Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Lövin intresserad av Visions förslag

2017-05-23

Igår var jag och Carola Löfstrand, Visions arbetsmiljöspecialist, inbjudna till vice statsminister Isabella Lövin för att berätta hur Vision arbetar för ett mänskligare arbetsliv. Bakgrunden till mötet är det faktum att psykisk ohälsa nu är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige, samt att vi på Vision arbetat med de här frågorna länge.

Lövin och regeringen är angelägna om att göra något åt den negativa trenden med ökad sjukfrånvaro och intresserade av att höra vilka åtgärder Vision rekommenderar för friskare arbetsplatser. Det växande antalet sjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa är en av Visions viktigaste frågor. För att vända trenden behöver vi förbättra arbetsvillkor och arbetsplatser, istället för att individualisera problemen. Sjukfrånvaro bör alltid analyseras utifrån arbetsmiljö och genus. Flera studier visar att de strukturella skillnaderna mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro till stor del beror på olika villkor och arbetsmiljörisker. Dessutom är det förebyggande arbetsmiljöarbetet sämre i verksamheter där kvinnor är i majoritet.

I Försäkringskassans statistik över stressrelaterade sjukskrivningar återfinns fyra av fem yrkesgrupper inom kvinnodominerade välfärdsyrken. Samtliga yrken kräver en högre utbildning och innebär mycket kontakt med människor. Det handlar exempelvis om psykologer, kuratorer, socialsekreterare, präster, fältassistenter, LSS-handläggare och behandlingsassistenter. Höga sjukskrivningstal finns även bland första och andra linjens chefer samt chefer inom äldreomsorgen.

Vision ser en överhängande risk att trenden med ökad sjukfrånvaro sprids inom mansdominerade yrken, till exempel inom avfalls- och återvinningsbranschen och kommunernas energi- och fastighetsbolag. Avfall Sverige och El-Kretsen uppger att deras anställda vid sex av tio återvinningsstationer utsätts för hot och våld. Inom kommunala bolag leder personalbristen till vakanser, vilket ökar arbetsbelastningen hos dem som jobbar kvar. Det här är en mycket negativ utveckling. Vi vill vända trenden, inte se att den sprids vidare till nya yrkesgrupper!

Att regeringen och vice statsministern nu visar att de tar frågorna på stort allvar känns hoppfullt. Politiker på både nationell och lokal nivå behöver ägna sig åt arbetsmiljöfrågor i mycket högre utsträckning. Att hela yrkesgrupper har en orimligt hög arbetsbelastning, bristfälligt stöd och för litet inflytande över det egna arbetet måste betraktas som en hälsofara, på samma sätt som tunga lyft och belastande arbetsställningar.

I mötet med Lövin lyfte vi fram de fyra viktigaste områdena där det krävs förbättringar för att minska sjukfrånvaron:

Cheferna måste få bättre förutsättningar att minska sjukskrivningarna, genom att ha ett rimligt antal medarbetare per chef. Idag har chefer inom vård, omsorg och socialtjänst ansvar för flest medarbetare på hela arbetsmarknaden, trots att arbetets karaktär snarare pekar på att det inom dessa områden borde vara färre medarbetare per chef. Vision vill se normtal på arbetsplatserna för hur många anställda en chef ska ansvara för. Vad som är rimligt kan variera mellan olika branscher och arbetsplatser, men ingen chef bör ha fler än 25 medarbetare.

Vi behöver uppnå en balans mellan krav och resurser. Höga krav i kombination med begränsade resurser är en bidragande orsak till den höga sjukfrånvaron inom välfärden. En lösning kan vara att anställa fler medarbetare och att använda personalens kompetens smartare. Det kan innebära fler administratörer i sjukvården och socialtjänsten, eller att chefer förses med rätt stödstrukturer inom HR, ekonomi och administration.

Det behövs satsningar på det förebyggande arbetsmiljöarbetet och ökat stöd för rehabilitering. Genom att använda företagshälsovården på ett mer strategiskt sätt kan det förebyggande arbetet fungera bättre. På många arbetsplatser måste anställda få sina besök hos företagshälsovården beviljade av närmsta chef. Det här behöver ändras. Medarbetare ska kunna söka hjälp hos företagshälsovården utan att motivera det hos sin chef. Arbetsgivarna behöver även se över sitt systematiska arbetsmiljöarbete i förhållande till de nya arbetsmiljöreglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö.

För att kunskapen och ambitionerna verkligen ska leda till friskare arbetsplatser och färre sjukskrivningar krävs att ansvariga politiker prioriterar förebyggande arbete och investerar i arbetsmiljön. Politiker i kommuner, landsting och regioner bör upprätta årliga hälsobokslut över hur arbetsmiljön och personalens hälsa utvecklas över tid och identifiera behov av insatser. Också kyrkan och offentligt finansierade privata verksamheter behöver ta ett politiskt ansvar för att påverka utvecklingen.

I vårt gemensamma framtida arbete för friskare arbetsplatser har vi mycket samlad kunskap och många verktyg till hjälp. Särskilt effektivt är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö och parternas gemensamma åtaganden som uttrycks i Avsiktsförklaringen mellan SKL och fackförbunden. Regeringen kan också göra stor skillnad, genom att bidra till en bättre balans mellan krav och resurser. Vi har så mycket att vinna – bättre hälsa och livskvalitet bland arbetstagare, fungerande välfärdstjänster, minskade samhällskostnader för sjukskrivningar och sist men inte minst, ett mänskligare arbetsliv.

Veronica Magnusson

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar