×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Gemensamma insatser krävs för bättre socialtjänst

2000-02-03 08:37

Yvonne Ahlström, SKTF, tel 08-789 64 01, 070-582 09 40
Titti Fränkel., Akademikerförbundet SSR, 08-617 44 33, 0708-17 44 34
Leif Klingensjö, Svenska Kommunförbundet, 08-772 43 28, 070-572 11 41

Antalet aktuella personer inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorg (IFO) har under 1990-talet ökat markant. Förändringar inom samhällsekonomin har medfört fler arbetslösa och svårigheter för enskilda att klara sina utgifter. Stöd från socialtjänsten har för många blivit det enda alternativet.

I den gemensamma rapporten IFOs framtid föreslår Akademikerförbundet SSR, SKTF och Kommunförbundet tillsammans ett antal åtgärder för att förbättra kommunernas stöd till socialt utsatta grupper.

Rapporten tar upp frågan om hur ett socialt samhällsstöd ska se ut i ett längre perspektiv. SSR, SKTF och Kommunförbundet konstaterar att:

 • Nya former av tidiga insatser måste utvecklas främst för att stödja barn och ungdomar i riskzonen
 • Arbetslivet kan ta ett betydligt större ansvar inom missbruksområdet
 • Människor utan sociala problem ska inte tvingas söka socialbidrag
 • Inflytandet från brukarna måste öka

På ett flertal områden föreslår arbetsgruppen förändringar som kan genomföras i ett kort tidsperspektiv. Det handlar bland annat om arbetsledarrollen, förbättrad utbildning, att öka kunskaperna om effekter för den enskilde samt stärka forskning och metodutveckling.

-En av de viktigaste delarna i rapporten är att skapa bättre förutsättningar för arbetsledarna inom socialtjänsten att utföra ett bra arbete. Vi föreslår i rapporten en omfattande vidareutbildning för denna grupp, säger Leif Klingensjö från Kommunförbundet.

-Bättre kontakt måste i framtiden finnas mellan utbildningsinstitutionerna och kommunerna där de flesta senare kommer att arbeta. Aktuell forskningen måste på ett bättre sätt göras tillgänglig för fältet. Dessutom bör en professur i socialt arbete inrättas, säger Titti Fränkel från Akademikerförbundet SSR.

-Trots den nya situationen på 1990-talet sker på de flesta håll ett mycket bra socialt arbete. Erfarenheter runt om i landet måste aktivt tas tillvara samtidigt som bristerna ska uppmärksammas och åtgärdas. Den svartmålning man ibland ser är orättvis och gäller absolut inte hela socialtjänsten, säger Yvonne Ahlström från SKTF.

IFOs framtid

Ett diskussionsmaterial om hur kommunerna i framtiden ska utforma sitt stöd för socialt utsatta grupper

I rapporten "IFOs framtid" lyfts följande områden fram som enligt arbetsgruppens uppfattning måste förändras om stödet till de utsatta ska kunna fungera i framtiden.

Utgångspunkter

Kommunen har det yttersta ansvaret för dem som vistas inom kommunen. Socialpolitiken i stort, men också IFO, kommer att genomgå stora förändringar i framtiden. Alla problem kommer dock inte att kunna lösas inom ett generellt inriktat välfärdssystem. Vilka insatser som behövs inom "ett sista skyddsnät" beror bl a på sysselsättningsutvecklingen, hur skola/barnomsorg fungerar, hur det generella välfärdssystemet utformas etc.

Synen på IFO

Ofta ifrågasätts IFOs legitimitet. Det finns en undran från gemene man om nyttan av det som utförs. Det beror på ett flertal olika omständigheter oberoende av varandra. En god kvalité på verksamheten är avgörande för legitimiteten.

Arbetsgruppen avser att ta initiativ till en attitydundersökning angående allmänhetens och förtroendevaldas syn på IFO. Den kan ge underlag för att stärka verksamhetens legitimitet.

Förbättrad arbetsledning

Arbetsledarna är en nyckelgrupp om man önskar att förändra individ- och familjeomsorgen. Det är arbetsledaren som fungerar som idégivare och modell i det sociala arbetet och som för ut de politiska besluten till socialsekreterare och annan personal. Det är arbetsledaren som inspirerar till att tillföra verksamheten ny kunskap, stimulerar medarbetarna till reflektion och kompetensutveckling och ansvarar för ett fungerande samarbete med andra myndigheter och organisationer.

Arbetsgruppen för IFOs framtid kommer att ta initiativ till att starta arbetsledarutbildningar regionalt för arbetsledarna inom individ- och familjeomsorgen

Höjd kvalitet inom utbildningarna

Socionomutbildningen, som är den högskoleutbildning som de flesta socialsekreterare och arbetsledare genomgått, kan lägga en god grund för hur personalen bemöter utsatta människor. Idag saknar dock flertalet socionomprogram resurser för att genomföra t ex gruppdiskussioner kring värderingar, etik och förhållningssätt.

Arbetsgruppen rekommenderar att socionomutbildningarnas målbeskrivningar kompletteras med ett mål som slår fast att studenterna ska ha fått möjlighet till personlig utveckling och empatisk förmåga under sin studietid.

Den största arbetsgivaren för socionomer är kommunerna. Det borde därför vara självklart att samtliga socionomprogram utvecklade sina kontakter med kommunerna när man planerar utbildningarna.

Arbetsgruppen önskar att socionomutbildningarna och kommunerna mer än för närvarande ges tillfälle till att gemensamt diskutera utbildningens och verksamheternas innehåll

I en väl fungerande verksamhet kan inte valet av fortbildningen enbart vara den enskilde medarbetarens angelägenhet. Planering av fortbildningen måste ingå i den totala verksamhetsplaneringen.

Arbetsgruppen anser att kompetensutveckling i form av fortbildning ska bygga på analyser av verksamhetens mål samt arbetets innehåll och framtida förändringar.

Det är slöseri med resurser att många som är skickliga på klient- och utvecklingsarbete istället övergår till administrativa arbetsuppgifter.

Arbetsgruppen anser att införandet av olika former av specialistkarriärer är ett ansvar som ska lösas genom lokala diskussioner mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Exempel på sådana lokala lösningar bör fångas upp och spridas till andra intresserade kommuner.

Forskning och metodutveckling

Den hittillsvarande forskningen i socialt arbete har varit inriktad på strukturella förhållanden och allmän välfärdsforskning. Nu är det hög tid att forskningen också tar sig an det konkreta sociala arbetet ute på fältet för att exempelvis studera effekterna av olika arbetsmetoder.

I debatten framförs ibland förväntningar på att forskningen ska bidra till att ta fram metoder som med en hög grad av säkerhet medför betydande positiva resultat för klienterna. Men arbetsgruppen anser att socialt arbete är av den karaktären att forskningsbaserad kunskap måste kompletteras med inre reflektion, förtrogenhetskunskap och personlig mognad.

Arbetsgruppen anser att metodutveckling endast kan ske i samverkan mellan praktik och forskning och att valet av metoder i socialt arbete måste kompletteras med individuella bedömningar och anpassningar.

Kvalitetsarbetet

Det finns för närvarande ett stort och ökande intresse i flertalet kommuner för att bedriva kvalitetsutveckling inom IFO. Många har under de senaste två åren också påbörjat ett sådant arbete.

Arbetsgruppen menar att kvalitetsarbetet måste få större uppmärksamhet än vad som hittills varit fallet. De ska utgå från lokala förutsättningar och fokuseras på verksamhetens resultat. Dessutom måste verksamheten från centralt håll få stöd att utforma metoder och indikatorer.

På längre sikt

Socialtjänstens insatser måste i framtiden begränsas till de områden där man har rimliga förutsättningar att uträtta något av bestående värde för den enskilde.

Arbetsgruppen för IFOs framtid gör följande bedömningar

 • Det generella socialförsäkringssystemet måste utvecklas för att människor utan sociala problem inte ska tvingas söka socialbidrag
 • Nya former av tidiga insatser måste utvecklas. Skolan skulle t.ex. i ett tidigare skede kunna stödja barn och ungdomar i riskzonen
 • Arbetslivet kan spela en betydligt större roll inom missbruksområdet
 • Inflytandet för brukarna måste öka. Den enskilde måste få klar information om vad kommunens socialtjänst har att erbjuda och hur man på enklast möjliga sätt kan framföra klagomål när man inte är nöjd.

Mer information eller hela rapporten kan fås från:

Akademikerförbundet SSR
SKTF Svenska Kommunförbundet

Titti Fränkel
08-617 44 33 Yvonne Ahlström
08-789 64 01 Gigi Isacsson
08-772 42 45

Rapporten kan också beställas från Kommentus Förslag AB tfn 08-709 59 90.

Nyheter

Till arkivet

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

1115 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

 • Personlig rådgivning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum