Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Vision: Framtidens socialtjänst kräver mer kraftfulla förändringar

Publicerad 2020-08-26

De förslag som utredningen Framtidens socialtjänst idag presenterar innehåller mer av generella bestämmelser och minskad detaljerad lagstiftning. Syftet är gott; att öka handlingsutrymmet utifrån de individuella behoven av socialtjänstens insatser. Men Vision ser en stor risk att det kommunala handlingsutrymmet blir för stort och att socialtjänstens insatser kommer att styras av kommunala budgetramar snarare än av lagstiftarens intentioner och den professionella bedömningen. Det finns också en överhängande risk att likvärdigheten mellan kommunernas socialtjänst minskar än mer.

Utredaren har haft i uppdrag att se över och lämna förslag beträffande socialtjänstlagens struktur, tillgång till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst som främjar det förebyggande arbetet, stärka en kunskapsbaserad socialtjänst och mer tillgängliga insatser. Även behovet av en ny äldrelag, ett förtydligat barnrättsperspektivoch socialnämndens delegationsmöjlighet har setts över.

Av direktivet framgår att detta ska göras utan att det leder till kostnadsökningar, något som Vision är starkt kritisk till:

–  Visions medlemmar är välutbildade, engagerade och kompetenta. Vi vet vilken avgörande skillnad det kan göra för individer att få rätt stöd vid rätt tillfälle. Men ofta saknas förutsättningar för medarbetarna. Socialtjänsten är redan underfinansierad vilket resulterar i otillräckliga arbetsvillkor och bristande kvalitet. Det påvisas gång på gång i tillsyns- och lägesrapporter från de statliga myndigheterna. Det måste finnas en balans mellan krav och resurser säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Visions medlemmar vittnar om att kommunala riktlinjer kring budgetramar alltför ofta begränsar det professionella handlingsutrymmet att, i samråd med den enskilde, göra bedömningar av behovet och tillsätta insatser och stöd. I vår undersökning anger fyra av tio socialchefer att de upplever det svårt att inom givna budgetramar ge de insatser de anser att individen har behov av och rätt till. De verksamhetsområden som socialcheferna bedömer påverkas särskilt negativt av kommuners ekonomiska förutsättningar är sociala barn- och ungdomsvården och äldreomsorgen.

Vikten av det förebyggande arbetet har haft stort fokus i utredningens arbete. Men förslagen är inte tillräckligt tydliga och genomgripande, menar Vision. I socialtjänstlagens målparagraf förslås en skrivning om att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara lätt tillgänglig. Men när ekonomin gör det nödvändigt att prioritera stryker ofta det förebyggande arbetet på foten.

-  Socialtjänsten har hög kompetens att tillsammans med aktörer som skola, förskola och polis förebygga social utsatthet och kriminalitet. Men då behöver det förebyggande uppdraget formuleras skarpare i lagstiftningen och resurser säkerställas för detta, säger Veronica Magnusson.

Utredningen förslår vidare att det ska bli möjligt för kommuner att tillhandhålla vissa insatser utan individuell behovsprövning. För att tillgången till insatser ska bli likvärdig över landet anser Vision att det ska bli en skyldighet för kommunerna att tillhandhålla vissa insatser utan individuell behovsprövning. Tillgången till insatser ska inte styras av vilken kommun man bor i.

Enligt förslaget ska hemtjänst och korttidsboende ingå i de insatser som ska kunna ges utan individuell behovsprövning. Vision anser att både hemtjänst och korttidsboende är insatser där det behövs både utredning av behovet och uppföljning av insatsen. Dels för att säkerställa att individens behov tillgodoses och dels för att det ofta är en del av en vårdkedja och behöver samordnas med andra vård och omsorgsinsatser. Vision har tillsammans med Kommunal, Akademikerförbundet SSR och Vårdförbundet lagt ett särskilt yttrande i denna del i utredningen.

Vision organiserar ett stort antal medlemmar inom socialtjänsten såsom socialsekreterare, biståndshandläggare, handläggare och chefer. Vi har deltagit i utredningens expertgrupp och med utgångspunkt från medlemmarna fört fram vilka förändringar som behövs för en kunskapsbaserad socialtjänst som, med utgångspunkt från den enskildes behov, främjar social trygghet.

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande, tfn 070- 746 21 24.

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar