Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Lövin intresserad av Visions förslag

2017-05-23

Igår var jag och Carola Löfstrand, Visions arbetsmiljöspecialist, inbjudna till vice statsminister Isabella Lövin för att berätta hur Vision arbetar för ett mänskligare arbetsliv. Bakgrunden till mötet är det faktum att psykisk ohälsa nu är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige, samt att vi på Vision arbetat med de här frågorna länge.

Lövin och regeringen är angelägna om att göra något åt den negativa trenden med ökad sjukfrånvaro och intresserade av att höra vilka åtgärder Vision rekommenderar för friskare arbetsplatser. Det växande antalet sjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa är en av Visions viktigaste frågor. För att vända trenden behöver vi förbättra arbetsvillkor och arbetsplatser, istället för att individualisera problemen. Sjukfrånvaro bör alltid analyseras utifrån arbetsmiljö och genus. Flera studier visar att de strukturella skillnaderna mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro till stor del beror på olika villkor och arbetsmiljörisker. Dessutom är det förebyggande arbetsmiljöarbetet sämre i verksamheter där kvinnor är i majoritet.

I Försäkringskassans statistik över stressrelaterade sjukskrivningar återfinns fyra av fem yrkesgrupper inom kvinnodominerade välfärdsyrken. Samtliga yrken kräver en högre utbildning och innebär mycket kontakt med människor. Det handlar exempelvis om psykologer, kuratorer, socialsekreterare, präster, fältassistenter, LSS-handläggare och behandlingsassistenter. Höga sjukskrivningstal finns även bland första och andra linjens chefer samt chefer inom äldreomsorgen.

Vision ser en överhängande risk att trenden med ökad sjukfrånvaro sprids inom mansdominerade yrken, till exempel inom avfalls- och återvinningsbranschen och kommunernas energi- och fastighetsbolag. Avfall Sverige och El-Kretsen uppger att deras anställda vid sex av tio återvinningsstationer utsätts för hot och våld. Inom kommunala bolag leder personalbristen till vakanser, vilket ökar arbetsbelastningen hos dem som jobbar kvar. Det här är en mycket negativ utveckling. Vi vill vända trenden, inte se att den sprids vidare till nya yrkesgrupper!

Att regeringen och vice statsministern nu visar att de tar frågorna på stort allvar känns hoppfullt. Politiker på både nationell och lokal nivå behöver ägna sig åt arbetsmiljöfrågor i mycket högre utsträckning. Att hela yrkesgrupper har en orimligt hög arbetsbelastning, bristfälligt stöd och för litet inflytande över det egna arbetet måste betraktas som en hälsofara, på samma sätt som tunga lyft och belastande arbetsställningar.

I mötet med Lövin lyfte vi fram de fyra viktigaste områdena där det krävs förbättringar för att minska sjukfrånvaron:

Cheferna måste få bättre förutsättningar att minska sjukskrivningarna, genom att ha ett rimligt antal medarbetare per chef. Idag har chefer inom vård, omsorg och socialtjänst ansvar för flest medarbetare på hela arbetsmarknaden, trots att arbetets karaktär snarare pekar på att det inom dessa områden borde vara färre medarbetare per chef. Vision vill se normtal på arbetsplatserna för hur många anställda en chef ska ansvara för. Vad som är rimligt kan variera mellan olika branscher och arbetsplatser, men ingen chef bör ha fler än 25 medarbetare.

Vi behöver uppnå en balans mellan krav och resurser. Höga krav i kombination med begränsade resurser är en bidragande orsak till den höga sjukfrånvaron inom välfärden. En lösning kan vara att anställa fler medarbetare och att använda personalens kompetens smartare. Det kan innebära fler administratörer i sjukvården och socialtjänsten, eller att chefer förses med rätt stödstrukturer inom HR, ekonomi och administration.

Det behövs satsningar på det förebyggande arbetsmiljöarbetet och ökat stöd för rehabilitering. Genom att använda företagshälsovården på ett mer strategiskt sätt kan det förebyggande arbetet fungera bättre. På många arbetsplatser måste anställda få sina besök hos företagshälsovården beviljade av närmsta chef. Det här behöver ändras. Medarbetare ska kunna söka hjälp hos företagshälsovården utan att motivera det hos sin chef. Arbetsgivarna behöver även se över sitt systematiska arbetsmiljöarbete i förhållande till de nya arbetsmiljöreglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö.

För att kunskapen och ambitionerna verkligen ska leda till friskare arbetsplatser och färre sjukskrivningar krävs att ansvariga politiker prioriterar förebyggande arbete och investerar i arbetsmiljön. Politiker i kommuner, landsting och regioner bör upprätta årliga hälsobokslut över hur arbetsmiljön och personalens hälsa utvecklas över tid och identifiera behov av insatser. Också kyrkan och offentligt finansierade privata verksamheter behöver ta ett politiskt ansvar för att påverka utvecklingen.

I vårt gemensamma framtida arbete för friskare arbetsplatser har vi mycket samlad kunskap och många verktyg till hjälp. Särskilt effektivt är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö och parternas gemensamma åtaganden som uttrycks i Avsiktsförklaringen mellan SKL och fackförbunden. Regeringen kan också göra stor skillnad, genom att bidra till en bättre balans mellan krav och resurser. Vi har så mycket att vinna – bättre hälsa och livskvalitet bland arbetstagare, fungerande välfärdstjänster, minskade samhällskostnader för sjukskrivningar och sist men inte minst, ett mänskligare arbetsliv.

Veronica Magnusson

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Presskontakt

Vill du komma i kontakt med Vision angående ett pressärende? Här hittar du kontaktvägar till vår presschef och pressekreterare.

Kontakt