Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Fördelning och returnering av arbetsmiljöuppgifter

Som chef inom äldreomsorgen kan du behöva returnera arbetsmiljöuppgifter om du saknar förutsättningar att klara av de uppgifterna. Här svarar vi på frågor om returnering av arbetsmiljöuppgifter.

Vad innebär uppgiftsfördelning?

Uppgiftsfördelning innebär att uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelas från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Det står om detta i 6 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljö­arbete (AFS 2001:1).

Uppgifter kan både fördelas på namngivna personer eller på särskilda funktioner. Det finns inga krav på att alla chefer måste ha arbetsmiljö­uppgifter, men i den mån de har personalansvar eller utövar arbets­ledning är det naturligt att de även har arbetsmiljö­uppgifter.

Vad de olika arbetsmiljö­uppgifterna innebär ska framgå skriftligt ifall det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. Uppgifterna bör anges så detaljerat och konkret som behövs för att innehållet i uppgifts­fördelningen ska vara tydligt. Uppgifts­fördelningen kan behöva ses över om det uppkommer nya risker i arbetsmiljön i samband med covid-19-pandemin.

Uppgiftsfördelning betyder inte att delegera ansvar

Det är bara arbetsuppgifter som kan fördelas, inte själva ansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljö­ansvaret ligger alltid kvar på den juridiska (eller fysiska) personen som är arbetsgivare i juridisk mening eller som har någon annan form av arbetsmiljö­ansvar enligt 3 kap. i arbetsmiljölagen.

Ibland talas det om "delegering av ansvar" när man menar uppgifts­fördelning. Enligt arbetsmiljölagen kan arbetsgivaren inte göra sig av med sitt arbetsmiljö­ansvar genom att lägga ut uppgifter i arbetsmiljö­arbetet på andra. Arbetsgivaren kan inte heller bestämma att någon viss person ska straffas när det har inträffat en arbetsolycka.

Resurser, befogenheter, kunskaper och kompetens

De uppgifter som fördelas till dig som chef måste motsvaras av tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens (6 § AFS 2001:1). Exempel på resurser kan vara tillgång till skyddsutrustning, personal, lokaler, egen tid samt ekonomiska medel. Befogenheter gäller rätten att fatta beslut och vidta åtgärder.

När ska man returnera eller frånsäga sig en arbetsmiljöuppgift?

Om du som chef anser att resurser, befogenheter, kunskaper eller tid inte räcker för en tilldelad arbets­uppgift är det viktigt att du vänder dig till din chef och begär förändring. Om ingen förändring kommer till stånd kan det bli nödvändigt att du returnerar uppgiften, det vill säga skickar tillbaka den till arbetsgivaren. Då får arbetsgivaren får hitta en annan lösning.

Vision rekommenderar att en returnering sker skriftligt till din närmaste chef och att du är tydlig med vilka uppgifter som returneras. Ofta finns en särskild blankett för detta. Det är sannolikt att sådana situationer aktualiseras under pandemin, eftersom många verksamheter hastigt omorganiseras eller kan få ett annat innehåll eller andra förutsättningar överlag.

Kan jag bli av med jobbet om jag returnerar en arbetsmiljöuppgift?

Om du returnerar en arbetsmiljö­uppgift på grund av att du saknar resurser och förutsättningar för att utföra uppgiften innebär inte att du arbetsvägrar eller vägrar följa arbetsgivarens instruktioner. Det innebär bara att du följer de regler som finns för tilldelning och fördelning av arbetsmiljö­uppgifter.

Det finns inga avgöranden från domstol som har gett arbetsgivaren rätt att säga upp någon som returnerat en arbetsmiljö­uppgift. Arbetsgivaren har inte saklig grund för uppsägning för att du inte har getts förutsättningar att behålla en arbetsmiljö­uppgift. Det är däremot arbetsgivarens ansvar att se till att det finns förutsättningar för dig att ha arbetsmiljöuppgiften.

Vad ska jag göra om arbetsgivaren pressar mig att behålla arbetsmiljöuppgiften trots att jag saknar förutsättningar för att utföra den?

Kontakta Chef Direkt med en gång.

Kontakta Chef Direkt

Vad händer om vi chefer returnerar våra arbetsmiljöuppgifter?

Politiker i fullmäktige, styrelse eller nämnd är yttersta representanter för kommunen som arbetsgivare. Arbetsgivarens högsta företrädare är de som startar uppgifts­fördelningen och måste bevaka att uppgifts­fördelningen fungerar bra och annars vidta någon form av åtgärder.

I kommuner är det brukligt att nämnden fördelar uppgifter i det systematiska arbetsmiljö­arbetet till förvaltnings­chefen som i sin tur fördelar arbetsmiljö­uppgifter så långt ut i organisationen att det systematiska arbetsmiljö­arbetet kan bedrivas ute på arbetsplatserna.

Uppgiftsfördelningen på arbets­miljöområdet görs uppifrån och nedåt i organisationen och bör följa arbetsgivarens beslutsordning. Det är olämpligt att hoppa över något led i kedjan, eftersom det kan skapa oklarhet om vem medarbetarna ska vända sig till i arbetsmiljöfrågor.

Om du som chef returnerar en arbetsmiljöuppgift återgår uppgiften till den som fördelat den till dig. Den överordnade chefen kan i sin tur returnera arbetsmiljö­uppgiften till den högre beslutsnivån om hen saknar tillräckliga resurser, befogenheter och kunskap. Arbetsmiljö­uppgiften kan på så sätt föras vidare upp till den chef som har tillräckliga förutsättningar att utföra uppgiften, ibland ända upp till förvaltningschefen. I vissa fall måste nämnden, styrelsen eller fullmäktige ta ställning.

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljö­arbete utgör bindande regelverk. Om arbetsgivaren inte lever upp till sitt arbetsmiljö­ansvar kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud, med eller utan vite, mot arbetsgivaren som juridisk person.

Vilka slags arbetsmiljöuppgifter kan det handla om konkret?

Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter kan variera beroende på arbetsgivare eller verksamhet. Nedan beskrivs tre fall som exempel för att illustrera vilka slags arbetsmiljö­uppgifter det kan handla om.

Tillgång till adekvat skyddsutrustning är otillräcklig

Konstaterad smitta finns på äldreboendet och det finns misstanke om att flera boenden kan vara smittade. De senaste tre veckorna har det varit extremt ont om skydds­material i kommunen. I chefens uppgifts­fördelning står det bland annat att chefen fortlöpande ska åtgärda risker i arbetsmiljön för att förebygga ohälsa och olycksfall. Chefen anser att smitto­risken kvarstår men kan inte säkerställa att personalen har tillgång till adekvat skydds­utrustning vid patientnära kontakt med dessa boenden.

Åtgärd: Chefen returnerar arbetsmiljöuppgiften att fortlöpande åtgärda risker i arbetsmiljön för att förebygga ohälsa och olycksfall avseende smittrisker.

Personalbrist leder till svårigheter gällande introduktion av nyanställda

Många ur den ordinarie personalen är inte i tjänst på grund av sjukskrivningar och vård av barn. Chefen har varit tvungen att lösa bemanningen med ett ökat antal så kallade timvikarier i verksamheten. I chefens beskrivning av arbetsmiljö­uppgifter står det bland annat att hen ska genomföra introduktion av nyanställda, personal som har varit borta från arbetet en längre period och personal som fått nya arbetsuppgifter. Det står också att hen ska se till att medarbetarna fortlöpande får instruktioner om arbetsmetoder och arbetsmiljö­risker för att förebygga ohälsa och olycksfall. På grund av den rådande personalbristen och det stora antalet nya medarbetare har chefen inte möjlighet att varken introducera all personal till den nya arbetsplatsen eller fortlöpande se till att medarbetarna får tillräckliga instruktioner om arbetsmetoder och arbetsmiljörisker.

Åtgärd: Chefen returnerar arbetsmiljöuppgifterna att genomföra introduktion av nyanställda, personal som har varit borta från arbetet en längre period och personal som fått nya arbetsuppgifter, samt arbetsmiljöuppgiften att se till att medarbetarna fortlöpande får instruktioner om arbetsmetoder och arbetsmiljörisker för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Tidsbrist och tung arbetsbörda

Det är väldigt högt tryck på chefen i pandemitider och hen har arbetat många timmar på sistone. Mobilen är på dygnet runt för att de 58 medarbetarna ska kunna nå chefen om något akut händer. Arbetsbördan är för tillfället extra tung eftersom chefen måste täcka upp för sin chefskollega som är sjuk och ta hens område. Arbets­belastningen var redan hög och omständigheterna nu gör det ännu tyngre. Eftersom chefen inte får någon avlastning eller tillräckligt stöd hinns flera arbetsmiljö­uppgifter inte med för tillfället.

Åtgärd: Chefen returnerar de arbetsmiljöuppgifter som inte hinns med.

Mer information om att returnera arbetsmiljöuppgifter

Mer information relaterat till att returnera arbetsuppgifter hittar du här.

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera (via.tt.se)

Pressbilder

Söker du pressbilder från Vision? Du hittar bilderna i vårt pressrum hos ViaTT.

Pressrum Vision (via.tt.se)

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss