall vi chefer returnerar våra arbetsmiljöuppgifter?

Politiker i fullmäktige, styrelse eller nämnd är yttersta representant för kommunen som arbetsgivare. Arbetsgivarens högsta företrädare är de som startar uppgiftsfördelningen och måste bevaka att uppgiftsfördelningen fungerar bra och annars vidta någon form av åtgärder.

I kommuner är det brukligt att nämnden fördelar uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen som i sin tur fördelar arbetsmiljöuppgifter så långt ut i organisationen så att det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bedrivas ute på arbetsplatserna.

Uppgiftsfördelningen på arbetsmiljöområdet görs uppifrån och nedåt i organisationen och bör följa arbetsgivarens beslutsordning. Det är olämpligt att hoppa över något led i kedjan eftersom detta kan skapa oklarhet om vem medarbetarna ska vända sig till i arbetsmiljöfrågor.

Om du som chef returnerar en arbetsmiljöuppgift återgår uppgiften till den som fördelat den till dig. Den överordnade chefen kan i sin tur returnera arbetsmiljöuppgiften till den högre beslutsnivån om denne saknar tillräckliga resurser, befogenheter och kunskap. Arbetsmiljöuppgiften kan på så sätt föras vidare upp till den chef som har tillräckliga förutsättningar att utföra uppgiften, ibland ända upp till förvaltningschef. I vissa fall måste nämnden, styrelsen eller fullmäktige ta ställning.

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete utgör bindande regelverk och om arbetsgivaren inte lever upp till sitt arbetsmiljöansvar kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud, med eller utan vite, mot arbetsgivaren som juridisk person.

Vilka slags arbetsmiljöuppgifter kan det handla om konkret?

Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter kan variera beroende på arbetsgivare och/eller verksamhet. De tre fall som beskrivs är bara exempel för att illustrera vilka sorts arbetsmiljöuppgifter det kan handla om.

Tillgång till adekvat skyddsutrustning är otillräcklig

Konstaterad smitta finns på äldreboendet och det finns misstanke om att flera boenden kan vara smittade. De senaste tre veckorna har det varit extremt ont om skyddsmaterial i kommunen. I chefens uppgiftsfördelning står det bl.a. att chefen ska fortlöpande åtgärda risker i arbetsmiljön för att förebygga ohälsa och olycksfall. Chefen anser att smittorisken kvarstår men kan inte säkerställa att personalen har tillgång till adekvat skyddsutrustning vid patientnära kontakt med dessa boenden.

Åtgärd: Chefen returnerar arbetsmiljöuppgiften att fortlöpande åtgärda risker i arbetsmiljön för att förebygga ohälsa och olycksfall avseende smittrisker.

Personalbrist leder till svårigheter gällande introduktion av nyanställda

Många ur den ordinarie personalen är inte i tjänst p.g.a. sjukskrivningar och vård av barn. Chefen har varit tvungen att lösa bemanningen med ett ökat antal så kallade tim-vikarier i verksamheten. I chefens beskrivning av arbetsmiljöuppgifter står det bl.a. att hen ska genomföra introduktion av nyanställda, personal som har varit borta från arbetet en längre period samt personal som fått nya arbetsuppgifter och att hen ska se till att medarbetarna fortlöpande får instruktioner om arbetsmetoder och arbetsmiljörisker för att förebygga ohälsa och olycksfall. P.g.a. den rådande personalbristen och stora antalet nya medarbetare har chefen inte möjlighet att varken introducera all personal till den nya arbetsplatsen eller att fortlöpande se till att medarbetarna får tillräckliga instruktioner om arbetsmetoder och arbetsmiljörisker.

Åtgärd: Chefen returnerar arbetsmiljöuppgifterna att genomföra introduktion av nyanställda, personal som har varit borta från arbetet en längre period samt personal som fått nya arbetsuppgifter samt att se till att medarbetarna fortlöpande får instruktioner om arbetsmetoder och arbetsmiljörisker för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Tidsbrist och tung arbetsbörda

Det är väldigt högt tryck på chefen i dessa Corona-tider och hen har arbetat många timmar på sistone. Mobilen är på dygnet runt för att de 58 medarbetarna ska kunna nå chefen om något akut händer. Arbetsbördan är för tillfället extra tung då chefen måste täcka upp för chefskollegan och ta dennes område, kollegan är sjuk. Arbetsbelastningen var redan hög och omständigheterna nu gör det ännu tyngre. Då chefen inte får någon avlastning eller tillräckligt stöd hinns flertal arbetsmiljöuppgifter inte med för tillfället.

Åtgärd: Chefen returnerar de arbetsmiljöuppgifter som inte hinns med.

Mer information hittar du här

  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (se särskilt 6 § samt kommentarerna till 6 §)
  • Film – Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverket)
  •  Exempelmall – Blankett fördelning och returnering av arbetsmiljöuppgifter (Arbetsmiljöverket)
  • Roller och ansvar – Arbetsmiljöarbete i tider av corona (Suntarbetsliv)
  • Arbetsmiljöansvar och straffansvar – två helt olika saker (Arbetsmiljöverket)

Nyheter

Till arkivet

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

270 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar