Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Visions pensionsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att trygga de pensionsutfästelser som givits av Vision och Arbetslöshetskassan Vision åt deras anställda och efterlevande.

Stadgar för Visions pensionsstiftelse (pdf)  

Visions pensionsstiftelse är registrerad i Sverige och stiftelsens angelägenheter ska handhas av en styrelse med säte i Stockholm.

Kontaktuppgifter

Visions pensionsstiftelse
Box 7825
103 97 Stockholm
Telefonnummer: 0771-44 00 00
E-post: ekonomi@vision.se

Tillsyn

Länsstyrelsen i Stockholms län samt Finansinspektionen utövar tillsyn över stiftelsen.

Styrelse

Styrelsen i Visions pensionsstiftelse består av Veronica Magnusson, Katarina Holmqvist, Lars-Åke Josefsson, Linda Olausson, Peter Tollmann och Östen Schubert Olsson.

Ingen ersättning utgår till styrelsen.

Ersättningspolicy för Visions pensionsstiftelse (pdf)

Ekonomisk ställning

Arbetsgivarnas utfästelser är fullt tryggade. Marknadsvärdet av stiftelsens kapital överstiger åtagandet.

Årsredovisning för Visions pensionsstiftelse (pdf)

Placeringsprofil

En stabil värdetillväxt ska prioriteras framför risktagande.

Avkastningsmålet är att årligen som lägst uppnå en genomsnittlig avkastning motsvarande statslåneräntan (SLR) eller motsvarande i genomsnitt under en treårsperiod. Lägst 80 procent av tillgångarna, mätt i marknadsvärde, ska placeras i räntebärande instrument.

Policy vid investeringar

Vision policy för miljö, sociala och etiska hänsyn vid investeringar utgörs av sociala, miljömässiga och etiska kriterier.

Uteslutande kriterier

 • Vapen och krigsmateriel
 • Pornografisk verksamhet
 • Tobaksprodukter
 • Alkoholhaltiga drycker
 • Fossila bränslen

Påverkanskriterier

Hänsyn tas till följande kriterier:

 • Mänskliga rättigheter
 • Anställdas arbetsvillkor och rättigheter
 • Miljö och klimat
 • Affärsetik

Kriterierna ovan bygger på ett antal av internationella riktlinjer avseende relevanta miljö, sociala och etiska aspekter:

 • FNs förklaring om de Mänskliga Rättigheterna och de angränsande FN konventionerna.
 • FNs Global Compact
 • ILOs åtta kärnkonventioner
 • OECDs riktlinjer för multinationella företag

Stiftelsens fonder finns i Nordea: Nordea Asset Management (nordea.com)

Pensionsstiftelsens investeringar i noterade aktier sker indirekt via investeringar i värdepappersfonder och som i sin tur investerar i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Pensionsstiftelsen har valt att inte anta principer för aktieägarengagemang enlig 10§ lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m. på grund av att stiftelsen har begränsade resurser att övervaka portföljbolagen.

Pensionsstiftelsens placeringsriktlinjer (pdf)

Information till pensionsborgenärerna

Om du har en utfästelse om pension som tryggas av stiftelsen så lämnas vid begäran följande information i pappersform:

 • Ovanstående uppgifter i pappersformat
 • Kopia av stiftelsens stadgar
 • Kopia av stiftelsens senaste årsredovisning
 • Kopia av stiftelsens placeringspolicy.

Kontakta stiftelsen om du önskar ta del av dessa handlingar. 

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar